WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

конфiгурацiй системи на велику кiлькiсть комп'ютерiв. У цьому розділі ми будемо звертати більшу увагу на основнi принципи та пiдходи, технiчнi та системнi рiшення, застосованi у процедурах iнсталяцiї мережних компонент W97, а не на детальну послiдовнiсть дiй користувача при цьому.
Перед iнсталюванням W97 треба вибрати мiсце розмiщення системи (локальний ПК або сервер), мiсце, з якого проводити iнсталяцiю (локальний ПК або сервер), а також варiант початкового завантаження системи (з жорского диску локального ПК, з сервера, з гнучких дискiв).
У залежностi вiд мiсця розмiщення системи розрiзняють наступнi конфiгурацiї.
" Локальну - всi файли W97 розташованi на клiєнтi, iнсталяцiя проводиться з локальних дисководiв або з сервера. Така конфiгурацiя збiльшує швидокодiю роботи системи, але вимагає значного дискового простору.
" Сумiсного використання - частина файлiв на клiєнтi, основна - на серверi. Встановлення системи вiдбувається з сервера. Це дозволяє зекономити ресурси, але призводить до зменшення швидкодiї роботи W97 в порiвняннi з локальною iнсталяцiєю.
У залежностi вiд мiсця, з якого iнсталюється система можливi такi варiанти.
" Інсталяцiя з локального дисководу. При iнсталяцiї з локального дисководу дистрибутив міститься на локальному комп'ютерi. Система розмiщується на визначеному каталогу локального РС (локальна iнсталяцiя). Використовується для iнсталяцiї окремих, необ'єднаних iснуючою попередньо мережею станцiй. Дає менше можливостей для автоматизацiї процесу iнсталяцiї.
" Інсталяцiя з сервера. Дистрибутив розміщується на серверi. Для такого типу iнсталяцiї необхiдне попереднє пiд'єднання до сервера у вже iснуючий мережi. Допускається як локальна інтсталяція, так i iнсталяцiя сумiсного використання. З сервера можна проводити iнсталяцiю на багато станцiй одночасно, застосувати засоби автоматизованої iнсталяцiї. При iнсталяцiї з сервера дистрибутив попередньо копiюється на диск сервера (команда netsetup).
Розглянемо детальнiше процес iнсталяцiї з точки зору засобiв його автоматизацiї.
Першим таким засобом слiд вважати можливiсть автоматичного розпiзнавання типу адаптерної плати та встановлення необхiдних параметрiв (технологiя plug and play). Встановленi параметри плати (номер переривання, адресу вводу-виводу можна пiзнiше проставити i вручну. При цьому система буде вiдмiчати можливi конфлiкти i пiдказувати дiапазони можливих значень.
Другим таким засобом є встановлення мережних компонент 'за замовчуванням'. У процесi iнсталяцiї користувач задає необхiднiсть використання рiзноманiтних мережних компонент. При виборi однієї компоненти автоматично встановлюються i iншi, залежнi вiд неї компоненти у стандартних конфiгурацiях. При цьому користувач пiзнiше зможе не тiльки переглянути встановлену конфiгурацiю, але й модифiкувати згiдно зі своїми потребами. Наприклад, якщо виявлено мережний адаптер, автоматично встановлюються наступнi компоненти.
" Клiєнт для мереж Microsoft
дозволяє комп'ютеру стати клiєнтом мереж SMB (Service Message Block - протокол передавання файлiв) - мереж WNT, W for WKG, LAN Manager, OS/2 LAN Server.
" Клiєнт для мереж Netware
дозволяє комп'ютеру стати клiєнтом до мереж Netware 2.15 - 3.х. Версiя 4.х пiдтримується тiльки в режимi емуляцiї bindery.
" IPX/SPX сумiсний протокол.
" NETBEUI.
Третiм засобом автоматизацiї iнсталяцiї слiд вважати можливiсть створення та використання текстових командних файлiв керування iнсталяцiєю. Назву командного файлу (з розширенням inf) можна вказати в командному рядку:
