WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

мережi встановлюється окрема клiєнтна компонента.
Клiєнти бувають 32-розрядного захищеного режиму та 16-розрядного реального режиму. Можна встановити один клiєнт реального режиму та довiльну кiлькiсть клiєнтiв захищеного режиму. У поставку входять клiєнти мереж Microsoft, Novell, FTP, Sunsoft, Banyan.
Клiєнт для мереж Microsoft дозволяє працювати з усiма SMB (Server Message Block)-сумiсними мережами. Клiєнт для мереж Novell дозволяє працювати з усiма NCP (Netware Core Protocol)-мережами. На сьогоднi клiєнт не пiдтримує NDS Novell 4.1, а працює з ним тiльки в режимi емуляцiї bindery.
Протоколи SMB та NCP - це протоколи сумiсного використання файлiв. Вони регулюють розподiл файлiв мiж робочими станцiями. Цi протоколи не обираються iндивiдуально, а вбудованi в клiєнтнi та сервiснi компоненти ОС.
У W97 один протокол може бути прив'язаний до кiлькох клiєнтiв або кiлька протоколiв до одного клiєнта. Наприклад,
Рис. 1. Прив'язування протоколів до клієнтів.
Але при реалiзацiї взаємодiї сервер та клiєнт користуються одним протоколом.
Служби
Мережна служба - це сукупнiсть засобiв, якi дозволяють вирiшувати конкретну сервiсну функцiю (сумiсне використання принтерiв та файлiв, пiдтримка створення мережних резервних копiй та iн.). У W97 є двi служби, що дозволяють клiєнтам iнших мереж мати доступ до файлових та принтерних ресурсiв локального комп'ютера:
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Netware Networks
Цi служби встановлюються за замовчуванням.
3.2. Реєстрацiя користувача у системi.
Розглянемо процес входження користувача у систему. У W97 можна задати один з трьох варiантiв входження.
" Клiєнт для мереж Microsoft. Встановлюється за замовчуванням.
" Клiєнт для мереж Netware.
" Звичайне входженння у Windows - не дiє механiзм захисту щодо користувачiв- якщо пiд час першого запуску не вказувати пароль, то вiкно iдентифiкацiї користувача не буде з'являтися. Iм'я та пароль запитують тiльки у випадку активiзацiї користувацьких профiлiв.
Якщо встановлено пiдключення до мережi Microsoft, введене iм'я та пароль перевiряються на серверi WNT.
Аналогiчно, якщо входимо з пiд'єднанням до Netware, W97 запам'ятовує паролi у списку паролів i не питає їх при наступнiй спробi увiйти у мережу. Якщо пароль входження у W97 зробити пустим i увiйти в сервер WNT або Netware, то при наступнiй спробi увiйти в систему пароль не буде запитуватися, i користувач отримає пiдключення до сервера без перевiрки.
Якщо ваші iм'я та пароль входження у W97 спiвпадають з iменем та паролем входження у WNT або Netware, то цi данi служать перепусткою на вiдповiдний сервер. Якщо ж iм'я та пароль невiдомi серверу, то при пiд'єднанні до нього необхiдно ввести iм'я та пароль, якi будуть збереженi у списку паролiв користувача. У наступний раз пароль буде зчитуватись зі списку.
3.3. Використання засобу 'Network Neighborhood` (NN).
Значну кiлькiсть операцiй можна виконати засобами NN. Наприклад, переглядати спiльнi ресурси на серверах мережi або вiдображати ресурс на мережний диск. При цьому первинним форматом вiдображення ресурсу є UNC (Universal Naming Convention)-нотацiя. iм'я комп'ютераресурс
У мережi W97 кожний комп'ютер має унiкальне iм'я, що визначається при iнсталяцiї системи. Ресурс може зображати диск комп'ютера, каталог або принтер. Використання UNC-формату мережних ресурсiв дозволяє обiйти обмеження на кiлькiсть мережних ресурсiв. Вiдображення ресурсу на його позначення (наприклад D:, G:, або LPT1) називається перехопленням.
