WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Мова опису задач SITPLAN-2 - Реферат

Мова опису задач SITPLAN-2 - Реферат

i об'єкта з установочною поверхнею класу i-1 (див. мал.2, мiсце Х4 зайняте, мiсця Х6, Х7, Х8 - вiльнi). Пiсля вилучення об'єкта з поверхнi А на нiй з'являються чотири вiльних мiсця класу i-1, якi за допомогою демона логiчного виводу перетворюються в одне вiльне мiсце класу i (на мал. 2 з вiльних мшсць Х4, Х6, Х7, Х8 утворюється вiльне мiсце Х1).
Опис такого демона виглядає так:
ДЛ ВІЛЬНЕ МІСЦЕ_Х1 КЛАСУ_Х2:
ЯКЩО / ОБ_Х3: ВІЛЬНЕ МІСЦЕ_Х4 КЛАСУ_Х5;
ВІЛЬНЕ МІСЦЕ_Х6 КЛАСУ_Х5;
ВІЛЬНЕ МІСЦЕ_Х7 КЛАСУ_Х5;
ВІЛЬНЕ МІСЦЕ_Х8 КЛАСУ_Х5. /
ТО Х1:=NAMER, X2:=X5+1;
ОБ'ЄКТ_Х3: ВІЛЬНЕ МІСЦЕ_Х1 КЛАСУ_Х2.
6. Опис формулювань задач
Синтаксис
опис ситуацiї: список виразiв.
опис змiн: ! ДОПИСАТИ список виразiв
! ADD
! ВИЛУЧИТИ
! DEL
опис вихiдної ситуацiї: СИТ опис ситуацiй
SIT опис змiн
опис цiльової ситуацiї: ЦІЛЬ опис ситуацiї
GOAL
опис формулювання задачi: { опис вихiдної ситуацiї } { опис цiльової ситуацiї }
Семантика
Опис формулювання задачi складається з описiв вихiдної i цiльової ситуацiй.
Опис ситуацiї складається з списку виразiв, кожен з яких може бути простим чи складовим i описує деяку множину властивостей, станiв i вiдношень об'єктiв середовища.
Декларативнi описовi вирази, що входять до опису ситуацiї, складаються з стереотипiв базових вiдношень шляхом їх конкретизацiї, тобто пiдстановки на мiсця змiнних певних значень. При вiдповiдному пiдборi базових вiдношень опис ситуацiї може мати вигляд текстiв природної мови.
Опис вихiдної ситуацiї для задач в складних середовищах включає велику кiлькiсть виразiв, однак бiльша частина цього опису залишається незмiнною пiд час переходу вiд однiєї задачи до другої. Враховуючи це, можна запобiгти повного опису вихiдної ситуацiї при формулюваннi конкретних задач. З цiєю метою для всього класу задач видiляється базова ситуацiя, яка подає найбiльш "типовi" властивостi, стани i вiдношення мiж об'єктами. Шляхом видiлення базової ситуацiї можна запобiгти також зберiгання повних описiв промiжних ситуацiй в кожному вузлi пошукового графу.
Хай S - множина ситуацiй для деякого класу задач перетворення ситуацiй, - базова ситуацiя. Позначимо через множину виразiв, що подає ситуацiю .
Тодi множину виразiв назовемо записувальним фрагментом по вiдношенню до , а множину виразiв - вилучальним фрагментом по вiдношенню до . Звiдси випливає, що .
Таким чином, будь-яка ситуацiя може бути подана трiйкою . Опис базової ситуацiї вводиться один раз i не змiнюється пiд час переходу вiд однiєї задачi до другої. Варiйованими елементами є лише записувальнi i вилучальнi фрагменти ситуацiй, що вiдображують динамiчнi властивостi, стани i вiдношення мiж об'єктами.
Наведемо приклад опису вихiдної ситуацiї:
СИТ ПРИМІЩЕННЯ_ЦЕХ_125:
ДОВЖИНА 100 М;
ШИРИНА 50 М;
ВИСОТА 5 М;
ВКЛЮЧАЄ ВІДДІЛОК_1, ВІДДІЛОК_2;
ВІДДІЛОК_1:
ДОВЖИНА 20 М;
ШИРИНА 10 М;
ВИСОТА 5 М;
ТИП ТЕХНІЧНИЙ;
ВКЛЮЧАЄ ВЕРСТАТ_1, ВЕРСТАТ_2,
ВЕРСТАТ_3, ВЕРСТАТ_4,
ВЕРСТАТ_5;
ПОРЯД З ВІДДІЛКОМ_2;
ВІДДІЛОК_2:
ДОВЖИНА 30 М;
ШИРИНА 15 М;
ВИСОТА 5 М;
ТИП СКЛАДАЛЬНИЙ;
ВКЛЮЧАЄ ВЕРСТАТ_1, ВЕРСТАТ_2,
ВЕРСТАТ_3, ВЕРСТАТ_4,
ВЕРСТАТ_5, ВЕРСТАТ_6;
Опис цiльової ситуацiї може бути заданий:
" повним описом цiльової ситуацiї, тобто усiх об'єктiв, що указанi в опису вихiдної ситуацiї;
" описом фрагменту цiльової ситуацiї, тобто деякою пiдмножиною об'єктiв , що указанi в опису вихiдної ситуацiї.
