WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота

Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Операційна система MS Windows.
Порівняння з іншими ОС
(Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.)
Огляд існуючих ОС
ОС Платформа Архітек-тура
(bit) Ядро RAM
(Мв) Об'єм жорстк диску
(Мв)) Власна файл. сист. Сторонні файл. сист. Переваги Недоліки
MacOS Power PC 32 монолітне 8 120 HFS, HFS+ FAT, FAT32, ISO9660, UDF Платформа для настільних видав-ничих систем, гра-фічнрго дизайну, Web-дизайну, офіс-них прикладних програм Не вигідна для сервених прикладних програм та ігор
Linux Intel, Power PC, Alpha, Motorola 68K, SPARC, UltraSPARC, ARM, MIPS 32, 64 на Alpha I Ultra
SPARC монолітне 8 200-600 Ext2 FAT, FAT32, ISO9660, UDF, HFS, SYSV, HPFS, NTFS, Minix Гнучка основа для Internet-клієнтів, Internet-, Intranet- і файлових серверів, серверів баз даних, а також для зви-чайних офісних робіт Невелика кількість сучасних ігор і відсутність побутових прикладних програм
FreeBSD Intel, експериментально Alpa 32 (Intel), 64 (Ultra
SPARC) монолітне 8 150-350 UFS FAT, ISO9660, NTFS стабільна і без-платна система для баз даних, Internet-, Intranet- і файлових серверів Мало офісного програмного забезпечення, дуже мало ігор
Solaris Intel, SPARC, UltraSPARC 32 (intel), 64 (Ultra
SPARC) монолітне Мінімум 32 Від 500 UFS FAT, FAT32, ISO9660 стабільна система для баз даних, In-ternet-, Intranet- і файлових серверів, Internet-Client, Java-розробок Мало офісного програмного забезпечення, дуже мало ігор
SCO Unix Intel 32 (Intel), 64 (на стадії розроб
ки) монолітне 32 0,5-1 Гб VxFS, BFW SS, UFS, SFS, FAT, ISO9660
OS/2 Warp Server Intel 32 монолітне 32 350 HPFS, JFS FAT, FAT32, VFAT, NTFS, ext2fs, HFS Стабільна система для підприємниць-ких мереж, кому-нікацій і серверів транзакцій, об'єд-нує різні платфор-ми Недостатньо програмного забезпечення для приватних користувачів
BeOS Intel, Power PC 32 MACH 16 150 JFS FAT, FAT32 Оптимальна для мультимедійних прикладних програм (відео-монтаж і звукова обробка) та ігор Для офіснрго використання відсутнє відповідне ПЗ
JavaOS Pentium Від 32 до 128 мікроядро 32 Дистанційно від NT-сервера Не залежить від платформи сере-довища підтримки розробки Відсутність стандартних застосувань
Windows CE SH3, MIPS 39xx I 4xx, 486, Pentium, Power PC, Motorola, ARM/StrongARM 32 монолітне 32 1 ROM- 2.5 система з малим використанням енергії для мобіль-них Handheld-ПК і палитопів Відсутність мультимедійних прикладних про-грам і трудоєм-ких застосувань
Windows 97
1. Загальні відомості
Операцiйна система Windows-97 (надалi - W97) має значно розвинутiші мережнi функцiї порiвняно з її попередницями. Розробники її намагалися створити у функцiональному планi найсучаснішу мережну ОС, яка б задовiльняла основним вимогам до сучасних ОС:
" простота в керуванні та можливiсть роботи малоквалiфiкованого користувача;
" унiверсальнiсть; пiдтримка максимальної кiлькостi протоколiв та взаємодiя з багатьма мережними ОС;
" поєднання зручностi та простоти адмiнiстрування з розвинутими адмiнфункцiями та можливiстю адмiнiстрування мереж з тисяч комп'ютерiв (зменшення витрат на адмiнiстрування);
" вбудованiсть в систему електронної пошти та iнших засобiв колективної роботи i вихiд в глобальнi мережi;
" пiдтримка вiддаленого доступу, мобiльних користувачiв.
W97 - це однорангова ОС з можливiстю пiдключення до серверiв Windows NT та Novell Netware. Що ж нового принесла W97 у свiт комп'ютерних мереж?
" У системнiй архiтектурi - багатомодульна архiтектура, що налагоджується на пiдтримку рiзноманiтних функцiй за бажанням користувача вiдповiдним набором модулiв. Пiдтримка багатопротокольностi.
