WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Алгоритми і програми з розгалуженнями - Реферат

Алгоритми і програми з розгалуженнями - Реферат

Тема: Алгоритми і програми з розгалуженнями.
План.
1. Оператор безумовного переходу (goto).
2. Умовні оператори.
3. Складена команда.
Література: Я.М. Глинський. Інформатика. Алгоритмізація і програмування. Книжка 1. с. 67-85.
1 Оператор безумовного переходу (goto).
Команду переходу використовують щоб змінити порядок виконання команд у програмі.
Вона має такий вигляд:
goto - перекладається "перейти на", де "мітка" - це адрес команди (оператора), на який потрібно перейти. Мітка може бути числом від 0 до 9999 або ідентифікатор, після якого є символ (:).
Приклади міток: 10:, 222:, m1:, alpha:. Усі мітки можна оголосити у розділі оголошення міток на початку програми так:
Наприклад:
label 10:, 222:, m1:, alpha:.
Задача Скласти програму обчислення функції:
для трьох різних значень x = 3,4,5 з клавіатури з використанням команди переходу goto.
Програма:
program FUN_Y;
label 10;
var x,y: real;
begin
10: write ('введіть значення х:');
read ln (x);
y: = (3*5 sin (x) + cos (2*x)/(3.5-4*abs(x));
write ln (x:6:2, y:6:2)
goto 10;
end.
2. Умовні оператори.
У повсякденній діяльності часто доводиться аналізувати різноманітні ситуації, умови і залежно від них приймати ті чи інші рішення.
Команди розгалуження або умовні оператори змінюють порядок виконання дій у алгоритмі в залежності від виконання чи невиконання певних умов. Розгалуження бувають декількох видів. Найпростішим видом є "неповне розгалуження".
Неповне розгалуження реалізується за допомогою команди if (якщо):
Виконання команди: може бути один оператор або група операторів. Якщо виконується умова (в блок-схемі - вітка "так"), то виконається оператори чи група операторів після слова then. Якщо ж умова не виконується (в блок-схемі - вітка "ні"), то ця команда не буде виконуватися і буде виконуватися наступний після if оператор (команда).
Умова - це логічний вираз, які бувають прості і складені.
Простий логічний вираз - це два арифметичні вирази, з'єднані символом відношення (порівняння).
У Паскалі символи відношень записуються так:>-більше,= - більше або дорівнює (не менше), <= - менше або дорівнює (не більше),
= - дорівнює, - не дорівнює.
Наприклад: x=2*x; xy.
Складені логічні вирази - це прості логічні вирази, до яких застосовані логічні операції not (не), and (і), or (або).
Наприклад. Побудувати вираз, який буде використовуватися для визначення студентів, які не отримали оцінки "2" з інформатики (тобто отримали інші оцінки). Для позначення оцінки використаємо числову змінну ocinka. Шуканий вираз можна записати так:
А). not(ocinka=z) або ocinka2.
Приклад.
Записати подвійну нерівність
0Примітка. Прості логічні вирази, які входять у складені, записують у круглих дужках.
Приклад.
На мові Паскаль таку складену умову можна записати так:
x4 or x-5.
Задача. Скласти програму, де у змінні а та b ввести два цілих числа. Третій змінній с присвоїти значення більшого з-поміж уведених. Якщо числа рівні, то змінні с присвоїти значення будь-якого з чисел.
program twonumbers;
var a,b,c: integer;
begin
write ('Введіть два числа');
read ln(a,b);
if a>b then c:=a;
if a0 then y:=x+3 else y:=x-5;
write ln ('y=',y);
read ln
end.
Повне розгалуження.
Повне розгалуження реалізують за допомогою повної команди розгалуження if.
Виконання команди:
Якщо умова виконується (в блок-схемі - вітка "так"), то виконується команда 1 (або серія команд 1), якщо ні - то команда 2 (серія команд 2).
Зауваження. На місці команди 1 та команди 2 може бути теж команда розгалуження if.
Приклад. Визначимо більше число з-поміж двох чисел:
If a>=b then c:=a else c:=b;
де a i b - два числа, а с - проміжна змінна куди заносимо більше з 2-х чисел.
Оператор вибору case.
Якщо потрібно здійснити вибір з великої кількості варіантів, зручно використовувати оператор (команду) вибору case:
Виконання оператора:
Якщо значення виразу збігається зі значенням з найбільшого списку чи діапазону, то виконується відповідна команда, що записана після двокрапки ":" і на цьому виконання команди case закінчується, якщо ні, то виконується команда після слова else. Складової частини else може бути.
Задача. У багатьох університетах поточні знання студентів протягом семестру оцінюють за стобальною системою. Потім бали переводять в оцінки: <>,<>,<>,<>.
Оцінки визначають так:
Бали Оцінка
88-100 <>
71-87 <>
50-70 <>
0-49 <>
Скласти програму, яка для конкретного студента (name) і його кількості балів (bal) виводить його оцінку (mark).
program Marks;
var bal: integer; name, mark: string;
begin
write ('Введіть прізвище');
readln (name);
write ('Введіть бали');
readln (bal);
case bal of
88…100: mark:= 'відмінно';
71…87: mark:= 'добре';
50…70: mark:= 'задовільно';
0…49: mark:= 'незадовільно';
else mark: = '0'
end;
if mark '0' then writeln (name:15, mark:15)
else writeln ('помилка під час введення кількості балів'):
end.
або інший приклад:
case k of
1; cina:=22,
2,3: cina:=35;
4: cina:=50;
else cina:=97
end;
3. Складена команда.
Складена команда - це команда, в якій декілька команд об'єднано в одну за допомогою службових слів begin та end:
Задача. Скласти програму, яка дає довідку про назву столиці (St) та кількість населення (nas, у мільйонах) деякої країни (kr) з такого переліку: Угорщина, Італія, Україна.
program Countries;
var kr, st: string; nas: integer;
begin
write ('Введіть назву країни');
readln (kr);
if kr = 'Угорщина' then
begin
st:= 'Будапешт';
nas:=11
end;
if kr = 'Італія' then
begin
st:= 'Рим';
nas:=60
end;
if kr = 'Україна' then
began
st:= 'Київ';
nas:= 48
end;
writeln ('Столиця - ', st, 'населення-', nas, 'млн осіб')
end.

 
 

Цікаве

Загрузка...