WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота


Дипломна робота
Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в українсько-англійському напрямку
перекладу.
План
Вступ 3
Розділ 1 Історія досліджень в галузі номіналізації 5
Розділ 2 Явище номіналізації в англійській мові. Види номіналізації. 13
2.1 Розкладання 13
2.2 Об'єднання 18
2.3 Заміна 19
Розділ 3 Номіналізація як трансформація при перекладі з української на англійську мову 24
3.1 Причини застосування трансформації номіналізації при перекладі з української на англійську мову 24
3.2 Види трансформації номіналізації при перекладі з української на англійську мову 39
3.2.1 Неповна номіналізація 40
3.2.2 Повна номіналізація 56
Висновки 71
Бібліографія 74
Вступ
Проблема перекладацьких трансформацій є однією з найактуальніших проблем в сучасному перекладознавстві. Для того, щоб вірно відтворити зміст іншомовного тексту перекладачі вдаються до різноманітних трансформацій, які спричиняють часткову або повну зміну структури речень оригіналу. Один із різновидів такої трансформації - це трансформація номіналізації.
В основі явища міжмовної трансформації номіналізації як процесу перетворення динамічних мовних одиниць у номінативні статичні мовні одиниці лежать досить складні лексико-синтаксичні процеси в англійській та українській мовах, що відбивають особливості людської психіки. А це, в свою чергу, підтверджує важливість вивчення процесу трансформації номіналізації.
Мета дипломної роботи - повний опис застосування трансформації номіналізації в перекладі з української мови на англійську, а також опис номіналізації як процесу в англійській мові.
Відповідно до поставленої мети завданнями дипломної роботи є:
- визначення номіналізації як явища в англійській мові;
- опис історії досліджень в галузі номіналізації;
- класифікація номіналізації в англійській мові;
- визначення причин застосування трансформації номіналізації при перекладі з української мови на англійську;
- класифікація трансформації номіналізації, що застосовується в українсько-англійському напрямку перекладу.
Об'єкт дослідження - оригінальні англійські речення, в яких спостерігається явище номіналізації; оригінальні українські речення з художніх та інформаційних текстів, при перекладі яких було застосовано міжмовну трансформацію номіналізації.
Предмет дослідження - номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в українсько-англійському напрямку перекладу.
Методи дослідження - в роботі застосовано перекладознавчий, контрастивно-лінгвістичний, компонентний, трансформаційний, семантичний та синтаксичний аналізи, а також елементи морфологічного, словотвірного, стилістичного та контекстуального аналізу.
Робота складається з трьох розділів. В першому розділі подано визначення номіналізації та розкрито історію досліджень в цій галузі.
В другому розділі подано класифікацію номіналізації як явища в англійській мові.
В третьому розділі наведено визначення номіналізації як трансформації при перекладі з української на англійську мову, наведено причини застосування трансформації номіналізації та класифікацію трансформації номіналізації при перекладі з української на англійську мову на прикладах з українських художніх та інформаційних текстів та їх перекладів на англійську мову.
Розділ 1. Історія досліджень в галузі номіналізації
Номіналізація (від латинського nomen - ім'я) означає розширення вживання імен (іменників, прикметників та їх еквівалентів, особливо іменників з означеннями) за рахунок зменшення частоти вживання значеннєвих дієслів, дієслівних словосполучень та прислівників. Взагалі номіналізацією також є і вживання односкладових іменникових речень замість речень, що містять дієслова. Їх частотність в великій мірі залежить від індивідуального стилю автора та не піддається обліку для мови в цілому [4].
Питання номіналізації як об'єкт перекладознавчого дослідження донедавна ґрунтовно не вивчалося ні лінгвістами, ні перекладознавцями. Відомі лише окремі спостереження щодо номіналізаційних тенденцій, які спостерігаються в перекладах англійських синтаксичних структур російською та українською мовами та в перекладах російських та українських синтаксичних структур англійською мовою. Оскільки українська мова є спорідненою з російською, то в даному розділі доречним буде розглянути дослідження російської мови з точки зору номіналізації. Так, Є.В. Бреус і А.В. Михєєв зазначали, що в перекладах англійською мовою російських суспільно-політичних текстів необхідно зважати на номінативний характер останніх [3; 26].
Н.Д. Арутюнова в своїй роботі "О номинативном аспекте предложения" стверджувала, що "російська мова задовольняється номінативною повнотою речення, у той час як у низці інших мов (англійській, французькій та іспанській) провідним принципом синтаксичної організації є структурна повнота речення - його двочленність" [1, с.72].
В.Г. Гак також пише, що, на відміну від англійської та французької мов, для російського діалогу притаманним є "відведення себе і співрозмовника на задній план", що породжує велику кількість безособових зворотів. Одним із різновидів таких зворотів є номінативні речення [8, с.96]. Ю.С. Степанов, порівнюючи російську мову з іншими мовами, зазначає, що в назвах картин у російській мові домінують "статичні, номінативні, максимально узагальнені назви…".
Що стосується україномовних праць із цієї тематики, то в 2004 році К.А. Кузьміна захистила дисертацію "Трансформація номіналізації в англо-українському та англійсько-українському напрямках перекладу", де автор зосереджується на трансформації номіналізації з усіма можливими проміжними стадіями. Вона зазначає, що утворення суто номінативних речень є останньою і недосить часто можливою стадією трансформації. У другому підрозділі першого розділу "Порівняльний аналіз процесів номіналізації в англійській та українській мовах" наведено визначення внутрішньомовного процесу номіналізації та здійснено порівняльний аналіз процесів номіналізації в англійській та українській мові.
У російських та українських наукових працях загалом об'єктом перекладацьких досліджень досі були окремі явища перетворення дієслівних структур у більш номіналізовані структури (номіналізація при відтворенні англійською мовою російських дієприкметників [38], перетворення російських повнозначних дієслівних форм на англійський складений іменний присудок [3]). У посібниках і монографіях у галузі теорії та практики перекладу з англійської мови на російську (українську) і з російської (української) на англійську деякі різновиди трансформації номіналізації були зазначені тільки як один із засобів відтворення дієслівних форм [10; 11; 16; 20; 21; 30].
Значно частіше в

 
 

Цікаве

Загрузка...