WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Технічні ресурси інформаційних систем обліку - Реферат

Технічні ресурси інформаційних систем обліку - Реферат

аналогів на ГМД або по каналах зв'язку на загальногосподарський рівень системи. АРМи низового рівня мають функціонувати в ре­жимі реального часу. При цьому в одному процесі поєд­нуються оформлення первинного документа і введення інформації в ПЕОМ.
Відповідальність за підтримку та ведення БД покладається на користувача ПЕОМ. Для контролю в системі кожного АРМу необхідно реєструвати дату господарської операції, номер документа, що вводиться в оброблення, і код особи, яка виконала реєстрацію операції. Має бути передбачений також санкціонований доступ до цієї ін­формації, щоб виключити дозапис, вилучення або вип­равлення даних.
На АРМах низового рівня формуються первинні машинні записи, що відображають господарські операції в натуральних розмірах.
Основу технології облікового процесу складас ведення на АРМах внутрімашинних електронних облікових регістрів, сукупність яких може бути названа "динамічною книгою" користувача. Внутрімашинні облікові регістри мають подвійне значення: вони виступають як файли й од­ночасно як вихідні відеограми та МГ, що можуть бути ви­дані в повному обсязі або фрагментарне за певний період.
На АРМах низового рівня здійснюється ведення облікових регістрів з поточного контролю й оперативного уп­равління.
АРМи загальногосподарського рівня на дільницях об­ліку забезпечують введення і контроль інформації АРМів низового рівня, ведення хронологічних та систематичних електронно-облікових регістрів на дільниці обліку (ком­плексу задач), регламентне відображення їх на екрані дис­плея або друк і виведення за запитом.
На кожному функціональному АРМі обліку загально­господарського рівня проводиться формування стандар­тних уніфікованих машинних бухгалтерських проведень за групами синтетичних рахунків для ІБ АРМу зведеного обліку та звітності.
На АРМі зведеного обліку здійснюють введення і кон­троль машинних носіїв АРМів дільниць обліку або через ЛОМ - облік та відображення введених записів.
АРМи зведеного обліку забезпечують ведення елек­тронних облікових регістрів аналітичного обліку за синте­тичними рахунками, регламентне або за запитом відобра­ження облікових даних, формування і відображення да­них для складання звітності.
Основою ІТ ведення автоматизованого обліку є внутрі-машинна файлова система АРМу. При цьому ІФ даних БО на МД знаходиться в розпорядженні працівника конкрет­ного АРМу. Це відповідає принципам повної персональної відповідальності працівників за обліковий процес, а та­кож функціональній незалежності ресурсів АРМів під час облікових робіт.
Інформаційне забезпечення задач із БО може склада­тися з автономних файлових систем (БД) окремих АРМів або бути єдиною БД локальної мережі цих АРМів.
До складу файлової системи АРМу входять:
1. Допоміжні файли заготовок форм первинних доку­ментів (документограм). При документуванні господар­ських операцій користувач бачить на екрані дисплея від­повідну форму і з використанням клавіатури вводить в до­кумент оперативні дані та ключові реквізити, за якимисистема автоматично заповнює графи НДІ і виконує пот­рібні обчислення. Одночасно введений запис надходить уфайли вхідних форм відповідно до прийнятої в них систе­матизації даних.
2. Довідкові файли класифікаторів, призначені для розшифрування кодових позначень у вихідних повідом­леннях.
3. Допоміжні файли заготовок форм регламентних ви­хідних регістрів - МГ (відеограм), які створюються в разівикористання спеціальних засобів ПЗ, що оперують таб­личними (сторінковими) файлами.
4. Інформаційні файли норм витрати ресурсів.
5. Інформаційні файли первинного обліку.
6. Файли з інформацією минулих періодів (формують­ся автоматично).
Основу системного автоматизованого оброблення облікових даних складають файли синтетичних рахунків (БД зве­деного синтетичного й аналітичного обліків та звітності).