Для опису цiльової ситуаiї використовуються тi ж самi типи виразiв, що i для опису продукцiйних правил.
Цiльова ситуацiя вважається досягнутою, якщо iснує такий вариант пiдстановки змiнних, при якому усi iї описи приймають значення "iстина".
Вирази, що входять до опису цiльової ситуацiї, можуть мiстити квантори i обмежувачи.
Приклади
1. ЦІЛЬ СТАРТ ПІСЛЯ 15.00
НІ Х1 ЗНАХОДИТЬСЯ НА ОБ'ЄКТІ_41.
2. ЦІЛЬ СТАРТ МІЖ 10 11
/ ОСЦИЛОГРАФ НА СТОЛІ А,
ТРИВ 30 ХВИЛ.,
ТУМБЛЕР ЖИВЛЕННЯ ОСЦИЛОГРАФУ УВІМКНУТО /.
3. ЦІЛЬ СТАРТ ПЕРЕД 12.00
А НА В; С НА D.
4. ЦІЛЬ УВЕСЬ Х1:
ВОЛЬТМЕТР Х1 У ШАФІ_1.
5. ЦІЛЬ Є Х1:
ДЕТАЛЬ Х1 У ЯЩИКУ_3.
6. ЦІЛЬ ЦИКЛ 5 Х1:
ВОЛЬТМЕТР_Х1 НА СТОЛІ_2.
Опис першої цiльової ситуацiї включає обмежувач старту (СТАРТ) подiї. Інтерпретацiя його така: "На об'єктi_41 в певний перiод часу (пiсля 15.00) не повинно бути жодного об'єкта".
У прикладi 2 використується обмежувачи старту i тривалостi. Перший з них показує на момент старту подiї (мiж 10.00 i 11.00), другий визначає тривалiсть процесу (30 хвилин). Двi подiї "осцилограф на столi А" i "тумблер живлення осцилографу увiмкуто" повиннi початися в один i той самий промiжок часу, але не водночас. Друга подiя повинна початися пiсля першої i тривати 30 хвилин. Приклад 3 iлюструє використання пiд час опису цiльової ситуацiї обмежувача старту з обов'язковим одночасним початком (до 12.00) двох рiзних подiй (А на В) i (С на D). Приклад 4 мiстить квантор загалу "УВЕСЬ" i iнтерпретується таким чином: "Цiльова ситуацiя вважається досягнутою, якщо всi вольтметри знаходяться у шафi_1". Інтерпретацiя приклада 5, що мiстить квантор iснування, є така: "В ящику_3 знаходиться хоча б одна деталь_Х1". Приклад 6 мiстить квантор циклу, у вiдповiдностi з яким п'ять вольтметрiв повиннi бути на столi.
7. Пiдсумки
Таким чином, з опису мови SITPLAN-2 виходить, що розширення можливостей формалiзацiї i формулювань задач у порiвняннi з мовою SITPLAN досягається за рахунок:
1) введення конструкцiй типу фреймiв для опису складних складових об'єктiв i параметрiв стратегiй;
2) введення конструкцiй для подання невизначеностей i часових обмежень в описах продукцiйних правил;
3) введення змiнних, кванторiв загалу та iснування; обмежувачив максимуму, мiнiмуму i циклу, визначених на множинах описових виразiв i дозволяючих формування моделей складних складових об'єктiв;
4) введення конструкцiй для подання об'єктiв, що описуються частково-упорядкованими множинами, якi дозволяють задавати мета-значення (елементи стратегiї планування рiшень);
5) видiлення наборiв продукцiйних правил, що вiдповiдають операторам (дiї i логiчного виводу) i демонам (процесiв i логiчного виводу), якi дозволяють моделювати як процеси цiльоспрямованого, так i випадкового пошуку рiшення;
6) введення конструкцiй типу iмперативiв, дозволяючих використовачу, з одного боку, виконувати пiдказки в процесi рiшення задачi, моделювати процес перетворення ситуацiї певної послiдовностi дiй, с другого - поповняти i вилучати певнi конструкцiї з бази знань в процесi формулювань задач i опису проблемних областей;
7) введення конструкцiй для компактного подання у виглядi продукцiйних правил таблиць рiшень великого обсягу, що мiстять конкретнi значення чи iнтервали значень змiнних;
8) введення конструкцiй, що реалiзують механiзми пояснювання процесiв рiшення i знань.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Галаган Н.И., Рабинович З.Л. Интеллектуальные решающие системы // Кибернеика. - 1986. - № 3. - с. 18-26.
2. Представление знаний в человеко-машинных робототехнических системах. Том С. Прикладные человеко-машинные системы, ориентированные на знания. - М.: ВЦ АН СССР, ВИНИТИ. 1984. - 291 с.
3. Галаган Н.И. Язык описания задач SITPLAN // Кибернетика. - 1979. - № 2. - с. 89-97.
4. Галаган Н.И. SITPLAN - язык описания задач преобразования ситуаций. - Киев: Изд-во АН УССР, 1979. - 45 с.
5. Гладун В.П. Эвристический поиск в сложных средах. - Киев: Наук. думка, 1077. - 165 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...