WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Шпаргалка по інформатиці - Реферат

Шпаргалка по інформатиці - Реферат

програм-много пр-та по его техничеким хар-кам: +без застос-ня стандартів на програмув-ня; +із використнанням принци-пів модульного програмув-ня; +із дотрим. принципів мо-дульного прогр-ня; +шляхом нисхідного проектування; +із застос.мозаїчного або складального програм-ня.Існує велика к-сть м-дів і засобів пр-м, які дозволяють створюв. працездатні пр-ми, що маютьпевн.рівень якості. 3) конт-роль за ходом разработки .Мета-запобігання проникнен-ня в пр-му помилок. Часті превірки на яких розглядається невелика порція м-ла має перевагу над тривалими, але рід-кими обговореннями.
26. Обобщенный показатель кач-ва
Э=Эисп-Сзатр
Э-эк. эффект, представляющий собой суммарную эко-номию всех производительных ресурсов, кот-ую получает н/х в рез-те пр-ва и исп-ия пр-та .Эисп-эффект, получен-ный в ед.времени и обусвовленный применением данного пр-та. Сзатр -это стомостые затраты на раз-ку, экспл-цию и сопроводение ПП. Сзатр=Сразр+Сэксп+Ссопр.
27. Жизнен-ный цикл ПП: Ст-сть разработки включает зат-раты на непосредственную разр-ку, затраты на аппарат-ные ср-ва, затраты на технгологические ср-ва. Ст-сть эк-сплуатации затраты на непосредствен.эеспуатацию, поте-ри в следсвие ограниченных ресурсов (технических, пр.), потери вследсвие отказов в р-те пр-мы. Ст-сть сопровож-дения затраты на утранение ошибок, затраты на раз-вите и модернизацию пр-мм
28. Ф-ры, влияющие на стоимостные затраты :1) на ст-сть разр-ки: - объем разарбатыва-емой пр-мы; -соложность ;-на-значения; -исползуемый языке програмирования; -квали-фикация разработчиков; -исползуемые м-ды раз-ки ;-сте-пень применяемост ранее разрабтанного ПО; -орг-я упр-я разработкой ;-ограниченость технических хар-к; -размеры и стр-ра инфомац. базы; -стабильность требования ползо-вателей.2) на ст-сть эксплуатации :-ст-сть ма-шинных ре-сурсов; -оплата труда персонала; -обеспечиваемый интер-фейс ползователей с ПП; -простота ввода данных ;-техни-ческие хар-ки ЭВМ; -ур-нь отлаженности ПП; -защита от искажения исх. Д; на-личие ср-в защиты от отказов.3) на ст-сть сопровождения: -кач-во док-ции ;-обозримость стр-ры ПП; -читабельность текстов пр-мы; -изменение требо-вания пользователя; -повторное программирование для д-сти сис-мы ;-изменене стр-ры Д; -изменение аппаратных ср-в; -совершенствование док-ции
29. Методы управления кач-вом
1) организац-ные- направлены на совершенсвования орг-ции разра-ки,виготовлення, экспл-ции и сопровожде-ния ПП, вони оховлюють питання планування, орг-ції, контролю виконання осн.етапів р-ти, а також питання пов'язанні із забеспеченням якості прогр-ного виробу.2) технологические-направлены на совершенстваоние м-дов, способів, приемов упр-ния розробкою (иинструменталь-ных ср-в),вони охоплюють питання впровадж.суч.техн.м-дів розробки, застосування з-бів авт-зації для зменьш.трудоміскості праці при забеспечені необх. рівня якості пр-ного виробу.
Для упр-ня якістю прогр-ної пр-ції необх.встановвити:
1) Ф-ри, що вплив. на якість пр-ції; 2) Систему х-к якості прної пр-ції.3) М-ди визн-ня показників якості. 4) Необх. рі-вень якості.5) М-ди порівняльної оцінки досягнутого рівня якості та рівня якості, що вимагається.