" У засобах керування системними параметрами. Збереження системної iнформацiї в єдинiй базi даних - системному реєстрi. Подiл цiєї бази на користувацьку та машинну компоненти, що дозволяє однаково обслуговувати користувача незалежно вiд мiсця його входу у мережу. Простi та наочнi засоби роботи з реєстром.
" У засобах iнсталяцiї. Можливiсть автоматизацiї процесу iнсталяцiї, створення спецiальних сценарiїв iнсталяцiї. Встановлення великої кiлькостi копiй ОС без втручання оператора. Налагодження функцiональностi системи на окремих користувачiв та їх групи.
" У засобах взаємодiї з iншими системами. Крiм пiдтримки одноранговостi, можливiсть бути клiєнтом для систем Windows NT та Novell Netware. Можливiсть бути сервером для клiєнтiв Windows NT та Novell Netware. Додаткове пiдключення до iнших серверiв. Унiфiкацiя механiзму таких пiдключень.
" У засобах адмiнiстрування. Можливiсть налагодження робочого середовища для рiзних користувачiв та їх груп (профiлi користувачiв). Пiдтримка iндивiдуального списку паролiв доступу до рiзних ресурсiв. Користувач вводить пароль лише один раз - при входi у систему. Користувач може входити в мережу на рiзних комп'ютерах i користуватися одними профiлями (робоче середовище слiдує за користувачем при його перемiщеннi). Можливiсть створення обов'язкових профiлiв. Використання системних правил для окремих користувачiв та їх груп для обмеження свободи змiн системних параметрiв на робочих мiсцях.
" У системi електронної пошти. Система електронної пошти iнтегрована в ОС. Це означає, що iснує єдиний клiєнт електронної пошти, який обслуговує як локальну пошту, так i вихiд у зовнiшнi мережi. Вiн пiдтримує додатковi спорiдненi служби (наприклад, передавання факсiв). Така iнтегрованiсть електронної пошти дозволяє використовувати її прямо з застосувань.
" У пiдтримцi вiддаленого доступу. Реалiзацiя основних протоколiв вiддаленого доступу. Наявнiсть утiлiт синхронiзацiї каталогiв.
Поряд з досягненнями, W97 має i ряд недолiкiв. Зокрема пiдтримується тiльки застарiла версiя Novell Netware (без можливостi роботи з деревом каталогiв). Є недолiки в механiзмi захисту системи, в доменнiй архiтектурi мереж Windows NT та iн.
Для зручностi користувача ОС та структурування мережних функцiй у W97 видiленi наступнi типи мережних компонент.
" Мережний адаптер. Ця компонента містить як параметри реального мережного адаптеру, так i протоколiв PPP, SLIP. Одночасно може бути сконфiгуровано кiлька адаптерiв.
" Протокол. Як правило - це визначення певних протокольних стекiв (IPX/SPX, Microsoft DLC, NetBEUI, TCP/IP). Протоколи 'прикрiплюються' до адаптерiв та мережних клiєнтiв. Одночасно може пiдтримуватись кiлька протокольних стекiв.
" Клiєнт. Мережний клiєнт дозволяє з'єднуватися з серверами вiдповiдних мереж. Допускається встановлення клiєнтiв Banyan, FTP Software, Microsoft, Novell, Sunsoft. Клiєнти Microsoft, Novell не вимагають додаткового ПЗ.
" Служба. Мережна служба - це сукупнiсть засобiв, якi виконують певну мережну функцiю. Наприклад, 'Служба доступу до файлiв та принтерiв'. Окремо визначенi такi служби для мереж Microsoft та Novell.
2. Iнсталяцiя та налагодження мережних компонент.
Iнсталяцiя мережних компонент може вiдбуватися як пiд часiнсталяцiї самої ОС, так i пiд час роботи системи. Розробники ОС спробували максимально спростити процес iнсталяцiї на окремiй станцiї, приховати деякi його складнi нюанси, зрештою автоматизувати процес iнсталяцiї рiзних

 
 

Цікаве

Загрузка...