Записи господарських операцій у файлах синтетичних рахунків мають однакову структуру і включають як за дебітом, так і за кредитом вартісні показники (в аналітичному обліку - також кількісні), період здійснення госпо­дарських операцій, класифікаційні угруповання (в синте­тичному обліку - код рахунку і субрахунку, в аналітич­ному - додають також підрозділ, в якому проводиться операція, й об'єкт обліку). Файли синтетичних рахунків заповнюються автоматично на основі файлів первинного обліку (хронологічні масиви даних). Кожний запис, у зв'язку з подвійністю відображення операцій на рахун­ках, у файлі фіксується двічі: за рахунком, що кредиту­ється, та за рахунком, що дебітується (контрольне значен­ня інверсії бухгалтерських записів).Можливим є об'єднання файлів фізично (наприклад, план + надходження готової продукції на склад; залишки + РУХ).
Основна концепція побудови АРМБ полягає в децентралізованому автоматизованому обробленні інформації безпосередньо на робочому місці бухгалтера.
Концепція децентралізації передбачає винесення обчислювальних потужностей із спеціалізованих ЮЦ і розміщення їх безпосередньо на місцях виникнення та використання інформації, в тому числі на робочих місцях бухгалтерів.
Це приводить до створення АРМБ. В таких умовах бухгалтер виступає в ролі кінцевого користувача АРМу, стаючи активним споживачем обчислювальних потужностей, а також інформаційних ресурсів АРМу. Локальна комп'ютерна мережа підприємства дає змогу бухгалтеру взаємодіяти з іншими АРМами і бути споживачем ресурсів єдиної БД, що забезпечує найефективнішу реалізацію концепції АРМу.
АРМБ з ОФРО виконує комплекс задач, інформаційно пов'язаних із задачами суміжних АРМБ, а також із задачами ІС підприємства загалом.
Використання АРМу як структурного елемента АІС обліку на підприємстві забезпечує:
- інформаційно-довідкове обслуговування користувачів - бухгалтерів;
- розвинений діалог між бухгалтером і ПЕОМ при розв'язувані різних задач обліку й у процесі прийняття управлінських рішень;
- формування та ведення локальної БД і використання інформації спільної БД;
- надання різних сервісних послуг бухгалтеру на йогоробочому місці.
АРМБ з ОФРО має цільове призначення - автоматизація конкретних функцій з ОФРО, які виконуються бухгалтером. Тому на етапі його розроблення найголовнішим є максимальна орієнтація на кінцевого користувача - бухгалтера з ОФРО. Цей принцип тісно пов'язаний з прин-ципом проблемної орієнтації АРМу на розв'язання конкретного класу задач, об'єднаних загальною технологією оброблення інформації.
В систему автоматизованого оброблення комплексу задач з ОФРО складають БД, мовні та програмні засоби, що реалізують доступ до даних й управління ними, а також ПЗ для розв'язання цих задач та засоби спілкування користувача з системою.
Для ефективної організації ОФРО в межах інформаційного забезпечення АРМу має бути створена БЗ, що містить прості й елементарні висловлювання, думки, рекомендації, з яких внаслідок оброблення формується складне висловлювання. БЗ використовується у зв'язку з вико-нанням бухгалтерами своїх функцій з обліку, контролю й аналізу. При цьому система проводить аналіз причинних зв'язків помилок, визначає їхню залежність від інших чинників і виробляє рекомендації щодо їх усунення. У результаті для будь-якої ситуації така БЗ може видати набір альтернатив для її вирішення.
Такий варіант створення БЗ дає змогу одержати повну модель об'єкта управління, підвищити рівень професіоналізму осіб, які здійснюють БО.
Предметною сферою АРМБ з ОФРО є інформаційні процеси, що стосуються обліку руху грошових коштів при виконанні фінансово-розрахункових операцій.
Метою створення АРМБ з ОФРО є забезпечення персоналу бухгалтерії підприємства новими засобами техніки та технології обліку, призначеними для автоматизованого виконання основних функцій з ОФРО.
Облік касових операцій є складовою частиною комплексу ОФРО. Для розв'язання задачі з обліку касових операцій при використанні АРМБ потрібні дані первинного

 
 

Цікаве

Загрузка...