30. Факторы, влияющие на кач-во ПП: 1) ответвен-ность рук-ва: +наявність докум-но-оформл-них вимог та забов'язань по забеспеченню якості; +відповідальність повноваженними і взаємодією всього персоналу; +наяв-ністю засобів контролю якості та спец.навченного персоналу; +наявн.представника керівництва; +підтрим-кою у всіх виконавців високого почуття відповідально-сті; +періодичним ан-зом еф-сті діючої сис-ми оцінки якості.2) кач-во нормативной документации пові'яз.з пов-нотою, чіткістю вимог до пр-ми, однозначністю їх тлумачення. Особл.значення маї ТЗ.3) эф-ность технологий пр-ия: ТП повинна забеспеч.макс.корисний еф-т при певних витратах, що можливе лише при використані при розробці пр-них пр-тів найб.прогресивн.м-дів і засобів розробки, а також орг-ції сатого процесу розробки.4) состав и кач-во инструментальных ср-в: належать автономні засоби і засоби вбудовані в систему прогр-ня.5) планирование обеспечения кач-ва и 6) регулярность и эф-сть контроля за кач-вом.5) и6) -до осн.принципів розробки належ.упр-ня розробкою за допомогою плана проекту (там певні стадії) .На кожн.стадіїрозробки виділ.окр.етапу контролю його виконання, встанов-ся строки проведення контролю, форма подання м-лу, форма контролю як-сті та виконавців Наступ.принцип-за-беспеченя високого рівня виявлення та усунення помилок раній період, т.я. в-сть виправлення по-милок виявл.на песн.етапі зростає в геом.прогресії порів-няно з в-стю їх запобігання. Принцип забеспечення жорсткого контролю відповідності вл-стей пр-ту, що створ-ся, відповідність ви-могах, що викладени в його спе-цифікації.7) наглядность рез-тов контроля нач-ва: передбач.створення точних кри-теріїв оцінки якості прогр-ного виробу на всіх етапах йо-го життєвого циклу. Пердбачає можл-сть переконл.доказу високого рівня якості виробу під час випробування. Не-обх-сть подання інф-ції про хід розробки та контроль за якістю в наочному та загальнодоступному вигляді.8) сти-мулирование создания кач-ств ПП: дієвість цього ф-ру визн-ся в першу чергу умовами р-ку прогр-них пр-тів.9) кваліфікація (модификация) разработчиков: правило-вико-ристання мин.к-сті макс. кваліфіков.прац-ків. Визн-ся: +рівнем знань; +наявністю практичного досвіду; +рівенм здібностей; +рівнм ініціа-тивності; +рівнем відповідально-сті.10) маркетинг ПП. Якість прогр-ного виробу залеж.від еф-сті системи заходів по вивченню р-ка та споживчих властивостей цього виробу на протязі всього життєвого циклу в різинх умовах застосування. Підрозділи, що здійснюють маркетинг пов.б.в тісному контакті з підрозділом по супроводженню прогр-них виробів. ((11) формиров.и соблюд.един. принципов разработки) ).
31. В сис-му хар-к кач-ва ПП включены: функциональность, надежность, удобство исп-ия, эф-вность, сопровождае-мость, мобильность. Функциональность -Это сов-ть св-ств прог.ср-дства, определяемая наличием и конкретными ос-обеностями набора ф-ций, способных удовлетворить заданых или предполагаемых потребностей Иерархии подх-стик ф-ти: Адекватность, Правильность, Комплекси-вність, Нормовідповідність, Защищенность. Надежность: это сов-ть свойств прогр. ср-ва хар.его спос-ть сохранять заданный ур-нь пригодности в задан. условиях в задан-ный период времени. Подх-ки: Завершенность, Отказоус-тойчивость, Восстанавливаемость. Удобство использова-ния-усилия необходимые для его исп-ия и индивидуальную оценку рез-тов его исп-я заданным илипредполагаемым кругом пользователей .Подх-ки :Понимаемость, Осваивае-мость, Управляемость. Эффективность - программного ср-ства те аспекты его уровня пригодности, кот-ые связаны в хар-ом и временем исп-ия рес-ов, необходимых при заданных условиях функ-ия. Подх-ки: Временность, Ресур-соемкость. Сопровождаемость -усилия, кот-е необходимые для его модификации. Подх-ки: Анализируемость, Модифи-цируемость, Стабилизированность, Тестируемость. Мо-бильность -приспособленность для его переноса из одной среды функ-ия в другую. Подх-ки: Адаптируемость, Налажувальність, Заменоспособность.
РОЗДІЛ 2. Початкові стадії проектування.
1. .Общая хар-ка основных стадий разработки пр-м
ТЗ- явл-ся рез-том исследованя в рассматривамой пред-метн. обл-ти с т. зр. целесообразности авт-зации решае-мых в ней з-ч .-это спецификация требования к разраба-тываемому ПП. В требования включ-ся : требования, от-носящиеся к

 
 

Цікаве

Загрузка...