WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Принципи побудови баз даних - Реферат

Принципи побудови баз даних - Реферат

інформації, введена інформація застосовується для вирішення багатьох проблем, забезпечується її багатоцільове і сумісне використання;
" бази даних існують незалежно від конкретних прикладних програм, що забезпечує уніфікацію засобів організації даних і незалежність прикладних програм від організації даних;
" бази даних володіють модельністю (структурованістю, що відображає певну предметну ділянку);
" бази даних дозволяють встановити мінімально необхідний рівень надлишковості даних (тобто дані не дублюються при їх використанні різними користувачами);
" в базі даних забезпечується дотримання стандартів представлення даних, що спрощує їх створення та обслуговування;
" в базах даних забезпечується централізоване управління інформаційними ресурсами, синхронна підтримка даних для всіх прикладень, включаючи мови запитів і засоби захисту.
Документальні бази даних.
При побудові баз даних потрібно враховувати, що останні можуть бути документальними, фактографічними або змішаними. Для документальних баз даних носіями інформації є текстові документи. В цьому випадку перелік атрибутів перерахувати неважко - важливо встановити структуру об'єкту.
Документальні бази даних тісно пов'язані з формами представлення документів, оскільки, як правило, необхідна інформація заноситься на визначені форми - носії інформації. Форми можуть містити інформацію по організації в цілому і по кожному підрозділу окремо. Кожна форма має свій перелік статистичних даних і фактологічної інформації, що дозволяє оптимально провести детальний економічний аналіз стану і розвитку господарської діяльності організації, розробити і прийняти необхідні управлінські рішення. Так, наприклад, існують форми, в які заносяться дані про випуск і продаж продукції за встановлений період часу; про матеріально-виробничі ресурси (запаси); про чисельність персоналу і наявність вільних робочих місць. Розрізняють наступні види бланків форм: форми для збереження інформації, форми реєстрації даних, форми статистичної (фінансової) звітності, форми обстежень. Заповнені форми зберігаються в пам'яті комп'ютера і при необхідності можуть бути виведені на екран дисплея або отримані шляхом роздруку на принтері. При необхідності розмноження заповненої і збереженої в комп'ютері форми це можна зробити з допомогою копіюючого пристрою того ж комп'ютера. Оскільки потреби в отримуваній інформації та її зміст в управлінського персоналу фірми постійно змінюються в залежності від внутрішніх та зовнішніх умов, виникає необхідність в постійному уточнені і переробці форм, які містять первинні дані. Для роботи з формами передбачені програмні засоби систем керування базами даних - генератори форм і звітів.
Фактографічні бази даних.
Фактографічні бази даних описують процеси чи об'єкти. Для цих баз даних для кожного атрибуту встановлюють і описують у вигляді таблиці наступні характеристики:
" тип атрибуту, довжину, діапазон значень;
" процент наявності атрибуту в об'єктах;
" обчислювальність значень атрибуту з інших даних;
" частоту використання атрибуту.
Виявлення нового атрибуту у кожному з розглянутих видів баз даних проходить через аналіз всього повідомлення. Для кожного об'єкту визначаються:
" ключ (ключі), по яких відбувається звертання;
" кількість об'єктів та процент оновлення та росту;
" частоту обновлення інформації про об'єкт.
Ця інформація потрібна для обгрунтування тієї чи іншої структури даних при її побудові. Наприклад, така інформація дозволяє відповісти на питання, чи доцільно в одному записі залишати два чи більше полів під повторюване поле або чи доцільніше для кожного поля створювати окремий запис.
Класифікація моделей баз даних.
Існує три основні моделі баз даних: ієрархічна, мережна та реляційна. Відповідно розрізняють ієрархічні, сіткові і реляційні бази даних. Мережна та ієрархічні бази даних отримали найбільше поширення в 60-80 роках. На теперішній час абсолютна кількість користувачів використовує реляційні бази даних.
В ієрархічній моделі дані зберігаються у вигляді двійкового дерева. Кожен вузол дерева може мати не більше трьох гілок, якими він пов'язується з вузлом-коренем і двома дочірніми вузлами. Зв'язки жорстко фіксуються при визначенні структури баз даних. Переваги цієї моделі полягають в наочності і простоті організації структури баз даних, а також можливості застосування методів теорії графів для роботи з нею. Недоліками є обмеженість числа зв'язків у вершині та необхідності зміни структури бази даних та повторного введення інформації у випадку зміни зв'язків.
Сіткова модель - це деревовидна структура, яка не має обмежень на кількість зв'язків у вузлі. Переваги сіткової моделі полягають в наступному:
1. число зв'язків у вузлі не обмежене;
2. найкраща наочність та простота організації структури баз даних;
3. можливість застосування методів теорії графів при організації структури баз даних.
Недоліками можна вважати суттєво ускладнену модифікацію зв'язків в цій моделі баз даних та необхідність зміни структури бази даних, а також повторного введення інформації у випадку зміни зв'язків.
Реляційна модель будується на основі реляційних таблиць. В реляційній таблиці дані зберігаються у вигляді двовимірних таблиць, які називаються відношеннями або плоскими файлами. Реляційні бази даних стали найбільш поширеними завдяки таким своїм перевагам:
1. математичним апаратом для роботи цієї моделі є алгебра відношень (реляційна алгебра або алгебра Кодда);
2. дані в таблиці є незалежними одне від одного, що дозволяє оперативно змінювати структуру бази даних, внаслідок чого всізв'язки в цій моделі легко змінюються;
3. розширення структури баз даних здійснюється простим додаванням нової таблиці.
Недоліком реляційних баз є недостатня наочність організації структури даних.
Банк даних.
З поняттям бази даних тісно пов'язуються поняття банку даних та система керування базами даних. Банк даних - це побудована на технології баз даних система мовних, організаційних та програмних засобів, призначених для централізованого нагромадження і колективного використання даних. Банк даних охоплює спеціальні структури інформації, алгоритми, спеціальні мови, програмні та апаратні засоби, що забезпечує створення і експлуатацію системи нагромадження інформації, яка поступає від кількох джерел, її обновлення, корегування та багаторазове використання, а також прямий зв'язок з користувачем для отримання відповідей на будь-які, навіть не заплановані запитання.
В банку даних здійснюється збереження та пошук інформації, завантаження та обновлення даних, їх реорганізацію та відновлення. Основні вимоги до банку даних: інтеграція баз даних і цілісність кожної з них, незалежність, мінімальна надлишковість даних, що зберігаються, і здатність до їх розширення. Важливою умовою ефективного функціонування банку даних є забезпечення захисту даних від несанкціонованого доступу або випадкового знищення даних, що зберігаються.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...