WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Задачі динамічного програмування - Реферат

Задачі динамічного програмування - Реферат


Реферат на тему:
Задачі динамічного програмування.
План.
1. Загальна характеристика задач динамічного програмування.
2. Геометрична та економічна сутність.
3. Деякі основні типи задач та моделі динамічного програмування (ДП).
4. Принципи оптимальності Белламана.
5. Література
Загальна характеристика задач динамічного програмування.
В розглянутих вище задачах лінійного та нелінійного програмування ми знаходили їх розв язок ніби в один етап чи в один крок. Такі задачі отримали назву одноетапних чи однокрокових.
На відміну від цих задач задачі ДП є багатоетапними чи багатокроковими. Іншими словами, знаходження розв язку конкретних задач методами ДП включають декілька етапів чи кроків, на кожному з яких визначається розв язок деякої окремої задачі, обумовленою початковою. Тому термін "динамічне програмування" не стільки визначає собою тип задач, скільки характеризує методи знаходження розв язку окремих класів задач математичного програмування, які можуть відноситися до задач як лінійного, так і нелінійного програмування. Не дивлячись на це, доцільно дати загальну постановку задачі ДП і визначити єдиний підхід до її розв язку.
Припустимо, що дана фізична система S знаходиться в деякому початковому стані S0 S0 та є направляючою. Таким чином, завдяки здійсненню деякого управління U вказана система переходить з початкового стану S0 в кінцевий стан Sкін SR. При цьому якість кожного з реалізуючих управлінь U характеризується відповідним значенням функції W(U). Задача полягає в тому, щоб з більшості можливих управлінь U знайти таке U* , при якому функція W(U) приймає екстремальне значення W(U*). Сформульована задача і є загальною задачею ДП.
Дамо геометричну інтерпретацію цієї задачі. Припустимо, що стан системи характеризується деякою точкою S на площині x1Ox2 (мал.1) і ця точка завдяки здійснюваному управлінню її рухом переміщується удовж лінії, яка зображена на мал.1, з області можливих початкових станів S0 в область допустимих кінцевих станів SR . Кожному управлінню U рухом точки, а саме кожній траєкторії руху точки, поставимо у відповідність значення деякої функції W(U) (наприклад, довжину відстані, пройденої точкою під впливом даного управління). Тоді задача полягає в тому, щоб з усіх допустимих траекторій руху точки S знайти таку, яка виходить в результаті реалізації управління U*, що забезпечує екстремальне значення функції W(U*). До означення такої "траекторії" зводиться і задача ДП у випадку, коли допустимі стани системи S визначаються точками n-вимірного простору.
мал.1
Економічну інтерпретацію загальної задачі ДП розглянемо на конкретних прикладах.
1. У розпорядження міністерства, у підпорядкуванні якого знаходиться k підприємств, виділено кошти в розмірі К тис. грн. для використання їх на розвиток підприємств протягом m років. Ці кошти на початку кожного господарського року, тобто в моменти t1, t2, …, tm , розприділяються між підприємствами. Одночасно з цим між підприємствами розподіляється отриманий ними за минулий рік прибуток. Таким чином, на початок кожного і-го року періоду, який нас цікавить j-те підприємство отримує в своє розпорядження хi( j ) тис.грн. Задача полягає у визначенні таких значень xi( j ) , тобто в знаходженні таких розподілів виділених коштів між підприємствами і прибутку що ними отримується, при яких за m років забезпечується отримання максимального прибутку всіма підприємствами.
Сформулювати поставлену задачу в термінах загальної задачі ДП.
Розв язок. Припускаючи, що j-му підприємству на і-ий рік виділяється xi(j) тис. грн., будемо розглядати даний розподіл коштів як реалізацію деякого управління ui . Таким чином, управління ui полягає в тому, що на і-му кроці першому підприємству виділяється xi(1) тис. грн., другому - xi(2) тощо. Сукупність чисел xi(1), xi(2), …, xi(k) визначає всю сукупність управлінь u1, u2, …, um на m кроках розподілу коштів як m точок в k-вимірному просторі.
