WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Оцінка економічної ефективності науково-інформаційної діяльності - Реферат

Оцінка економічної ефективності науково-інформаційної діяльності - Реферат

якщо якість продукції або технічний рівень НІД підвищується завдяки використанню конкретних нововведень, запозичених з інформаційних джерел, і аналогічно значенню К5, якщо ці показники змінилися завдяки підвищенню інформованості споживача;
К7 - прийняття управлінських рішень з впровадження нововведень, зі змін обсягів і змісту роботи тощо.
К7 визначається нормативним методом, через неможливість виділити витрати на прийняття управлінського рішення з конкретного питання. Найчастіше К7 = 0,1.
Користуючись розрахунковими значеннями часткової участі від К1 до К6 і нормативним значенням К7, неважко розрахувати умовний економічний ефект (Ее) використання матеріалів НІД інформаційного органу з окремої теми або результату, за сукупністю однорідних результатів і за всіма напрямками інформаційного обслуговування і забезпечення за певний проміжок часу.
Коефіцієнт часткової участі інформаційного органу в очікуваному корисному результаті (Кі) помножується на народногосподарський економічний ефект від роботи, взятої на інформаційне обслуговування і забезпечення (Еге):
Ее = Кі х Еге (для окремої теми або результату).
Для сукупності однорідних очікуваних результатів отримане число помножується на число робіт, за якими розраховується економічний ефект, а для всієї сукупності результатів НІД, ще й на число основних груп результатів (К1 - К7).
Економічну ефективність НІД характеризує також показник досягнутого економічного ефекту на 1 грн. витрат. Для визначення цього показника слід особливу увагу звернути на те, що для його розрахунку сума економічного ефекту НІД ділиться не на всю суму витрат інформаційного органу, а тільки на ті витрати, завдяки яким було досягнуто цього ефекту.
Різновидом цього показника є показник досягнутого внаслідок НІД економічного ефекту на 1 грн. приведених витрат :
Eеф = Eс : (Зр + Ккв + Фв),
де Eеф - економічний ефект на 1 грн. приведених витрат;
Eс - сумарне значення економічного ефекту на суму приведених річних витрат;
Зр - поточні річні витрати інформаційного органу;
Ккв - нормативний коефіцієнт капіталовкладень;
Фв - середньорічна вартість виробничих фондів інформаційного органу (в тис. грн.).
Цей показник кращий за показник ефективності на 1 грн. витрат, тому що враховує вплив не тільки поточних витрат, але й вартість виробничих фондів, за допомогою яких було досягнуто ефекту.
Показник фондовіддачі (Фо) визначається як відношення чистої продукції (Пч) до вартості основних фондів (Вф), тобто
Фо = Пч : Вф;
Чиста продукція розраховується за формулою:
Пч = [Зпр х (Зпм : Зпр)] + Пп,
де Пч - чиста продукція;
Зпр - основна заробітна плата працівників інформаційного органу на плановий рік;
Зпм - основна заробітна плата - за минулий рік;
Зпр - основна заробітна - за звітний рік;
Пп - плановий прибуток.
Не менш важливим для визначення ефективності діяльності є показник досягнутого економічного ефекту на одного працівника, який визначається діленням суми економічного ефекту НІД за плановий період (звітний) в грн. на середньосписочну чисельність працівників, які виконують інформаційну роботу. Продуктивність праці кожного співробітника хоча й базується на загальних принципах наукової організації праці, має свої відмінні особливості в порівнянні з організацією праці спеціалістів або виробничників. Основні резерви підвищення продуктивності праці інформаційних працівників - це ліквідація дублювання інформаційних процесів, раціоналізація інформаційних потоків, покращання діловодства, механізація інформаційних процесів, сумісництво різних функцій при виконанні інформаційних робіт і, що найголовніше, усунення невиправданих втрат робочого часу.
