WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Формалізація процесів управлінської діяльності - Реферат

Формалізація процесів управлінської діяльності - Реферат

наявністю ресурсів, часу та інших додаткових вимог. Цінність та корисність визначаються ефективністю, отриманою на виході. Насправді, дуже рідко можна точно спрогнозувати наслідки реалізації рішень і тим більше повністю формалізувати цей процес. При прогнозуванні можна використати експертні та статистичні методи. Експертний метод базується на думках спеціалістів, які висловлюються індивідуально чи колективно. Прикладом цьому може бути двохетапний дельфійський метод групової експертної системи. У відповідності з ним на першому етапі експерти дають незалежну оцінку, а на другому, отримавши оцінки інших, проводять кінцеву переоцінку.
Визначення та уточнення критерію вибору альтернатив.
Вибір розв'язку повинен враховувати і суб'єктивні фактори, такі, як взаємовплив особи і колективу, загального стану економіки, суспільства, компетентність, досвід та інші якості керівника. На цьому етапі потрібно узгодити рішення з точки зору отриманого розв'язку за допомогою шаблонів і базисної інформації та досвіду, нагромаджених в процесі управління.
Узгодження і вибір рішення.
Цей етап може включати підтримання або ж ні запропонованого рішення певним колом осіб всередині системи шляхом візування, обговоренням на нарадах, зборах, колегіях і т.д. Суттєве значення при цьому має правильна організація узгодження рішення при використанні групової або колективної форми його прийняття. Узгодження може проводитися і з елементами зовнішнього середовища.
Прийняття рішення є по суті затвердження найкращої з альтернатив особою, яка має на це право і яка несе персональну відповідальність або, звичайно, однією з них. Представлення права вибору рішення попередньо обговорюється і залежить від характеру розглядуваної проблеми, рівня централізації чи децентралізації управління та іншого. В основі вибору в неявному вигляді може лежати певна модель чи процедура, - від прямого перебору і співставлення альтернатив до розвинутих евристичних і формальних методів.
Оформлення рішення і підготовка до реалізації.
На цьому етапі рішення перетворюється з інтелектуальної концепції в поведінку організації. Може з'явитися необхідність в залученні додаткових кадрів, їх перепідготовці, придбанні нового обладнання та проведенні інших заходів. Все це повинно бути передбачено прийнятим рішенням і здійснено в період підготовки до реалізації рішення.
В складних випадках для контролю ходу підготовки рішення потрібно насамперед формалізувати поставлену проблему і використати математичні методи аналізу (наприклад, сіткові методи).
Реалізація рішення і контроль ефективності.
Рішення реалізують виконавці. Якщо при цьому вони володіють арсеналом відповідних дій на заздалегідь відомі варіанти очікуваних подій, тоді в багатьох випадках можуть самостійно розпізнавати ситуацію, реагувати на зміни і "гасити" збурення, не завантажуючи локальними проблемами систему управління вищого рівня.
Після вводу рішення в дію повинен бути забезпечений контроль за його виконанням і ефективністю. Якщо при реалізації рішення виникають труднощі, тоді їх розглядають, як нові проблеми.
Вдосконалення процесу прийняття рішень на основі взаємоув'язки інформаційної та предметної технологій.
З точки зору управління будь-які підприємство, установу чи організацію можна розглядати, як інформаційну систему, яка складається з елементів, зв'язків між ними, по яких циркулює деяка інформація з визначеними стандартами і методами представлення, обробки та пересилання. На основі розглянутого формалізованого процесу прийняття рішення для управління організацією в залежності від складності проблеми потрібно проробляти великі обсяги інформації і разом з цим одночасно бажано застосовувати значну кількість методів обробки цієї інформації. Будь-яка інформаційна система управління функціонує на базі деякої технології. В поняття технології включаються всі пристрої, носії, методи зберігання, переробки, принципи обміну інформацією. Наприклад, інформаційні технології 30-40 років будувалися на основі телефону, пошти, усних повідомлень, звітів, різних форм і бланків, документів і т.д. Легко бачити, що всі етапи прийняття рішення в абсолютній більшості допускають часткову чи повну формалізацію та подальшу алгоритмізацію дій, що дозволяє повністю або в значній мірі автоматизувати етапи процесу прийняття рішення за допомогою інформаційних технологій.
На даний час поняття автоматизації будь-якої управлінської діяльності пов'язується з такими усталеними поняттями, як інформаційна технологія та предметна технологія. Перша з них представляє систему методів та способів збору, нагромадження, збереження, пошуку та обробки інформації. Іншими словами, інформаційна технологія - це деякий інструментарій (наприклад, текстові редактори, електронні таблиці, системикерування базами даних та інші), який допомагає розв'язувати задачі предметної сфери. Друга відноситься тільки до предметної сфери та відображається в класичному технологічному ланцюжку цільового перетворення даних без використання засобів електронної техніки та прикладного програмного забезпечення. Прикладом предметного виду технологій можуть бути журнально-ордерні форми ведення бухгалтерських розрахунків, технологія виробничих процесів на сукупності технологічних карт, креслень та інші. Використання інформаційної технології, як засобу реалізації предметної технології, створює деяку нову функціональну технологію, яка, зберігаючи принципи предметної технології та повторюючи всі ключові моменти новими засобами, якісно змінює її по формі. Тому одним з факторів, що впливає на розвиток управління організацією, є безперервне удосконалення інформаційних технологій.
Успішна робота організації неможлива без серйозного відношення до впровадження інформаційних технологій, а також питань інформатизації різних сфер діяльності. Адже отримання оперативної, своєчасної, достовірної, необхідної та достатньої для управління інформації у зручній формі для використання користувачем-менеджером сьогодні неможливе без використання всіх переваг інформаційних технологій. Проблеми інформаційної підтримки набувають більшої актуальності на сучасному етапі господарювання, коли організації змушені розширювати асортимент продукції та послуг при одночасному скороченні обсягів випуску та витрат часу виготовлення різнотипової продукції. Адже цілком зрозуміло, що успішне управління організацією досягається при умові строгої взаємодії на всіх стадіях її діяльності. Незаперечним фактом є й те, що своєчасна, достовірна, необхідна та достатня, зручна у користуванні інформація, яка неперервно надходить, дозволяє оперативно в динаміці процесу управління організовувати діяльність організації (виробництво чи обслуговування), швидко вловлювати прорахунки чи збої та приймати ефективні рішення.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...