В якості критерію оцінки якості обраного розподілу коштів, тобто реалізуючих управлінь, взятий сумарний прибуток за m років, який залежить від всієї сукупності управлінь:
W= W (u1, u2, …, um).
Отже, задача полягає у виборі таких управлінь ui*, тобто в такому розподілі коштів, при якому функція W приймає максимальне значення.
Сформульована задача є багатоетапною. Ця багатоетапність визначається її умовами, якими передбачено прийняття певних рішень на початку кожного року періоду часу, який розглядається. Разом з тим в цілому ряді інших задач ДП така багатоетапність безпосередньо не слідує з їх умов. Але в цілях знаходження розв язку такі задачі доцільно розглядати як багатоетапні. Розглянемо приклад подібної задачі.
2. Для збільшення об ємів випуску продукції, яка користується більшим попитом, що її випускають підприємства, виділені капіталовкладення в розмірі S тис. грн. Використання і-тим підприємством xi тис. грн. з вказаних коштів забезпечує приріст випуску продукції, що визначається значенням нелінійної функції fi (xi).
Знайти розподіл капіталовкладень між підприємствами, що забезпечує максимальне збільшення випуску продукції.
Розв язок. Математична постановка задачі полягає в визначені найбільшого значення функції
n
F = fi (xi) (1)
i=1
при умовах
n
xi = S (2)
i=1
хі (і = 1, n) (3)
Сформульована задача є задачею нелінійного програмування. В тому випадку, коли fi (xi) - опуклі функції, її розв язок можна знайти, наприклад, методом множників Лагранжа. Якщо ж функції fi (xi) не є такими, то відомі методи знаходження розв язку задач нелінійного програмування дозволяють визначити глобальний максимум функції (1). Тоді розв язок задачі (1) -(3) можна знайти за допомогою ДП. Для цього початкову задачу потрібно розглянути як багатоетапну. Замість того щоб розглядати допустимі варіанти розподілу капіталовкладень між n підприємствами та оцінювати їх ефективність, будемо розглядати ефективність вкладення коштів на одному підприємстві, на двох підприємствах, на n підприємствах. Таким чином, отримаємо n етапів, на кожному з яких стан системи, в якості якої виступають підприємства, описується об ємом коштів, які належать освоєнню k підприємствами (k=1,n). Розв язки про об єми капіталовкладень, що виділяються k-му підприємству (k = 1, n) і є управліннями. Задача полягає у виборі таких управлінь, при яких функція (1) приймає найбільше значення.
Сформулюйте задачі 3 - 8 в термінах загальної задачі ДП.
3. До складу виробничого об єднання входять два підприємства, які пов язані між собою кооперуючим постачанням. Вкладаючи додаткові кошти з метою розвитку цих підприємств, можна покращити техніко-економічні показники діяльності виробничого об єднання в цілому, забезпечуючи тим самим отримання додаткового прибутку. Розмір цього прибутку залежить від того, скільки коштів отримує кожне підприємство іяк ці кошти використовуються.
Рахуючи, що на розвиток і-го підприємства на початок k-го року виділяється ai(k) тис. грн., знайти такий варіант розподілу коштів між підприємствами протягом N років, при якому забезпечується отримання за даний період часу максимального прибутку.
4. У виробничому об єднанні на початку кожного року повністю розподіляється між m підприємствами, що входять до його складу, створений в об єднанні централізований фонд розвитку виробництва. При цьому завдяки виділенню з цього фонду і-му підприємству xi тис. грн. забезпечується отримання додаткового прибутку, що дорівнює fi (xi) тис. грн. До початку планового періоду, який складається з N років, централізованому фонду розвитку виробництва виділено A тис. грн. В кожний наступний рік цей фонд формується за рахунок відрахування в нього від отриманого прибутку. Ці відрахування для

 
 

Цікаве

Загрузка...