WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств - Дипломна робота

транспорту C(10)
4 Кількість N(3)
5 Прибуток від експлуатації N(9)
6 Витрати N(9)
ч
Додаток 10
Опис вхідного файла
Назва файла: Зведені показники діяльності автопідриємства по видах транспорту
Ідентифікатор; MVX1
Тип машинного носія: ГМД
Формат запису: F
Метод організації доступу; S
Довжина запису в байтах; 51
Об"єм масиву: максимальний 1400 записів 50400 байт
середній 950 записів 34200 байт
мінімальний 500 записів 18000 байт
Назва Ум. позначення Довжина Ключ
№ реквізиту у ф-лі в пр-мі Тип В символах В байтах сортув.
цілі дробові
1 Період D 8 8 1
2 Підприємство C 15 15
3 Тип, марка автомобіля C 10 10
4 К-ть автомобілів N 4 4
5 Прибуток N 4 2 7
6 Витрати N 4 2 7
Додаток 11
Опис довідкового файла
Назва файла:Довідник назв підприємств
Ідентифікатор; MPS01
Тип машинного носія: ГМД
Формат запису: F
Метод організації доступу; S
Довжина запису в байтах; 25
Об"єм масиву: максимальний 100 записів 2500 байт
середній 75 записів 1875 байт
мінімальний 50 записів 1000 байт
Назва Ум. позначення Довжина Ключ
№ реквізиту у ф-лі в пр-мі Тип В символах В байтах сортув.
цілі дробові
1 Код підприємства С 10 10 1
2 Назва підприємства C 15 15
Додаток 13
Програма визначення оптимальних змішаних стратегій діяльності автопідприємства.
object Form1: TForm1
Left = 192
Top = 107
Width = 498
Height = 308
Caption = 'Form1'
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Label1: TLabel
Left = 16
Top = 40
Width = 46
Height = 13
Caption = 'Кількість'
end
object Label2: TLabel
Left = 80
Top = 40
Width = 48
Height = 13
Caption = 'Прибуток'
end
object Label3: TLabel
Left = 152
Top = 40
Width = 41
Height = 13
Caption = 'Затрати'
end
object Edit1: TEdit
Left = 16
Top = 64
Width = 57
Height = 21
TabOrder = 0
end
object Edit2: TEdit
Left = 80
Top = 64
Width = 57
Height = 21
TabOrder = 1
end
object Edit3: TEdit
Left = 144
Top = 64
Width = 73
Height = 21
TabOrder = 2
end
object ListView1: TListView
Left = 16
Top = 96
Width = 217
Height = 129
Columns =
FlatScrollBars = True
GridLines = True
HotTrack = True
TabOrder = 3
ViewStyle = vsReport
end
object Button1: TButton
Left = 224
Top = 64
Width = 97
Height = 25
Caption = 'Додати'
TabOrder = 4
OnClick = Button1Click
end
object ListView2: TListView
Left = 272
Top = 96
Width = 209
Height = 129
Columns =
GridLines = True
TabOrder = 5
ViewStyle = vsReport
end
object Button2: TButton
Left = 336
Top = 64
Width = 105
Height = 25
Caption = 'Порахувати'
TabOrder = 6
OnClick = Button2Click
end
object Button3: TButton
Left = 168
Top = 240
Width = 145
Height = 25
Caption = 'Очистка'
TabOrder = 7
OnClick = Button3Click
end
end
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ComCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
ListView1: TListView;
Button1: TButton;
ListView2: TListView;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
arr:array[1..100] of record
cnt,prb,ztr:integer;end;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var q:integer;
begin
with self.ListView1.Items.Add do begin
Caption:=inttostr(Index+1);
SubItems.Add(self.Edit1.Text);
SubItems.Add(self.Edit2.Text);
SubItems.Add(self.Edit3.Text);
q:=index+1;
end;
arr[q].cnt:=strtoint(self.Edit1.Text);
arr[q].prb:=strtoint(self.Edit2.Text);
arr[q].ztr:=strtoint(self.Edit3.Text);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var k:integer;
ei,si,ri,e12:real;
s:string;
begin
e12:=0;
for k:=1 to self.ListView1.Items.Count do begin
ri:=(arr[k].prb+arr[k].ztr)/arr[k].cnt;
e12:=e12+1/ri;
end;
for k:=1 to self.ListView1.Items.Count do begin
with self.ListView2.Items.Add do begin
ri:=(arr[k].prb+arr[k].ztr)/arr[k].cnt;
str(ri:5:2,s);
Caption:=s;
str(1/ri:5:2,s);
SubItems.Add(s);
si:=1/(ri*e12);
str(si:5:2,s);
SubItems.Add(s);
ei:=(1-self.ListView1.Items.Count+ri*e12)/ri*e12;
str(ei:5:2,s);
SubItems.Add(s);
end;
end;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var k:integer;
begin
for k:=1 to self.ListView1.Items.Count do begin
arr[k].cnt:=0;
arr[k].prb:=0;
arr[k].ztr:=0;
end;
self.ListView1.Items.Clear;
self.ListView2.Items.Clear;
end;
end.
Додаток 14
Діалогове меню програми визначення оптимальних стратегій діяльності автотранспортного підприємства
Додаток 15
Оптимальні змішані стратегії діяльності автотранспортних підприємств Львівської області
Підприємство Вантажні автомобілі Пасажир-ські автобуси Легкові автомобілі Спеціальні легкові автомобілі Спеціальні вантажні автомобілі На одиницю транспорту
А 0,081418 0,119236 0,110265 0,094859 0,112078 0,115782
Б 0,230842 0,104382 - 0,214986 0,125816 0,102335
В 0,119058 0,133007 - 0,183138 0,119846 0,127606
Г 0,052513 0,07323 0,354137 - 0,122321 0,071216
Д 0,121864 0,114956 0,201775 - - 0,077252
Е 0,029276 0,144995 - 0,140745 0,165433 0,110041
Є 0,035941 0,068915 - - 0,118167 0,112941
Ж 0,10617 0,051769 - - 0,120933 0,082535
З 0,114192 0,073538 0,333824 0,167608 0,115406 0,088257
І 0,108726 0,115973 - 0,198664 - 0,112034
Додаток 16
Оптимальні змішані стратегії діяльності автотранспортного підприємства В за 1997-1999 роки
Рік Вантажні автомобілі Пасажир-ські автобуси Спеціальні легкові автомобілі Спеціальні вантажні автомобілі
1997 0,199125 0,308107 0,197647 0,295121
1998 0,268308 0,305364 0,204327 0,222001
1999 0,245008 0,33952 0,219594 0,195878
Додаток 17
Графік зміни оптимальних змішаних стратегій для підприємства В за 1997-1999 рр.
Додаток 18
Спрогнозовані стратегії діяльності для вантажних автомобілів за 1997-2001 рр.
Додаток 19
Спрогнозовані стратегії діяльності для пасажирських автобусів за 1997-2001 рр.
Додаток 20
Спрогнозовані стратегії діяльності для спеціальних легкових автомобілів 1997-2001 рр.
Додаток 21
Спрогнозовані

 
 

Цікаве