WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Компьютерна графіка - Курсова робота

Компьютерна графіка - Курсова робота

дотримання працiвниками інструкції по охоронi працi, проводить розслiдування нещасних випадкiв на виробництвi.
Для проведення мероприємств по охоронi працi видiляються спецiальнi засоби i необхiднi матерiали. Робiтникам, якi працюють на роботi з шкiдливими умовами працi, а також в особливих температурних умовах, або зв'язаних з забрудненням, видають безкоштовно засоби iндивiдуального захисту: мило, молоко, лiкувально-профiлактичне харчування i органiзовує постачання рiзних засобiв.
Робiтникам, якi працюють у холодну пору року на вiдкритому повiтрi чи у закритих неопалюємих примiщеннях надають спецiальнi перерви для зiгрiвання i вiдпочинку.
Трудове законодавство явилось основою для розробки типових правил внутрiшнього трудового розпорядку для робiтникiв i службовцiв підприємств, установ, органiзацiй. Типовi правила визначають порядок прийому i звiльнення робочих i службовцiв їх основнi зобов'язання, адміністрації, робочий час i його використання, заохочення за успiхи у роботi, утримання за порушення трудової дисциплiни.
Iнструкцiї по охоронi працi встановлюють вимоги безпеки при виконаннi робiт виробничих примiщеннях, на території пiдприємства i в iнших мiсцях, де працюючi виконують доручену роботу чи службовi зобов'язання. Вони пiдроздiляються на типовi i для працюючих на даному пiдприємствi.
Iнструкцiї повиннi отримувати роздiли: загальнi вимоги безпеки; вимоги безпеки перед початком роботи; вимоги безпеки пiд час роботи; вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях; вимоги безпеки по закiнченню роботи.
Виконання вимог iнструкцiї являється обов'язковим для працюючих. Передивляються iнструкцiї не менше одного разу в п'ять рокiв, а для професiй i видiв робiт, в яких показуються додатковi вимоги безпеки, не менше одного разу на 3 роки. Iнструкцiї можуть виданi на руки, чи вивiшанi на робочих мiсцях, чи зберiгаютися у визначеному мiсцi, доступному для працюючих.
Безпечнi i здоровi умови працi можна створити тiльки при високому рiвнi органiзаторської роботи на основi сучасних методiв управлiння охороною працi i їх постiйного удосконалення.
Зниження травматизму на виробництвi може бути досягнено тiльки у тому випадку, якщо працюючi добре знають питання охорони працi i вмiють правильно i небезпечно виконувати доручену їм роботу. З цiєю метою на пiдприємствах працюючих навчають небезпецi працi.
Нових робочих навчають небезпецi працi при їх професiйно-технiчному навчаннi i пiдвищенню квалiфiкацiї робочих безпосередньо на виробництвi. Важливим елементом навчання робочих методом працi являється тема iнструктажiв. По характеру i часу проведення iнструктажi пiдроздiляються на слiдуючi види; ввідний, первинний на робочому мiсцi, повторний, позаплановий, поточний.
3.3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТI ОПЕРАТОРА ПЕОМ
В якостi оператора ПЕОМ можуть працювати особи, не молодшi 18 рокiв, якi склали вiдповiдний iспит по правилам технічної експлуатацiї електроустановок споживачiв i правилам технiки безпеки при експлуатацiї електроустановок споживачiв, якi пройшли iнструктаж на робочому мiсцi, вiдповiдний медичний огляд, засвоїли безпечнi методи виповнення робiт по спецiальностi.
Робота на ПЕОМ пов'язана з можливiстю виникнення безпечних i шкiдливих факторiв:
o з'явленням пiдвищеного значення напруги електроланцюга замкнення якоє може виникнути через тiло людини у випадку доторкання до вiдкритих струмоведучих частин чи електрообладнання i електропроведення з порушеною iзоляцiєю;