При переглядi мережних ресурсiв система використовує паролi зi списку паролів або запитує пароль.
Пiд'єднання до мережних принтерiв. Перед пiд'єднанням необхiдно встановити драйвер принтеру. Це можна зробити з iнсталяцiйного диску або з наявного мережного принтера. При встановленнi принтера у W97 - ресурс можна задавати в UNC-нотацiї. Застосування DOS не розумiють UNC-формату i треба реалiзовувати перехоплення принтера. Перехоплення реалiзується автоматично при виборi опцiї роботи з DOS при встановленнi принтера або через пункт меню 'Призначити порт'.
Перегляд та пiд'єднання/вiд'єднання мережних дискiв можна також проводити засобами програми explorer.
3.4. Робота з командним рядком.
Командний рядок W97 дозволяє вводити глобальнi для всiєї системи команди, запускати windows-програми, а також цiлi команднi файли. Деякi команди:
NET CONFIG Вiдображення бiжучої конфiгурацiї РС.
NET DIAG Запускає програму дiагностування мережi. Перший РС с запущеною командою буде дiагностичним сервером. Вiн буде присилати за запитом iнших станцiй дiагностичну iнформацiю.
NET HELP Допомога.
NET PASSWORD Змiна пароля для вiдкриття сеансу на конкретному серверi або доменi.
NET PRINT Вiдображення iнформацiї про чергу на друк i керування завданнями на друк.
NET TIME Синхронiзацiя часу на локальному РС з годинником сервера.
NET USE Вiдображає наявні з'єднання з мережними дисками та принтерами. Встановлює та припиняє такi з'єднання.
NET VER Вiдображення номера версiї програми.
NET VIEW Список серверiв групи та їх ресурсiв.
Якщо iм'я комп'ютера мiстить пробiл, то команда NET з ним не працює.
Формат NET USE:
NET USE [пристрій:] комп'ютерресурс [пароль | ? ] [/SAVEPW:NO] [/YES] [/NO]
SAVEPW:NO означає, що пароль не треба запам'ятовувати у списку паролiв. [/YES] [/NO] - вказання варiантiв автоматичних вiдповiдів на всi питання. Для вiд'єднання використовується ключ /D.
4. Керування мережею.
4.1. Iдентифiкацiя комп'ютера та механiзми обмеження доступу.
Пiд час iнсталяцiї вказується мережне iм'я та група, в яку входить комп'ютер. Цi параметри можна змiнити. Робоча група - це лише зручний засiб для групування комп'ютерiв.
У W97 визначено два механiзми керування доступом до ресурсiв. Керування доступом на рiвнi ресурсiв дозволяє призначати паролi довiльному ресурсу. Керування на рiвнi користувачiв дозволяє вказати конкретних користувачiв або їх групи, що мають доступ до кожного ресурсу. Керування доступом на рiвнi користувачiв допускається тiлькi при пiд'єднанні до серверiв Netware або WNT. При цьому вiдповiднi права зчитуються з цих серверiв. Якщо доступ дiє на рiвнi ресурсiв, W97 дозволяє задати повний доступ або доступ для читання. Якщо доступ дiє на рiвнi користувачiв, крiм повного доступу та доступу за читанням, можна ще задати права на:
" читання файлiв;
" запис файлiв;
" створення файлiв та папок;
" знищення файлiв;
" змiна атрибутiв файлу;
" роздрук файлу;
" змiна керування доступом.
Незважаючи на те, що Netware та WNT дозволяють призначати права доступу до окремих файлiв та каталогiв, W97 дозволяє призначати права тiльки для каталогiв. За замовчуванням дiє керування доступом на рiвнi ресурсiв. Вибiр типу сервера отримання iнформацiї про права доступу користувачiв визначається встановленою службою (Microsoft або Netware).
4.2. Спiльне використання файлiв та принтерiв.
Комп'ютер можна сконфiгурувати, як файловий сервер або сервер друку. За замовчуванням сумiсне використання не встановлено. Пiсля його

 
 

Цікаве

Загрузка...