WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Робочi станцiї та сервери - Реферат

Робочi станцiї та сервери - Реферат

використовуються.
Ємнiсть оперативної пам'ятi вимiрюється в мегабайтах (Мбайт). В одному мегабайтi помiщається 1048576 байт.
Конструктивно оперативна пам'ять в теперiшнiй час виконується у виглядi модулiв. Найпоширенiшi типи модулiв оперативної пам'ятi: SIMM (невеличка плата з мiкросхемами на 30 або 72 контакти, яка вставляється на системнiй платi в слоти оперативної пам'ятi), та DIMM (те ж саме, але на 168 контактiв). Модлi DIMM значно переважають модулi SIMM по об'єму та швидкодiї.
По способу збереження iнформацiї мiкросхеми оперативної пам'ятi подiляються на динамiчнi та статичнi. Динамiчна пам'ять здовiльним доступом (DRAM) - це найдешевша i найпростiша у виготовленнi мiкросхема пам'ятi. Як правило, час доступу у неї складає 70-50 нс.
Статична пам'ять з довiльним доступом (SRAM) - це мiкросхеми статичної пам'ятi. Цей вид пам'ятi значно швидший, нiж динамiчна, але i бiльш дорогий. Як правило, час доступу тут складає 5-10 нс i менше.
Вiдеопам'ять з довiльним доступом (VRAM). Це спецiалiзованi модулi пам'ятi типу SRAM, якi використовуються на платах вiдеоконтролерiв для обробки цифрових графiчних даних.
Постiйний запам'ятовуючий пристрiй (ПЗУ - вiд росiйського, ROM - вiд англiйського "read only memory, тобто - пам'ять тiльки для читання). Така пам'ять енергонезалежна, тому iнформацiя в нiй не губиться при вiдключення живлення. Як приклад, в комп'ютерах ПЗУ використовується для зберiгання базової системи вводу-виводу (BIOS), яка є набором програм для забезпечення взаємодiї апаратних засобiв та операцiйної системи з зовнiшнiми пристроями.
Жорсткi диски.
Ємнiсть сучасних жорстких дискiв вимiрюється в гiгабайтах (Гбайт). Одним з основних параметрiв жорсткого диску, що впливають на його швидкодiю, є час доступу до даних, який вимiрюється в мiлiсекундах. Другим, не менш важливим параметром, є об'єм iнформацiї, що передається в одиницю часу.
Мережевий адаптер.
Для пiдключення комп'ютерiв до середовища передачi використовуються спецiальнi пристрої - мережевi адаптери. Основними елементами мережевого адаптера є: прийомопередавач (трансiвер), мережевий контролер, пам'ять мiкропрограм та своя оперативна пам'ять. Трансiвер забезпечує перетворення сигналiв та зв'язок з середовищем передачi. Мережевий контролер - це спецiалiзований процесор, який реалiзує протокол доступу до середовища передачi. Пам'ять мiкропрограм мiстить програму управлiння мережевим контролером. Своя оперативна пам'ять використовується для тимчасового зберiгання кадрiв даних.
Призначення мережевого адаптера:
" пiдготовка даних, що поступають вiд комп'ютера, для передачi по мережевому кабелю;
" передача даних iншому комп'ютеру;
" управлiння потоком даних мiж комп'ютером та кабельною системою.
Мережевi сервери.
Пiд сервером розумiють комп'ютер, що надає свої ресурси iншим комп'ютерам, якi називаються клiєнтами. По сутi справи, сервер здiйснює обробку та зберiгання основної iнформацiї, що знаходиться в комп'ютернiй мережi. У зв'язку з рiзноманiтнiстю використовуваної iнформацiї та видiв її обробки iснують рiзнi типи серверiв, найпоширенiшим з яких є файловий сервер.
Пiд файловим сервером розумiють комп'ютер, який пiдключений до мережi i використовується для зберiгання файлiв даних, до яких звертаються робочi станцiї. З точки зору користувача файловий сервер розглядається як центральний архiв, в якому зберiгається спiльна для всiх робочих станцiй iнформацiя.
В бiльш складних мережах крiм файлового сервера можуть бути присутнi й iншi види серверiв, наприклад: сервер друку, сервер бази даних, Web-сервер, поштовий сервер та iн.
Сервер друку - це комп'ютер, що спецiалiзується на управлiннi доступом користувачiв до системних пристроїв виводу, наприклад принтерiв. Iснування сервера обумовлено необхiднiстю бiльш ефективного використання дорогих друкуючих пристроїв. В крупних мережах сервер друку може керувати одночасно декiлькома принтерами.
Сервер бази даних призначений для зберiгання бази даних та керування доступом до неї. База даних - це сукупнiсть зв'язаних об'єктiв, якi включають i таблицi, i форми, i звiти та iн. Формування баз даних, установка зв'язку мiж її об'єктами, а також органiзацiя доступу до вмiсту бази здiйснюється за допомогою спецiального приложення - системи управлiння базою даних (СУБД).
Web-сервер - це сервер, орiєнтований на виконання спецiальних задач взаємодiї з мережею Internet. Вiн надає робочим станцiям максимально можливий набiр послуг мiжмережевої взаємодiї.
Поштовий сервер - комп'ютер, що управляє потоком електронної пошти, передачею повiдомлень та зв'язком з серверами глобальних мереж, зокрема Internet.
Обладнання серверiв.
По складу обладнання сервери мало чим вiдрiзняються вiд робочих станцiй, однак до самого обладнання iснують бiльш високi вимоги. Це зв'язано з тим, що файловий сервер повинен достатньо швидко обробляти велику кiлькiсть запитiв вiд всiх робочих станцiй. Для забезпечення потрiбної продуктивностi сервери оснащуються високопродуктивними процесорами, наприклад Pentium II з тактовою частотою 233 Мгц i вище. Можливе використання систем з кiлькома процесорами одночасно.
З метою пiдвищення продуктивностi в серверах широко використовується кеш-пам'ять. Ця надшвидкодiюча пам'ять призначена для тимчасового зберiгання команд i даних, до яких вiдбувається найчастiше звертання.
Для попередження втрати iнформацiї при роботi з жорсткими дисками в серверах використовується система RAID - надлишковi масиви недорогих дискiв. Система RAID включає набiр жорстких дискiв, при цьому реалiзуються рiзнi режими одночасного запису однiєї i тiєї ж iнформацiї на декiлька жорстких дискiв. Це дозволяє у випадку збою жорсткого диску вiдновлювати данi з резервної копiї, що знаходяться на iншому диску.
Для забезпечення нормальної роботи комп'ютерної мережi та попередження втрати iнформацiї при раптовому вiдключеннi силового живлення сервер повинен живитись вiд джерела безперебiйного живлення (UPS). Джерело безперебiйного живлення використовує акумуляторну батарею для пiдтримки працездатностi комп'ютера (сервера) на протязi часу, достатнього для збереження даних, закриття програм i нормального завершення роботи. Є "розумнi" джерела безперебiйного живлення, якi самi коректно згортають роботу сервера, виключають його, а при появi напруги живлення автоматично вiдновлюють роботу

 
 

Цікаве

Загрузка...