WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Мова Паскаль - Реферат

Мова Паскаль - Реферат

КОЛОМИЙСЬКЕ ВПУ-17
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
МОВА ПАСКАЛЬ
Виконав: учень групи : №13
Гаврищук Ігор Юрович
Викладач: Остапчук С.М.
КОЛОМИЯ 2002р.
ВСТУП
Мова ПАСКАЛЬ, затвердженна в якості стандартної в 1979р.
являється найбільш вдосконаленою в порівнянні з такими
універсальними мовами програмування, як АЛГОЛ, ФОРТ-
РАН, БЕЙСІК, ПЛ/М та інші.
Завдяки своїй ефективності, простоті і логічності вона скоро
отримала розповсюдження по всоьму світі. В даний час май-
же всі ЕОМ і особливо мікроЕОМ, можуть працювати на цій
мові. Тексти програм легко провіряється на правильність, так
як їх зміст простий і очевидний. І накінець, мова ПАСКАЛЬ
підходить для навчання програмістів-початківців хорошому стилю програмування.
Мова ПАСКАЛЬ позволяє на рівні з невеликими складностя-
ми програми створювати структурні програми складнообємних
і складних обчислень. Щоб користувач при створенні програм
не допускав помилок або міг віднайти їх і виправити, у мові
передбачено попередні вказівки типів даних, приймаючих участь в програмі, і обовязкова інформація про всі елементи
програми, таких, як позначки операторів, константи, змінні, під-
програми. Число різних операторів зведено до мінімуму. Мова
позволяє вдосконалити робочий процес програмування, посту- пово уточнюючи різні частини програми.
АЛФАВІТ МОВИ
Люба звичайна мова (російська, українська, француська і інш.)
складаються з декількох основних елементів: символів, слів, словосполучень і речень. В алгоритмічній мові програмування
мають аналогічні структурні елементи, символи, слова і вирази.
При цоьму слово утворюється із послідовності символів, вирази представляють собою групу слів, а оператор - визначену
комбінацію слів і виразів.
Алфавіт стандартної мови ПАСКАЛЬ містить наступні симво-
ли:
1) 26 великих і малих букв латинського алфавіту;
2) арабські цифри;
3) 32 букви словянського алфавіту;
4) спеціальні символи:
cимвол назва символ назва
+ плюс : двокрапка
- мінус ' апостроф
* зірочка більше
і таке інше
ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ПРОГРАМИ
Програма на мові ПАСКАЛЬ складається:
-заголовок;
-розділ опису;
-розділ операторів.
Заголовок містить службове слово PROGRAM, ім'я програми в дужках закінчується заголовок символом
";".
Розділ опису використовується для представлення всіх
зустрічаючихся в програмі даних і їх характеристик.
Цей розділ в свою чергу містить:
- мітки;
- константи;
- типи змінних;
- представленні процедури і функції.
Після кожного опису ставиться символ ";".
Розділ операторів заключається в опернаторні лапки
BEGIN...END після ставиться крапка. В цоьму розді-
лі записується послідовність операторів які виконуються.
Програма записується у вільній формі.
СТАНДАРТНІ ТИПИ ДАНИХ
Дані цілого типу.
Всі дані можна розділити на два типи : прості і склад-
ні. Прості - це стандартні і змінні типи даних. Стандарт-
ними являються цілі, дійсні, символічні, логічні типи да-
них. Складні типи даних являють собою різні комбіна-
ції простих типів ( масиви, множини, записи і файли).
Дані дійсного типу.
Константи дійсного типу можуть представлятись двома
видами : з фіксованою або з плаваючою крапкою.
Дані логічного типу.
Логічні типи даних часто називають булоьвими. Логічні дані часто використовують при перевірці правильності
деяких умов і порівнянні велечин. Логічні дані і опера-
ції над ними мають важливе значення так як дозволя-
ють внести в розрахунки елементи людської логіки.
Дані символічного типу.