Узагальнюючим показником економічної ефективності НІД, який практично охоплює всі основні сторони діяльності інформаційного органу, є його рентабельність.
Рентабельність продукції - це показник економічної ефективності виробництва, який характеризує кінцевий результат діяльності за певний відрізок часу і є відношенням прибутку від реалізації продукції до її собівартості. Він показує рівень використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів у відсотках.
Рі = (Пр : Cк) х 100
де Рі - рентабельність виробництва продукції;
Пр - прибуток з реалізації продукції;
Cк - собівартість продукції.
Для визначення рентабельності НІД потрібно вести чіткий фінансовий облік випуску і реалізації продукції. Враховуючи те, що інформаційні органи, взяті до розгляду, не вступають у самостійні фінансові відношення зі споживачами інформації, не мають банківських рахунків і своєї бухгалтерії, і всі їхні доходи входять у загальні доходи базового підрозділу, їхнє керівництво повинно вести самостійний облік комерційної реалізації продукції. Це допоможе встановлювати відношення витрат і їх наслідків (збитки або прибутки), тобто бачити прибуткову і витратну частину свого бюджету. Зразок обліку прибуткової і витратної частини бюджету наведено в додатках 14 і 15.
Отже, усі фактори, від яких залежить зростання реалізації продукції, зниження її собівартості, покращання використання виробничих фондів і отримання прибутку для подальшої діяльності, відбиваються на показнику рентабельності.
Знання рівня оптимально можливої рентабельності і її порогу (точки беззбиткового обсягу реалізації продукції), рентабельності капіталовкладень - обов'язкова умова початку бізнесовоїдіяльності, те, без чого починати її не варто. Вона є кінцевим етапом і головним аргументом у прийнятті рішення про напрямки, форми і види комерційної НІД.
На беззбитковість НІД здатен суттєво вплинути вибір оптимального асортименту інформаційної продукції і її обсягу. Для цього потрібно спочатку визначити критичні обсяги виробництва і продажу, при якому прибуток є нульовим (виробництво продукції в менших обсягах приносить лише збитки), а потім оцінити втрати від впливу окремих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.
Наводимо модернізований метод розрахунку точки беззбитковості для варіанта асортиментного виробництва.
Нехай Ов - обсяг випуску певної продукції; Зво - змінні витрати на одиницю цієї продукції; Со - собівартість одиниці даної продукції; Пв - постійні витрати, які перенесені на дану продукцію; Сз - собівартість загального обсягу даної продукції; Звз - змінні витрати на загальний обсяг даної продукції; Цо - ціна одиниці даної продукції; Вв - вартість виробництва загального обсягу даної продукції; Тб - точка беззбитковості. Тоді:
" змінні витрати на загальний обсяг ІП: Звз = Зво х Ов,
" собівартість загального обсягу ІП : Сз = Со х Ов,
" постійні витрати, які перенесені на дану продукцію: Пв = Сз х Звз,
" вартість виробництва загального обсягу даної продукції: Вв = Цо х Ов,
" точка беззбитковості: Тб = Пз : (Вв - Звз),
" рівень резерву обсягів виробництва, що забезпечує рентабельність даної продукції: (Ов - Тб) : Тб = Рр.
Рівень залежності обраних показників від величин вихідних параметрів дозволяє визначити, шляхом порівняння "ключові" показники, які найбільше впливають на оцінку бізнесового проекту, і дає можливість вчасно і адекватно відреагувати на збитковість.
Список літератури
Закон України. Про захист інформації в автоматизованих системах: Затверджено 5 лип. 1994 р. // Відомості ВРУ. - 1994.- № 31. - Ст. 286.
Закон України. Про інформацію: Закон України: Затверджено 2 жовт. 1992 р. // Відомості ВРУ. -1992. - № 48. - Ст. 650.
Закон України. Про науково-технічну інформацію: Затверджено 25 черв. 1993 р. // Відомості ВРУ. - 1993. - № 33. - Ст. 345.
Закон України. Про національну програму інформатизації: Затверджено 4 лют. 1998 р. // Уряд. кур'єр.- 1998.-12 берез.

 
 

Цікаве

Загрузка...