WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Технічні ресурси інформаційних систем обліку - Реферат

Технічні ресурси інформаційних систем обліку - Реферат


Реферат на тему:
Технічні ресурси інформаційних систем обліку
1. Призначення, структура, класифікація технічних засобів
В інформаційній системі (далі ІС) підприємства домінуюча роль належить бухгалтерському обліку (далі БО) , який є своєрідним його літописом і дас змогу відтворити кожний господарський факт з усіма подробицями. Він є суцільним, неперервним, строго регламентованим, за­безпечує документальне відображення всіх господарських операцій.
Роль БО з переходом до ринкової економіки різко зростає. Відповідно до програми реформування системи БО із застосуванням міжнародних стандартів підлягають перегляду організація БО, методика відображення госпо­дарських операцій, обсяг та зміст фінансової звітності. її 01.01.2000 р. набрали чинності Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (закон про БО) і "Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що визначають принципи та методи ведення бухгал­терського обліку і складання фінансової звітності, які не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку".
Мета запровадження міжнародних стандартів полягає в забезпеченні доступності бухгалтерської інформації для розуміння користувачів в Україні та за її межами.
Велике значення при реформуванні системи БО надається створенню АІС на основі сучасних ПЕОМ, засобів телекомунікацій і розвинених інструментальних засобів. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку на підприємстві. Він є процесом виявлення, зміни, реєстра­ції, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внут­рішнім користувачам для прийняття управлінських рі-щень. Користувачами бухгалтерської інформації с фізичні та юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття обґрунтованих рішень.
Входом в систему БО є дані первинного обліку - зареєс­тровані на носіях факти здійснення господарських операцій. Виходом цієї системи с оброблена облікова інформація, корисна для осіб, які приймають управлінські рішення.
Щоб бухгалтерська інформація була корисною, вона має бути вірогідною, значущою, повною, оперативною. Це Може бути досягнуто тільки в умовах автоматизованої системи БО.
В умовах АІС підприємства БО є функціональною підсистемою і включає комплекси задач з усіх розділів обліку і синтетичних рахунків.
Особливості взаємозв'язку комплексів задач підсистеми БО на підприємстві поділяють на такі:
1 - інформація нормативна, планова з єдиного ІФ;
2 - інформація про залишки і рух ресурсів в єдиний ІФ для інших підсистем;
3 - інформація про проведення за дебітом і кредитом кореспондуючих рахунків;
4 - інформація про витрату ресурсів на виробництво;
5 - інформація про оплату матеріальних цінностей;
6 - інформація про платежі, що надійшли за відванта­жену продукцію;
7 - інформація про виплату сум підзвітним особам.
Підсистема БО в процесі свого функціонування здій­снює інформаційні зв'язки з іншими підсистемами та ІБ АІС. На вході підсистему БО живлять дані первинного обліку - зібрані та зареєстровані на носіях дані про гос­подарські процеси і явища, що здійснилися. Вихідна ін формація підсистеми БО широко використовується в річних задачах АІС та є вхідною для інших підсистем. Особ ливо тісно підсистема БО пов'язана з підсистемами ТЕІІл й ОУОВ. Це пояснюється тим, що облік і планування тіс­но взаємозв'язані. Без інформації, що міститься в облі кових даних, не можна організувати науково обґрунтопа не планування. Тому важливо, щоб облікова інформація була повною, вірогідною та своєчасною.
Важливою рисою підсистеми БО є забезпечення управління на будь-якому його рівні зворотним зв'язком. Функція зворотного зв'язку є основною перевагою підсистеми БО, і в цьому полягає її величезне значення для управлін­ня. Зворотний зв'язок забезпечується за допомогою системи результатної та проміжної інформації, що фіксується на магнітному носії або видається безпосередньо на екран дисплея. Тому від швидкості видачі такої інформації залежить оперативність прийняття управлінських рішень.
Автоматизація сприяє вдосконаленню форм обліку. Форма БО с сукупністю облікових регістрів, які використовуються для ведення облікових записів у певній послі­довності та взаємозв'язку із застосуванням принципів подвійного запису.
Основні ознаки, що характеризують форму БО:
- кількість, структура, зовнішній вигляд, призначен­ня, послідовність регістрів;
- засоби і техніка їх ведення;
- взаємозв'язок хронологічної та систематичної, ана­літичної та синтетичної інформації.
Застосування обчислювальної техніки привело до не­обхідності вдосконалення форми БО. Вона має відповідати вимогам обчислювальної техніки і визначати методологіч­ні, технологічні й інформаційні аспекти організації БО та оброблення облікової інформації.
Основні елементи автоматизованої форми БО більш розвиненими є в автоматизованому робочому місці (далі АРМ). Перехід до нової технології авто­матизованої облікової праці зумовив необхідність перегляду і якісної зміни методологічних положень БО, що склався в умовах централізованого застосування універсальних ЕОМ загального призначення.
В умовах застосування ПЕОМ та АРМ розробляється нова форма БО - діалогово автоматизована (людино-машинна).
Діалогова автоматизована форма БО ґрунтується на та­ких принципах:
-автоматизація документування господарських операцій;
-організація файлової системи;
-чергування сеансів активного діалогового режиму й автоматичного режиму при формуванні вихідної ін­формації.
Застосування ПЕОМ докорінно змінює технологію та організацію облікового процесу.
З використанням ПЕОМ упроваджується НІТ ведення БО, що грунтується на організації АРМ бухгалтера.
У загальних рисах технологія облікового процесу на ПЕОМ складається з таких етапів:
- збирання облікових даних і введення їх у ПЕОМ;
- створення інформаційної бази (далі ІБ);
- оброблення інформації на ПЕОМ;
- видача результатної інформації;
- зберігання інформації (в тому числі інформації ми­нулих періодів).
В основу організації системи БО з використанням АРМів мають бути покладені такі принципи:
- автоматизоване оброблення облікових даних у реальному часі безпосередньо на робочих місцях бухгалтерів;
- взаємодія бухгалтера з ІС в діалоговому режимі;
- організація первинних документів на носіях, що чи­таються машиною;
- організація регістрів аналітичного та синтетичногообліків у пам'яті ПЕОМ, формування і видача результат­ної інформації в режимі запиту і необхідному для бухгал­тера обсязі.
АРМ бухгалтера в системі управління підприємством розглядається як робоче місце, оснащене ПЕОМ, яке дає змогу ав­томатизувати одержання, організацію, оброблення та передачу облікової інформації, залишаючи за бухгалтером функції управління і контролю над інформаційним проце­сом обліку, вибір і прийняття управлінських рішень. При цьомубухгалтер виступає в новій для нього ролі кінцевого користувача АРМу.
Упровадження АРМ бухгалтера одночасно з організацією децен­тралізованої системи оброблення облікових даних зумов­лює інтеграцію облікової інформації в єдиній БД.
Організаційно ІТ обліку на ПЕОМ реалізується мережею АРМів, що створюються в місцях виникнення та ви­користання інформації, охоплюючи не тільки власне бух­галтерську, а й виробничо-оперативну інформацію. Мере­жа АРМів може організовуватися за одно-, дво- і багато­рівневою структурою. За цим принципом їх класифікують на АРМи низового, загальногосподарського рівня та зве­деного обліку.
АРМи низового рівня використовують для оформлення первинних документів, ведення цехової локальної БД, оперативного введення даних про випуск, рух деталей і напівфабрикатів, складання звітів цехів про залишки та використання матеріальних цінностей, передачі первин­них документів і звітів, а також їхніх

 
 

Цікаве

Загрузка...