o наявнiстю обертаючих частин охолоджуючих машин, вентиляцiйних i iнших пристроїв ПЕОМ;
o виникнення пiдвищеного рiвня шуму у примiщеннях обчислювального центру, в особливостi на робочих мiсцях, машинних залах;
o перенапруження зору при роботi з електронними пристроями в особливостi при нераціональної освітленості робочих поверхонь у зонi вiдеотермiналiв i нерацiональному розташуванню екрану по вiдношенню до очей.
3.3.1. БЕЗПЕЧНІ ПРИКЛАДИ РОБОТИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСТІ
При роботi оператора ПЕОМ необхiдно бути уважним, не вiдвертати уваги на стороннi справи i не вiдвертати увагу у других про всi виявленнi несправностi негайно повiдомити начальнику ПЕОМ, а в аварiйних ситуацiях негайно зупинити роботу; дотримуватись правил особистої гiгiєни, харчуватися тiльки у спецiально обладнаних для цiєї мети мiсцях; зберiгати одяг в вiдведених мiсцях.
1. Уся розводка електроживлення у кабiнетi ПЕОМ повинна бути у трубах (металорукавах). Розетки для схованої проводки допускається встановлювати тiльки на цегляних i бетонних стiнах. На стiнах iншого типу, в тому числi цегляних з покриттям сухою штукатуркою, допускається установка тiльки розеток з класом захисту не нижче за 11.
2. Розподiльний щиток повинен бути встановлений у середині примiщення бажано бiля вхiдних дверей. Загальний вимикач, який вiдключає напругу з усiх приладiв, повинен бути встановлений всерединi примiщення безпосередньо бiля вхiдних дверей.
3. Не допускається загороджувати проходи до загального вимикача на розподiльного щитку.
4. Пiдключення вiдключення приладiв вiд мережi, з'єднання з iншими приладами проводиться тiльки учителем.
3.3.2. ПРАВИЛАЕКСПЛУАТАЦIЇ ПК
1. Перед першим вмиканням ПК потрiбно перевiрити: чи вiдповiдає напруга у мережi напрузi, на яку розрахований ПК (багато з них можуть працювати при декiлькох значеннях вхiдної напруги, наприклад, 200 В и 110 В ). При необхiдностi встановити перемикач напруги на ПК у правильне положення.
2. При можливості пiдключити до ПК прилад безперервного живлення (UPS), що дає можливiсть роботи комп'ютерiв при повному вiдключеннi електроживлення вiд 5 хвилин до декiлькох годин (у залежностi вiд сили приладу). За цей час можна закiнчити роботи на комп'ютерi, щоб при його включеннi не була втрачена iнформацiя.
3. При включеннi комп'ютера необхiдно:
o включити UPS, якщо комп'ютер пiдключений через UPS;
o включити периферійні пристрої (монiтор, принтер та iн.);
o включити комп'ютер перемикачем на корпусi.
Пiсля цього на екранi монiтора з'явиться повiдомлення про хiд програми перевiрки i початкового завантаження комп'ютера. Коли початкове завантаження операцiйної системи (ОС) буде закiнчене, з'явиться запрошення DOS, наприклад: С:/>, або завантажиться Windows.
Поява запрошення означає, що DOS готова до прийому команд.
4. При виключеннi ПК необхiдно:
o закiнчити працюючi програми;
o вийти з Windows;
o виключити комп'ютер перемикачем на корпусi;
o виключити периферійні пристрої ( монiтор, принтер та iн.);
o виключити UPS, якщо комп'ютер пiдключений через UPS.
3.3.2.1. ПО ВИКОРИСТАННЮ СИСТЕМНОГО БЛОКУ
1. Встановити системний блок так, щоб вiн не пiддавався поштовхам i вiбрацiям, не можна ставити на системний блок матричний принтер (вибрацiї можуть пошкодити ПК).
2. Всi кабелi, які з'єднують системний блок ПК з iншими приладами, потрібно вставити i виймати тiльки при вимкненому комп'ютерi.
3. У примiщеннi, де стоїть ПК не можна палити.
4. Раз у декiлька мiсяцiв потрiбно вiдкривати системний блок i прибирати

 
 

Цікаве

Загрузка...