WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

будь-якого можливого становища, яке може утворитися внаслідок їх взаємодії.
4. Дії конфліктуючих сторін в силу своєї природи є нероздільними та однократними, тобто структура кожного з них не має яких-небудь формальних відмінних властивостей. Це дозволяє інтерпритувати дії сторін як елементи деяких абстрактних множин, відділяючи різні дії між собою лише за ступенем корисності складеної ситуації.
У випадку визначення оптимальної стратегії діяльності автопідприємства будемо вважати що попит є невідомий. Тоді моделлю розглядуваного конфлікту буде гра, в якій однією з конфліктуючих сторін виступає автопідприємство (перший гравець), а другою - ринок (другий гравець). Кожна з сторін має n стратегій, причому:
і-та стратегія автопідприємства- це здійснення перевезення і-им видом транспорту;
j-та стратегія ринку - попит на виконання перевезення j- им видом транспорту.
Корисність автопідприємства (першого гравця), очевидно, буде отриманий дохід. У цьому випадку скінчена антагоністична гра Г=буде задаватися матрицею виграшів
, (4.1)
де рі (і=1...n) - сума доходу, який отримує автопідприємство від виконання перевезення і-им видом транспорту;
dі - сума затрат на перевезення і-им видом транспорту.
Вектор X=( 1, 2,…, n) визначає чисті стратегії автопідприємства, тобто відсотки виконання перевезень на замовлення споживачів окремими видами транспорту, а вектор Y( 1, 2,......, n)визначає чисті стратегії ринку, тобто потреби у певному виді транспорту.
4.2 Економіко-математична модель
Розглянемо задачу оцінки конкурентноздатності автопідприємств на ринку послуг на основі даних їх звітності про фінансово-господарську діяльність. Припустімо, що існує n автопідприємств, які в результаті своєї діяльності отримують певний прибуток. Період роботи дане підприємство має певні затрати, серед яких частина надходить до бюджету держави у вигляді податків. Звичайно розумно було б з боку держави проводити політику підтримки підприємств, які дають найбільші податкові надходження. Зрозуміло, що з точки зору оцінки становища підприємства на ринку можна також скористатися даним критерієм (податкові надходження) для визначення найбільш конкурентноздатного суб"єкта господарювання в даній сфері.
Позначимо дохід j-го автопідприємства через pj (1 j n), а затрати (на оплату праці працівників автопідприємства, на придбання запчастин, за ремонт та обслуговування техніки, податкові відрахування тощо) - через dj . При детермінованій задачі неважко не тільки визначити конкурентноздатні автопідприємства, але й розрахувати нормативи, при яких забезпечується найбільші доходи при найменших затратах. Але, так як на реальному ринку послуг функціонує багато автопідприємств, то для даної задачі характерна певна невизначеність господарської діяльності. Тому формалізувати конфлікт найбільш доцільно виконувати на теоретико-ігровій основі.
В нашому випадку будемо вважати, що прогнозований дохі і затрати будь-якого підприємства завчасно невідомі. Тоді, моделлю цього конфлікту буде гра, у якій з одного боку виступають автопідприємства, а з другого - ринок послуг, при чому кожен з учасників гри має n стратегій. У загальному вигляді кінцева антагоністична гра Г (X,Y,H) буде задаватися квадратною матрицею виграшів Н, елементами якої по діагоналі будуть доходи автопідприємств pj, а решта елементів - затрати dj.
(4.2)
Оптимальні стратегії автопідприємств визначаються вектором X=( 1, 2,…, n), де 1, 2,…, n - відсотки від загальної суми коштів попиту ринку послуг.
Помножимо перший рядок матриці на деяке число к1, другий - на к2 і так далі, щоб виконувалась умова:
к1р1= к2р2=…= кnрn=p, (4.3)
і віднімемо число р від усіх елементів матриці (4.2), внаслідок чого отримаємо матрицю Н*:
, (4.4)
де
ri= кіdі+p, (4.5)
при чому вважають, що
r1>r2>…>rm>0. (4.7)
Матриця Н* еквівалентна матриці Н і дії, виконані для перетворення матриці (4.2), не змінюють оптимальних стратегій підприємства та ринку.
Знайдемо оптимальні стратегії підприємства і ринку скінченої антагоністичної гри, яку визначає матриця Н*. Значення гри v буде меншим від нуля, бо, застосувавши стратегію згідно з якою ринок вибирає чисті стратегії з однаковими ймовірностями, він не програє більше ніж
, (4.8)
тому v<0.
Розглянемо випадок, коли m-на стратегія підприємства є для нього оптимальною. Якщо це так, то значення гри:
v= - rm , (4.9)
так як Н*(m,1)= - rm. Нехай Y( 1, 2,......, n) - оптимальна стратегія ринку. У випадку рівноваги математичне сподівання виграшу Н*(m, Y) підприємства повинно дорівнювати значенню - rm. Отже
, (4.10)
звідки випливає, що і=0.
Внаслідок оптимальності Y повинні виконуватися нерівності:
. (4.11)
Нерівності (4.11) рівносильні нерівностям
. (4.12)
Якщо існує стратегія Y, для якої m=0 і виконується умова (4.12), а отже і (4.10), то справджується рівність (4.9) і ця стратегія є оптимальною для ринку.
Для наявності такої стратегії потрібно і достатньо щоб виконувалась умова:
, (4.13)
або еквівалентна їй нерівність:
. (4.14)
Це твердження випливає з умови (4.10), а оскільки
(4.15)
то буде правильним і зворотне твердження.
В випадку, коли умова (4.14) не виконується, тобто
, (4.16)
тоді підприємства і ринок мають оптимальну стратегію, в якій усі чисті стратегії використовуються з додатніми ймовірностями.
Припустимо, що це так, тоді буде справедлива теорема скінчених антагоністичних ігор, згідно з якої, якщо чиста стратегія одного з гравців міститься у спектрі деякої його оптимальної стратегії, то виграш цього гравця у ситуації, утвореній даною чистоб стратегією і довільною оптимальною стратегією іншогогравця, рівний значенню скінченної антагоністичної гри.
Тоді оптимальна стратегія Y буде задовільняти систему рівняннь:
Н*(j,Y)= -ri(1- i)=v , 1Із системи рівнянь визначаємо
i=1+ v/ri , 1>0. (4.25)
Тобто ми можемо оцінити вигоду від використання тих чи інших видів транспорту, і, що саме основне, спрогнозувати мінімальний прибуток від використання оптимальної стратегії.
4.3.Розв"язання задачі
4.3.1.Розрахунок стратегій використання різних видів транспорту на одиницю виду транспорту
Для даного випадку ми отримуємо антагоністичну гру двох гравців, одним з яких будуть автотранспортні підприємства, метою яких буде максимізувати свій прибуток, другим - ринок послуг, метою якого буде зменшити прибутки автопідприємств.
На основі даних про результати господарської діяльності автопідприємств, отриманих в Львівському обласному управлінні статистики (див.Додаток 3) проводимо перерахунок прибутків з розрахунку на одиницю виду транспорту. В процесі написання роботи було відібрано десять основних підприємств галузі, фінансово-господарські показники яких характеризуються стабільністю на протязі двох останніх років, перевезення якими є найбільш вагомими в межах області, а, отже, вони є найбільш впливовими на ринку автомобільних послуг в регіоні. З метою отримання достовірної інформації про використання транспорту

 
 

Цікаве