WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Кібернетика - Реферат

Кібернетика - Реферат

до дверцят з відділення А або частка зі швидкістю, нижчою за середню, підходить до дверцят з відділення В, воротар відкриває дверцята і частка проходить крізь отвір; коли ж частка зі швидкістю, нижчою за середню, підходить з відділення А або частка зі швидкістю, вищою за середню, підходить із відділення В, дверцята закриваються. Таким чином, у відділенні А їхня концентрація зменшується. Це викликає очевидне зменшення ентропії, і якщо з'єднати обидва відділення тепловим двигуном, ми начебто одержимо вічний двигун другого роду".
Кібернетика виявляє залежності між інформацією й іншими характеристиками систем. Робота "демона Максвелла" дозволяє встановити обернено пропорційну залежність між інформацією й ентропією. З підвищенням ентропії зменшується інформація і, навпаки, зниження ентропії збільшує інформацію. Зв'язок інформації з ентропією свідчить і про зв'язок інформації з енергією.
Енергія (від грецького energeia - діяльність) характеризує загальну міру різних видів руху й взаємодії у формах: механічній, тепловій, електромагнітній, хімічній, гравітаційній, ядерній. Точність сигналу, що передає інформацію, не залежить від кількості енергії, яка використовується для передачі сигналу. Проте енергія й інформація пов'язані між собою. Вінер наводить такий приклад: "Кров, що відтікає від мозку, на частку градуса тепліша, ніж кров, що притікає до нього".
Місце кібернетики в системі наук
Усередині самої кібернетики існує кілька основних напрямків.
Теоретична кібернетика, подібно до математики, є, власне кажучи, абстрактною наукою. її завдання - розробка наукового апарата й методів дослідження систем управління незалежно від їхньої конкретної природи. У теоретичну кібернетику ввійшли й одержали подальший розвиток такі розділи прикладної математики як теорія інформації й теорія алгоритмів, теорія ігор, дослідження операцій та ін. Ряд проблем теоретичної кібернетики розроблений уже безпосередньо в надрах цього наукового напрямку, а саме: теорія логічних мереж, теорія автоматів, теорія формальних мов і граматик, теорія перетворювачів інформації і т. д.
Теоретична кібернетика включає також загально методологічні й філософські проблеми цієї науки.
Прикладна кібернетика, у залежності від типу досліджуваних систем управління, поділяється на технічну, біологічну і соціальну кібернетику.
Технічна кібернетика - наука про управління технічними системами. Технічну кібернетику часто ототожнюють із сучасною теорією автоматичного регулювання й управління. Ця теорія, звичайно, служить важливою складовою частиною технічної кібернетики, але остання разом з тим включає питання розробки і конструювання автоматів (у тому числі сучасних ЕОМ і роботів), а також проблеми технічних засобів збирання, передачі, зберігання й перетворення інформації, розпізнання образів і т. д.
Біологічна кібернетика вивчає загальні закони зберігання, передачі й переробки інформації у біологічних системах. Біологічну кібернетику у свою чергу поділяють: на медичну, котра займається головним чином моделюванням захворювань і використанням цих моделей для діагностики, прогнозування і лікування; фізіологічну, що вивчає і моделює функції клітин і органів у нормі й патології; нейрокібернетику, у якій моделюються процеси переробки інформації у нервовій системі; психологічну, що моделює психіку на основі вивчення поведінки людини. Проміжною ланкою між біологічною й технічною кібернетикою є біоніка - наука про використання моделей біологічних процесів і механізмів як прототипів для удосконалювання існуючих і створення нових технічних пристроїв.
Соціальна кібернетика - наука, у якій використовуються методи й засоби кібернетики з метою дослідження й організації процесів управління в соціальних системах. Необхідно, однак, ураховувати, що соціальна кібернетика, яка вивчає закономірності управління суспільством у кількісному аспекті, не може стати всеосяжною наукою про управління суспільством, у якому є явища і процеси, що значною мірою не піддаються формалізації.
У зв'язку з цим найбільші практичні успіхи в сучасних умовах можуть бути досягнуті в результаті застосування кібернетики в області управління економікою, виробничою діяльністю як найважливішими основами розвитку суспільства. Серед соціальних підсистем саме економіка характеризується найбільш розвинутою системою кількісних показників і співвідношень. Сферою економічної кібернетики є проблеми оптимізації управління економікою загалом, її окремими галузями, економічними районами, промисловими комплексами, підприємствами і т. д.
Як основний метод економічної кібернетики використовується економіко-математичне моделювання, що дозволяє представити динаміку розвитку виробничо-економічних систем, розробляти заходи для поліпшення їхньої структури й методи економічного прогнозування й управління. Основним напрямком і однією з найважливіших задач економічної кібернетики сьогодні стала розробка теорії побудови й функціонування автоматизованих систем управління (АСУ). Необхідність створення АСУ обумовлюється високими темпами зростання виробництва, поглибленням його спеціалізації, розширенням кооперування підприємств, істотним збільшенням кількості міжгосподарських зв'язків і їхнім ускладненням. У ході розвитку цих процесів відбувається зниження ефективності традиційних методів управління виробництвом, виникає нагальна потреба залучення на допомогу керівникові кібернетичної техніки, тобто створення систем управління "людина - машина", які знайшли реальне втілення уформі АСУ. Особливості сільськогосподарського виробництва (територіальне розосередження, довготривалість виробничих циклів, сильний вплив випадкових факторів та ін.) підвищують значення АСУ в управлінні ним.
Кібернетика - узагальнююча наука, що досліджує біологічні, технічні й соціальні системи. Однак предметом її дослідження служать не всі питання структури й поводження цих систем, а тільки ті з них, що пов'язані з процесами управління. Отже, як міждисциплінарна наука кібернетика не претендує на роль над дисциплінарної науки. Якщо, наприклад, філософія оперує такими універсальними категоріями як матерія, час, простір, то кібернетика має справу безпосередньо лише з категорією інформації, що є властивістю особливим чином організованої матерії.
Таким чином, місце кібернетики в системі наук можна визначити в такий спосіб. Кібернетика охоплює всі науки, але не повністю, а лише в тій частині, що стосується сфери процесів управління, пов'язаних із цими науками і відповідно з досліджуваними ними системами. Філософія, пояснюючи ці закономірності, спільні для всіх наук, розглядає поряд із ними і кібернетику як сферу дії загально філософських законів діалектичного матеріалізму.
Які ж основні філософські проблеми, що виникли у зв'язку з появою й розвитком кібернетики як нового наукового напрямку? Це насамперед питання про природу і властивості інформації як основної категорії кібернетики, питання діалектики структури і розвитку складних систем, їхньої ієрархії, залежності їхніх властивостей від кількості елементів, взаємодії із зовнішнім середовищем. Ряд методологічних і філософських питань виникає у зв'язку з проблемами моделювання - про сутність, типи й властивості матеріальних та ідеальних моделей, їхню адекватність і межі застосування. Із завданнями біонічного моделювання і створенням універсальних кібернетичних автоматів, роботів і штучного інтелекту пов'язана проблема про граничні можливості таких систем і про порівняння можливостей переробки інформації кібернетичними машинами й людиною. Створення автоматизованих людино-машинних систем управління ставить філософські проблеми про роль людини в цих системах і про характер своєрідного симбіозу людини й машини.
Роль і

 
 

Цікаве

Загрузка...