WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансово-правові основи страхування - Курсова робота

Фінансово-правові основи страхування - Курсова робота


гарантувати відповідальність страховика за прийнятими ризиками щодо великого
сукупного збитку у визначений період. У непропорційному перестрахуванні цедент сам
оплачує збитки до пенвного розміру, а перевищення цього розміру оплачує
перестраховик у межах ліміту відповідальності за договором. Відповідальність за
непропорційним договором установлюється в абсолютній сумі чи у відсотках. Ліміт
відповідальності цедента називають першим збитком, франшизою, відповідальність
перестраховика - покриттям.
5. Договори страхування
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком,
згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового
випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах
страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на
користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу
тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни
та виконувати інші умови договору.
Змістом договору як юридичного факту визнається сукупність його умов.
Договір вважається укладеним, якщо між сторонами в належній формі досягнуто згоди
за всіма його істотними умовами. Істотними є умови про предмет договору, умови, які
законодавством визнані суттєвими або необхідними для договорів даного виду, а також
всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін має бути досягнено згоди.
До таких умов договору страхування, крім предмета страхування і страхового
внеску (премії), належить умова, що стосується страхового випадку. Події, визнані як
страхові випадки, що тягнуть за собою виплату страхових сум, мають бути чітко
зафіксовані в договорі і погоджені сторонами.
Нині на практиці застосовуються розроблені страховими організаціями умови
(правила) з різних видів особистого і майнового страхування, що відбивають діловий
імідж і фінансово-підприємницькі можливості страхувальників. Цими умовами і
правилами часто визначається весь комплекс істотних та інших умов, які становлять
зміст страхового договору. Отже, угода сторін зводиться, по суті, до прийняття або
відмови від укладення договору страхування на запропонованих страховиком умовах і
конкретизації окремих пунків (розмір страхової суми, строк і т.ін.) в індивідуальних
договорах страхування.
На ринку страхових послуг поширюється "продаж страхових полісів", у яких усі
умови страхового договору передбачені в односторонньому порядку страховиком.
Придбавши такий поліс, страхувальник "погоджується" із запропонованими умовами.
Правове значення страхового полісу (свідоцтва) полягає у тому, що він поєднує
в собі значення документа, який згідно з вимогами законодавства надає договору
письмової форми, передає згоду страхувальника на пропозицію страховика укласти
договір і є доказом укладення страхового договору.
Договір страхування повинен містити: 1) назву документа; 2) назву та адресу
страховика; 3) прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника і його адресу;
4) зазначення об'єкта страхування; 5) розмір страхової суми; 6) перелік страхових
випадків; 7) визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни їх сплати;
8) строк дії договору; 9) порядок зміни і припинення дії договору; 10) права та
обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов
договору; 11) інші умови за згодою сторін; 12) підписи сторін.
Згідно з чинним законодавством України страховик зобов'язаний:
1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної
виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальнику;
3) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми або
страхового відшкодування у передбачений договором термін. Страховик несе
майнову відповідальністьза несвоєчасну виплату страхової суми (страхового
відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої
визначається умовами договору страхування;
4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами
договору;
5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;
6) тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий стан, за
винятком випадків, передбачених законодавством України.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
страховика.
Обов?язки страхувальника полягають ось у чому:
1) своєчасно вносити страхові платежі;
2) при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і
надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
3) повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта
страхування;
4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
5) повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений
умовами страхування.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
страхувальника.
Основним правом страхувальника є право на одержання обумовлених договором
грошових сум. Умовами договору страхування може передбачатися заміна страхової
виплати компенсацією збитків у натуральному розмірі в межах суми страхового
відшкодування.
Порядок укладання договору визначається Законом України "Про страхування".
Існують дві стадії у процесі укладення договору :
1) пропозиція однієї сторони іншій вступити в договірні відносини (оферта);
2) одержання і прийняття пропозиції іншою стороною - акцепт, що вказує на згоду
останньої укласти договір на умовах, закладених у пропозиції.
Якщо згідно із законодавством або угодою сторін договір має бути укладений у
письмовій формі, то він може бути укладений складанням одного документа,
підписаного сторонами, обміну листами, телетайпограмами і т.ін., а також підписаний
стороною, яка їх надсилає.
Законодавство передбачає, що для укладення договору страхувальник подає
страховикові письмову заяву встановленої форми або іншим способом повідомляє про
свій намір укласти договір страхування.
Для письмового визнання договору страхування необхідна не тільки письмова
заява страхувальника, а й письмова згода страхової організації на укладання такого
договору, підтвердженням якої є страхове свідоцтво (страховий поліс), видане
страховиком.
Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
1) закінчення терміну дії;
2) виконання страховиком зобов'язань перед

 
 

Цікаве

Загрузка...