WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Джерела доходу та витрат страховика. Оподаткування страхової діяльності в Україні - Реферат

Джерела доходу та витрат страховика. Оподаткування страхової діяльності в Україні - Реферат


Реферат на тему:
"Джерела доходу та витрат страховика.
Оподаткування страхової діяльності в Україні"
ПЛАН
1. Фінанси страхових організацій
2. Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії
3. Забезпечення збалансування або перевищення доходів над витратами страховика цілому по страховому фонду
4. Використана література
1. Фінанси страхових організацій
Для забезпечення діяльності страховика по наданню страхового захисту він повинен формувати й використовувати кошти страхового фонду з метою покриття збитків страхувальників, компенсації власних затрат по веденню страхових операцій, а також одержання прибутку. В умовах розвинутих ринкових відносин страхова компанія, як правило, вкладає тимчасово вільні кошти в інвестиційну діяльність. Тому рух готівкових, та безготівкових коштів страховика досить складний і включає в себе два відносно самостійних грошових потоки: оборот засобів, що є джерелом страхового захисту, і оборот ресурсів, пов'язаних з веденням страхових операцій. Певні особливості властиві й руху частини засобів страхового фонду, що інвестуються з метою одержання прибутку. Всe це зумовлює специфіку фінансових форм страхової організації.
Найважливішою особливістю грошового обороту, пов'язаного з наданням страхового захисту, е ризиковий, ймовірний характер руху коштів. Якщо в основі формування страхового фонду лежить ймовірність збитку, що вимагає вивчення статистичних даних й застосування відповідних розділів теорії ймовірності, то використання коштів з страхового фонду залежить від фактичним збитків страхувальників в певному році. Різниця між обсягом сформованого страхового фонду й потребами у виплаті страхового відшкодування також породжує специфічні особливості організації фінансів страхової організації.
Можлива невідповідність між очікуваним й фактичним збитком зумовлює певні вимоги, насамперед, до величини й структури тарифу. В її основну частину (нетто-ставку) повинна включатись ризикова надбавка, що відображає вірогідну ймовірність відхилення величини фактичного збитку від очікуваного - ж в часі, так і в просторі.
Чим вища ймовірність того", що сформований страховою організацією фонд буде достатнім для повного відшкодування збитків страхувальників, тим вища її фінансова стійкість.
Як і для будь-якої підприємницької структури, діяльність страхової компанії спрямована не тільки на відшкодування витрат, а й на одержання прибутку. Разом з тим, страховик не повинен намагатись отримати надвисокий прибуток від страхових операцій, бо така практика порушує принцип еквівалентності його відносин зі страхувальником. Взагалі, у страхуванні застосування поняття "прибуток" досить умовне, бо тут не створюється національний доход, а лише відбувається його перерозподіл. Для страховика прибутком є такий позитивний фінансовий результат, який забезпечує перевищення його доходів над витратами.
До доходів від страхової діяльності відносяться:
1) страхові платежі (страхові внески, страхові премії) за договорами страхування та перестрахування;
2) комісійні винагороди за перестрахування;
3) частка від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачена перестраховиками;
4) повернуті суми спеціальних страхових резервів попередніх періодів;
5) інші доходи від страхової діяльності.
Витратами страховика, крім витрат на проведення страхування, є виплата страхових сум і страхового відшкодування, відрахування в страхові резерви і на запобіжні засоби.
Об'єктом оподаткування страховиків є прибуток, одержаний від страхової, перестрахувальної і фінансової діяльності, що може здійснюватись згідно законодавства.
Прибуток страховика, що залишається після сплати податків (чистий прибуток), є його власністю, і порядок його використання встановлюється страховиком самостійно.
Важлива сфера руху коштів страхової організації пов'язана з формуванням страхових резервів. Вони передбачені для забезпечення майбутніх виплат страхових сум та страхового відшкодування. Резерви утво-рюються окремо по договорах страхування життя, медичного страхування та по ризикових видах страхування. *
Резерви створюються страховиками шляхом відповідних відрахувань від надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) , а також від доходів, одержаних від розміщення тимчасово вільних коштів.
До складу резервів входять:
а) технічні резерви - страхові резерви, які створюються для забезпечення виконання страховиками взятих зобов'язань по підписаних договорах страхування;
б) вільні резерви - страхові резерви, які виконують функції додаткового забезпечення платоспроможності страховиків, і не зв'язані конкретними зобов'язаннями по підписаних договорах страхування.
У випадку недостатніх резервів для здійснення страхових виплат, вони повинні поповнюватись за рахунок прибутку.
Звертаємо увагу на те, що забороняється здійснювати виплати по ризикових видах страхування за рахунок резервів страхування життя і медичного страхування. Не дозволяється використання (зменшення) обсягів резервів для будь-яких цілей, крім страховик виплат.
Встановлені певні зобов'язання для страховиків. Вони повинні створювати такі технічні резерви з ринкових видів страхування:
- резерви премій (резерви незароблених премій) ~ по договорах, термін дії яких ще не минув;
- резерви збитків (зарезервовані сплачені суми страхового відшкодування по відомих вимогах страхувальників).
Страховики можуть також самостійно створювати інші резерви відповідно до прийнятої технології формування страхового портфеля.
Для страховиків встановлені зобов'язання створювати такі технічні резерви по страхуванню життя і медичному страхуванню:
- резерви довгострокових зобов'язань;
- резерви належних виплат страховим сум.
Резерви довгострокових зобов'язань розраховуються окремо по кожному договору.
З обов'язкових видів страхування технічні резерви створюються окремо від інших видів страхування.
Не рідше, ніж один раз на місяць, страховики зобов'язані самостійно здійснювати необхідний перерозподіл створених резервів відповідно до страхових подій, що настали.
При здійсненні операції перестрахування ризиків у страховика (цедента) обсяг страхових резервів не зменшується після передачі ризику перестраховику. При цьому в активі балансу суми, передані в перестрахування, відображаються по статті активу "Участь перестраховиків у технічних резервах". При здійсненні страхових виплат по ризиках, що передані в перестрахування, відповідні резерви зменшуються на суму виплат.
При реформації балансу на звітну дату страховики зобов'язані здійснити поповнення відповідних резервів та відобразити їх використання для страхових виплат.
Умовами забезпечення виконання своїх зобов'язань страховою організацією є наявність у неї сплаченого статутного фонду, створення

 
 

Цікаве

Загрузка...