WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Проектування контрольних операцій на прикладі розв’язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві - Курсова робота

Проектування контрольних операцій на прикладі розв’язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві - Курсова робота

контролю застосовується переважно при вводі інформації.
Розглянемо математичну модель задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на виробництву при застосуванні інвентарного методу. На першому етапі на основі залишків на початок та кінець періоду та приходу матеріалів на виробництво по кожній номенклатурній групі розраховується витрата матеріалу в натуральних показниках як
Вмij=Зп.пij - З к.пij + ?Прмij (1.1)
де Вмij - витрати i-го матеріалу в j-ому цеху за місяць;
Зп.пij, Зк.пij - залишки i-го матеріалу по j-ому цеху
відповідно на початок і на кінець звітного періоду;
Прмij - прихід i-го матеріалу до j-го цеху згідно
первинних документів;
n - кількість документів за період.
Витрата по підприємству становить
Вмі=??Вмij (1.2)
На наступому етапі потрібно розрахувати нормативні витрати матеріалів на програму за період на порівняти їх з фактичними для подальшого аналізу економності виробничого процесу
- по матеріалу по виробництву в цілому
Вмні=??Вмнij (1.3)
- по цехах
Вмнij= ? Вмнijk (1.4)
- на виробництво к-го виробу на програму по цеху
Вмнijk=Nвтik Пкj (1.5)
де Nвтik - норма витрати і-го матеріалу на к-ий виріб;
Пкj - виробнича програма на к-ий виріб в j -ому цеху;
Вмнijk - витрата і-го матеріалу в j-ому цеху на к-ий
виріб;
Вмнij - витрата і-го матеріалу в j-ому цеху;
Вмнi - витрата і-го матеріалу по підприємству.
Важливо визначити витрату матеріалу на виготовлення кожного виробу, для забезпечення можливості подальшого розрахунку собівартості виробництва. Для цього скористаємося методом поділу витрати матеріалу згідно процентних співвідношень.Тобто, за наступною формулою визначаємо процентне співвідношення витрати матеріалу з загальної кількості для кожного виробу.
Прiк=Вмнi /Вмнik (Пк+Бк) (1.6)
де Прiк - процентне співвідношення для і - го матеріалу при виготовленні к-го виробу
Пк - виготовлена продукція (виробнича програма) к-го виробу,
Бк - бракована продукція, що вираховується як сума зафіксованого по документах браку.
Тепер скориставшись даними показниками ми можемо визначити, з певним наближенням, дійсну витрату матеріалу для виготовлення виробу
Вдік=Вмі Прік (1.7)
де Вдік - дійсна витрата матеріалу на виробництво к-го виробу.
Для порівняння дійсної та нормативної витрати матеріал обчислимо відхилення, які визначатимуться як :
1. в натуральних показниках
Від ік=Вдік-Внік (1.8)
2. в процентному співвідношенні
Првід.ік=Від.ік/Внік*100 (1.9)
Тоді повна вартість фактичних витрат матеріалів буде визначатися як
Вік=Вдмік Цмі Трі (1.10);
де Цмі - ціна одиниці і-го матеріалу;
Трі - процент транспортнозаготівельних витрат
для і-го матеріалу.
Повна витрата матеріалу по підприємству в розрахункових оптових цінах становитиме
В=????Вiк (1.11).
Запроектовані методи перевірки вихідної інформації будуть описані в розділі 3.
?
2. Інформаційне забезпечення задачі.
2.1 Розробка класифікаторів та кодів.
При машинній обробці інформації реальні назви реквізитів-ознак, які входять до складу вхідних і результуючих документів документів необхідно закодувати, тобто представити у вигляді числових позначень. Це дає можливість економного використання пам"яті ЕОМ при обробці інформації, але вимагає створення додаткових довідкових файлів. Також з кодифікованими реквізитами легше виконувати арифметичні та логічні операції в процесі обробки інформації.
Множини однотипних реальних назв прийнято називати номенклатурою (переліком назв). Опис класифікаторів та систем кодування приведено в таблиці 2.1
2.2 Опис вхідних оперативних документів та методів переносу їх на машинні носії.
До складу вхідних оперативних документів для розв"язування задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів будуть входити наступні:
1. Акт інвентаризації( реквізитні картки) - складається на кінець періоду. Вданному документі відображається залишки матеріалів на початок чи кінець звітного періоду в діючому виробництві.
2. Накладна на відпуск матеріалу зі складу - при відпуску нормованої кількості сировини чи матеріалів. Документ оформляється на відповідну кількість матеріалу, яка необхідна на реалізацію даної виробничої програми згідно діючих на підприємстві норм та нормативів.;
3. Вимога на отримання матеріалів - використовується при наднормованій витраті матеріалів . Необхідність оформлення даного документу виникає при недостачі матеріалів для нормального функціонування технологічного процесу. Дана ситуація може виникнути як при наднормованій витраті матеріалів, так і при зміні виробничої програми чи перевиконання норм виробітку. Останні два факти повинні бути відображенні в файлі "Виробничої програма підприємства";
4. Відомість виявленого браку. Документ відображає надходження на склади чи на дільницю сортування (якості) бракованої продукції з цехів та дільниць.
Існуючі форми документів, табличні описи та макети переносу документів на машинні носії приведені в додатках 1,2,3.
Перенесення документів здійснюється з клавіатури оператором, передбачається програмний контроль введеної інформації. Даний контроль не буде грунтовно розглядатися в даному курсовому проекті.
2.3. Опис форм видачі результуючої інформації.
В результаті розв"язування даної задачі на виході буде отримана інформація, що представлена у вигляді наступних документів:
1.Відомість фактичної витрати матеріалів на період. Даний документ показує рух матеріалів в виробництві по цехах, тобто в ньому відображені залишки на кінець та на початок періоду по коду матеріалу по цехах та прихід матеріалу і , відповідно, витрати в виробництві. Аналіз даного документу , крім інформації про витрати матеріалів по цехах, дає можливість визначити наднормові запаси матеріалів у виробництві.;
2.Відомість витрати матеріалів на виробництво виробу. Даний документ дає інформацію про дійсні та нормативні витрати матеріалів на виробництво по номенклатурних номерах виробів та порівнює їх. В результаті аналізу документа отримуємо дійсну витрату матеріалів на виробництво вироба, тобто статтю калькуляції "Сировина та матеріали", та маємо можливість проаналізувати причини перевитрати та шляхи зниження витрати матеріалів на виготовлення продукції;
3.Дійсні витрати матеріалів за період по виробництву. В даному документі відображена вартість матеріалів з врахуванням транспортно-заготівельних витрат на виготовлення виробничої програми по підприємству в цілому.
Дані документи формуються кожний місяць на основі інформації, яка надходить за період. Наоснові даних документів планово-економічний відділ повинен видавати розпорядження та рекомендації до подальшої діяльності виробничих підрозділів підприємства.
Форми документів, їх табличний опис приведені в додатках 4,5.
2.4. Опис вхідних оперативних файлів
В якості вхідних файлів будуть використовуватися файли, сформовані з вхідних оперативних документів, а саме
1. Файл залишків невикористаних матеріалів в цеху на кінець періоду FI02, формується на початку періоду, зберігається інформація про залишки планового та попереднього

 
 

Цікаве