Дані символічного типу дозволяють представляти в прог-рамі тексту і проводити над ним деякі редакційні опе-
рації. Також вони дають можливість обробляти доку-
менти.
СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ
Сюди входять такі як : SIN, COS, Tg, log...
Правила запису стандартних функцій :
1. Ім'я ф-ії.
2. Аргумент ф-ії в дужках.
Наприклад: SQRT(X) - вичисляє корінь квадратний.
SQR(X) - вираховуєквадрат аргумента.
SIN(X) - вираховує сінус аргумента.
АРЕФМЕТИЧНІ ВИРАЗИ
Арефметичні вирази складаються з арефметичних кон-
стант, змінних функцій і операцій над ними.
При складанні виразів слід виконати наступні правила:
1. Записувати всі складові частини виразів в один ря-
док.
2. Використовувати дужки тільки одного типу (круг-
лі). В правильно записаному виразі число відкритих ду-
жок дорівнює числу закритих дужок.
3. Не можна записувати підряд два знака арефме-
тичних операцій
4. Необхідно пам'ятати що обчислення зліва на пра-
во у відповідності з стандартом операції. Самою стар-
шою являється операція обчислення значення функції.
Потім ідуть операції множення і ділення. Операції до-
давання і віднімання мають самий низький авторитет.
ЛОГІЧНІ ВИРАЗИ
Логічні вирази складаються з логічних даних, логічних
операцій і операцій відношення. В операціях відношен-ня можуть брати участь арефметичні і логічні вирази, а
також символічні дані.
В логічних виразах прийнятий наступний пріорітет опе-
рацій:
1) NOT
2) * (множення), / (ділення), DIV, MOD, AND;
3) + (плюс), - (мінус), OR;
4) < (менше), <= (менше або дорівнює), = (рівно),
(не рівно), >= (більше або рівно), > (більше).
В логічному виразі допускається використання круглих
дужок. При наявності дужок спочатку виконується дії
в дужках, а потім поза дужками.
ОПЕРАТОРИ
1. Оператор присвоєння - основний оператор будь-якої
мови програмування. Загальна форма запису оператора.
V:=A
V- ім'я змінної
":=" - знак присвоєння
А - вираз.
Даний оператор вичисляє значення виразу А і присво-ює получене значення змінній V.
2. Умовний оператор - використовується в тих випадках
коли обчислення може піти по різних шляхах в залеж- ності від виконання або не виконання певних умов.
IF(якщо), THEN (тоді),
ELSE (інакше)
(якщо) - логічний вираз
(тоді) - арефметичний вираз
(інакше)- арефметичний вираз
3.Оператор вибору. Оператор вибору використовується
в тих випадках, коли в залежності від значення яко-
гось вираження необхідно виконати один з декількох
послідовних операторів.
CASE вираз OF
константа 1: оператор1;
константа 2: оператор2;
...
константа n: оператор n;
END
ОПЕРАТОР ПЕРЕХОДУ
Використовується для обходу участку програми.
GOTO мітка;
мітка - ціле число без знаку в діапазоні від 1 - 9999
Після цоьго оператора виконання оператора переходить
на рядок з міткою.
ОПЕРАТОР ЦИКЛУ З ПОПЕРЕДНОЬЮ УМОВОЮ
Існує три оператори циклу:
1. Оператор з попередною умовою;
2. Оператор з послідовною умовою;
3. Оператор циклу з параметром.
1
WHILE логічний вираз DO
BEGIN
оператори циклічні частини програми
END
Сюди також входять оператори :
- вводу-виводу;
- оператори обробки масивів;
- оператори переходу до під-програм;
- оператори роботи з файлами;
Як бачим мова програмування ПАСКАЛЬ має всі засоби для зручного і ефективного створення програм
які виконують різноманітні за значеням задачі. Вона
зручна у використанні, і легко усвоюється в роботі.
Також однією з позитивних сторін є те, що після ком-
піляції вона перетворюється в програму яка складаєть-
ся безпосередноь з машинних кодів, і для запуску не
потрібно транслятора.
Джерело інформації : В. Ф. Шаньгин, Л. М. Поддубная
"Програмированиє на язике ПАСКАЛЬ"
Москва "Висшая школа" 1991р.

 
 

Цікаве

Загрузка...