setup myfile.inf
Якщо назва файлу не вказана, використовується системний файл msbatch.inf. Командний файл має власний формат. Якi ж параметри можна занести в цей файл? Перш за все це параметри, що заносяться користувачем вручну при iнсталяцiї, параметри вибору та налагодження протоколiв та iнших мережних компонент, список додаткових програм яких треба проiнсталювати (в тому числi i тих, що не входять у склад дистрибутива W97 - використання утiлiти infinst.) У командних файлах адмiнiстратор може активiзувати користувацькi профiлi та ввімкнути пiдтримку системних правил.
Використання командного файлу дозволяє повнiстю автоматизувати процес iнсталяцiї i проводити його одночасно на велику кiлькiсть комп'ютерiв без участi оператора. Для формування командного файлу можна використати ХХХХХХХХХ
Це компактна утiлiта, яка дозволяє створити до 9999 пакетних файлiв iнсталяцiї (тобто за один раз iнсталювати 10000 комп'ютерiв). Цi файли розмiщуються у видiленому каталозi (BSTP00001.INF - BSTP9999.INF). Файли узагальнюються у ведучому текстовому файлi, що складається з рядкiв
Iм'я РС [, адреса IP]
кожний рядок вiдповiдає комп'ютеру, на якому проводиться встановлення. Утiлiта також дозволяє вiдкривати наявні скрипти та модифiкувати їх. У процесi роботи утiліти задаються всi основнi параметри інсталяцiї. Наприклад, можна примусити зберiгати ininstall-iнформацiю, встановлювати набiр необов'язкових компонент.
Автоматичну iнсталяцiю можна проводити наступними шляхами:
" використати пакетний DOS-файл з командами встановлення мережного з'єднання та запуску iнсталятора;
" використати макрос вiдкриття сеансу при входi у мережу;
" використати групу автозапуску;
" можна вiдправити об'єкт електронної пошти, при виборi якого користувачем автоматично запуститься iнсталятор;
" використати програмне забезпечення керування мережею, програми дистанцiйного керування.
3. Робота в мережi.
3.1. Мережнi компоненти та їх налагодження.
За своєю структурою та iнтерфейсом взаємодiї з оператором W97 є об'єктно- орiєнтованою ОС. З цього випливає подання системи як набору компонент зi своїми властивостями. Однi i тi ж операцiї у W97, як правило, можна провести кiлькома рiзними шляхами.
Пiсля встановлення системи користувач має деяку мережну конфiгурацiю, параметри якої були визначенi пiд час iнсталяцiї. Але й пiд час роботи системи користувач має можливiсть аналiзувати мережну конфiгурацiю, iнсталювати або деiнсталювати її окремi компоненти.
Розглянемо бiльш детально окремi мережнi компоненти.
Адаптери
W97 безпосередньо взаємодiє з вiдповiдним драйвером адаптера. W97 пiдтримує драйвери в форматах NDIS 3.1 (32-розр), NDIS 2.x(16-розр) та ODI. Драйвер формату NDIS 3.0, що був у Windows for Workgroups (WKG), не пiдтримується.
Протоколи
Загальною рисою форматiв драйверiв NDIS та ODI є забезпечення багатопротокольного стеку. Кiлька протоколiв використовують для передавання один i той же адаптер. Кажуть, що протоколи закрiпленi за адаптером (прив'язанi, bind). У W97 протоколи реалiзованi як 32-розряднi драйвери захищеного режиму VXD (Virtual DeviceDrivers). Пiдтримуються такi протоколи:
" NETBEUI - NetBIOS Extended User Interface - протокол сумiсний з стандартним протоколом NETBEUI, який використовується у WKG, WNT, OS/2, LAN Server. Цей протокол розроблено IBM. Вiн не пiдтримує передавання маршрутної iнформацiї. Але вiн може працювати з мостами.
" IPX/SPX.
" TCP/IP.
Клiєнти. Клiєнтний компонент дозволяє комп'ютеру мати доступ до серверiв вiдповiдних мереж. Для кожного типу

 
 

Цікаве

Загрузка...