WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страховий ринок України - Реферат

Страховий ринок України - Реферат

Переламати цю тенденцію поки що не вдається. Незважаючи на номінальне зростання обсягів страхових послуг, страхування як галузь економіки забезпечуєперерозподіл всього 1,2% ВВП, тоді як у розвинених країнах світу цей показник коливається в межах 8-12%.
В Україні проживає приблизно 7% населення Європи, а частка вітчизняного страхового ринку в загальноєвропейському обсязі страхових послуг становить усього 0,06%.
Станом на 31 березня 2001 р. на ринку України пропонували страхові послуги 291 страховик. Тільки 50 із них мали сплачений статутний фонд, еквівалентний 500 тис. евро. Більше 70% страховиків мають статутний фонд менший, ніж 500 тис. грн.
У середньому в Україні сплачений статутний фонд страхової компанії становить близько 2,3 млн грн, а власний капітал - 4,3 млн грн. Ці дані свідчать про низький рівень платоспроможності самих страховиків, що знижує довіру до них потенційних страхувальників.
Із сказаного вище можна зробити такі висновки:
1. Розвиток страхового ринку України є нагальною потребою, зумовленою зростанням рівня невизначеності та ризиковості економічних, політичних, соціальних та екологічних процесів.
2. Можливості стрімкого розвитку ринку страхових послуг в Україні обмежені такими чинниками:
- низький ріве'нь доходів у суспільстві;
__недовіра до страховика, яка посилюється низьким рівнем платоспроможності страхових компаній;
- недосконалість не тільки власне страхового, а й у цілому законодавства;
неузгодженість страхового законодавства з Цивільним кодексом України тощо;
- відсутність державних преференцій на страховому ринку;
- недостатній розвиток інструментів фондового ринку для ефективного розміщення страхових резервів;
__відсутність надійних механізмів розвитку страхування життя, медичного та пенсійного страхування тощо;
- відсутність незалежної системи підготовки висококваліфікованих фахівців зі страхування і т. ін.
Страховий ринок - частина фінансового ринку, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формуються попит і пропозиція на нього. Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства.
Об'єктивна необхідність виникнення та розвитку страхового ринку зумовлюється наявністю суспільної потреби у страхових послугах та наявністю страховика, здатного їх задовольнити.
Залежно від критерію, покладеного в основу класифікації страхового ринку, розрізняють інституціо-нальну, територіальну, галузеву та організаційну
структури.
Інституціональна структура ґрунтується на розмежуванні приватної, публічної або комбінованої форм власності, на якій створюється страхова організація. Вона може бути представлена акціонерними, корпоративними, взаємними, державними стра
ховими компаніями. Закон України "Про господарські товариства" регламентує конкретніше використання різноманітних організаційно-правових
форм господарських об'єднань.
У територіальному аспекті виділяють місцевий (регіональний), національний (внутрішній) та світовий (зовнішній) страхові ринки. Місцевий (ре-
гіональний) ринок задовольняє страхові інтереси регіону; національний - інтереси, що переросли межі регіону і розширились до рівня нації (держави), світовий - задовольняє попит на страхові послуги в масштабі світового господарства.
За галузевою ознакою виділяють ринки особистого та майнового страхування. Кожна з названих ланок має свою структуру (сегментацію).
Організаційна структура страхового ринку може бути представлена так.
1. Страхове товариство або страхова компанія, де відбувається формування страхового фонду і переплітаються індивідуальні, колективні та групові
інтереси.
Свої стосунки з іншими страховиками економічно відокремлені страхові товариства будують на основі співстрахування та перестрахування.
2. Страхові товариства можуть об'єднуватись у спілки, асоціації, пули та інші об'єднання для координації діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Вони не мають права займатися страховою діяльністю.
3. Товариства взаємного страхування - юридичні особи - страховики, створені відповідно до Закону України "Про страхування" з метою страхування ризиків цього товариства. Сплата страхового платежу здійснюється за рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні членів товариства, крім випадків, передбачених законодавством України
Кожний член товариства за умови використання ним усіх зобов'язань перед товариством взаємного страхування, незалежно від суми страхового внеску, має право отримати повністю необхідне страхове відшкодування у разі настання страхового випадку.
4. Страхові агенти та страхові брокери - страхові посередники,- через яких страховики здійснюють страхову діяльність. Страхове законодавство визначає їхні функції таким чином:
- консультування;
- експертно-інформаційні послуги;
- підготовка, укладення та супровід договорів страхування (перестрахування), в тому числі щодо врегулювання збитків у частині одержання та пере
рахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань відповідно із страхуваль ником або перестрахувальником;
- інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим Упов новаженим органом.
Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.
Страхові брокери - громадяни або юридичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності і здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку oза винагороду від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика. Страхові брокери - громадяни, які не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.
У деяких країнах через страхових брокерів здійснюється переважна більшість усіх видів страхування, в інших - тільки страхування великих, нових та маловідомих ризиків. Найбільшого розвитку інститут брокерів досяг у Великій Британії.
Посередницька діяльність страхових агентів і страхових брокерів на користь іноземних страховиків на території України не допускається, крім договорів перестрахування (див. ст. ЗО Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування").
5. Перестраху вальні компанії (перестрахови-ки) - організації, які не виконують прямих страхових операцій, а

 
 

Цікаве

Загрузка...