WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основи планування пiдприємницької дiяльностi - Реферат

Основи планування пiдприємницької дiяльностi - Реферат

ринки збуту (характеристика ринків збуту та їх сегментів (визначення попиту та факторів впливу на споживацький попит), мiсткiсть i динамiка ринку, охоплення ринку (необхідний мінімальний обсяг ринку та якою мірою можна охопити його), цільові рівні рентабельності продажу (цін на продукцію чи послуги), методи визначення споживацьких груп на вашому ринку та засоби впливу на окремі групи споживачів, оцiнка обсягів продажу, основні тенденції та можливі зміни на основних ринках збуту тощо);

строк постачання товару;

конкурентоспроможність (ідентифікація за видами продукції/послуг і сегментами ринку, конкурентні переваги, слабкість позиції, труднощі виходу на ринок тощо).

Примiтка: iнодi цей роздiл не виокремлюється, а аналіз ринку наводиться в маркетинг-плані.

Маркетинг-план:

загальна (генеральна) маркетингова стратегiя (стратегія проникнення на ринок, стратегія зростання тощо);

полiтика цiноутворення;

торгова полiтика;

сервiсне та гарантiйне обслуговування;

реклама та просування товару;

удосконалення продукцiї та нова продукцiя.

10. План виробництва (операцiйний план):

виробничi примiщення;

виробничий процес;

обладнання;

джерела поставок матерiально-технiчних ресурсiв, обладнання, робочих кадрiв;

субпiдрядники.

11. Органiзацiйний план:

юридична форма органiзацiї бiзнесу;

власники фiрми та ключовi керiвники;

органiзацiйна схема та розподiл обов'язкiв;

планування кiлькостi персоналу;

консультанти та радники.

12. Оцiнювання ризикiв:

перелiк можливих ризикiв i проблем (слабкi сторони фiрми);

шляхи мiнiмiзацiї ризикiв (альтернативнi стратегiї).

13. Фiнансовий план:

план доходiв і витрат (прибутків і збитків);

план грошових надходжень i виплат (рух готiвки);

проект балансу (балансовий план);

розрахунок беззбитковості та інших фінансових показників.

14. Фiнансовi потреби i повернення iнвестицiй:

потреба у фінансуванні;

використання коштів;

фінансова стратегія;

повернення коштiв iнвесторам.

15. Додатки та специфічні дані:

технiчнi данi про продукцiю;

копiї контрактiв, лiцензiй, патентів тощо;

органiзацiйна схема;

анкетнi данi ключових керiвникiв і ділові рекомендації;

прейскуранти постачальникiв;

звiт про ревізію бухгалтерських документiв;

матерiали про ринок.

Розглянута структура не є обов'язковою для кожного розробника БП. Природно, що залежно від проекту чи програми, для якої складається БП, структура може змінюватися, деякі розділи можуть зникати, а якісь з'являтися — це питання творчості кожного автора, а також вимог інвесторів чи банків до структури БП.

На останок слід зазначити, що одним із головних, а може й найголовнішим питанням за розроблення БП є його структура, тобто попереднє фрагментування майбутнього змісту.

Структура має бути побудована так чітко, щоб потенційний інвестор або той, хто цікавитиметься БП, знайомлячись з нею, одразу міг оцінити ту багатогранність, яку було закладено автором під час підготовки тексту БП.

3. Послідовність складання бізнес-плану

Процес розроблення бізнес-плану має свою внутрішню логіку — послідовність складання:

Прийняття рішення про утворення нового підприємства або вжиття заходів з удосконалення діючого підприємства.

Аналіз власних можливостей та здатності взятися за реалізацію проекту.

Вибір продукції або послуги, які пропонуватимуться, виробництво яких є метою проекту.

Дослідження середовища, насамперед можливого ринку збуту майбутнього бізнесу. Прогнозування обсягів збуту і доходів від продажу продукції і (або) послуг.

Складання прогнозів обсягів реалізації (для першого року — щомісячно, для другого та наступних — щоквартально).

Вибір місця для здійснення комерційної або виробничої діяльності.

Визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу (приміщення, обладнання, постачальники, контроль якості тощо). Розроблення плану виробництва.

Розроблення політики ціноутворення, торгової політики, вибір способу реклами і просування товарів. Розроблення маркетинг-плану.

Обґрунтування вибраної юридичної форми організації бізнесу, характеристика власників фірми та основних керівників, визначення вимог до персоналу, організаційної структури, форм та умов оплати праці. Розроблення організаційного плану.

Опис потенційних ризиків майбутнього бізнесу та пошук дій, які могли б звести їх до мінімуму. Характеристика страхування.

Характеристика організації бухгалтерського обліку. Оцінювання очікуваного прибутку або збитків, аналіз стану готівки та розроблення планового балансу. Розроблення фінансового плану.

Написання висновків, що містять основні характеристики бізнесу (тобто написання резюме).

Така послідовність етапів складання БП зумовлена взаємозв'язком питань, що потребують вирішення. Наприклад, неможливо дослідити ринок майбутнього бізнесу (етап 4), якщо не вирішено, який продукт чи послуги становитимуть його основу (етап 3). Або, до тих пір, поки не буде досліджено ринок (етап 4), неможливо визначитися з місцем розташування майбутнього бізнесу (етап 5) і скласти маркетинг-план (етап 8) і т. д.

Отже, бізнес-план є певною моделлю діяльності підприємства, яка використовує всі досягнення традиційного планування у розрізі ринкової економіки, бізнесу, конкурентної боротьби, діяльності маркетингових служб, комерційного ризику, стратегії фінансування, досягнення беззбитковості та необхідного рівня рентабельності, якісного обслуговування споживача.

4. Вимоги i правилащодо оформлення бiзнес-плану

Текст бізнес-плану має бути стислим i простим (для невеликих проектiв — до 50 тис. дол. — 20—25 с.), але таким, що адекватно розкриває сутнiсть i цiлi бiзнесу.

Бізнес-план має бути функцiональним, тобто мiстити iнформацiю, яка цiкавить читача БП. Пояснення можна навести у додатках.

Текст бізнес-плану має бути складений так, щоб вiн легко сприймався читачем, щоб у ньому легко можна було знайти iнформацiю, яка цiкавить читача. Тобто бізнес-план має бути чітко структурованим — роздiленим на частини, роздiли, параграфи i мати сторiнку зi змiстом. Він має бути написаний грамотно.Як показує практика, більшість планів просто жахливі . Бажано використовувати редактор текстів з функціями перевірки правопису. Мета керівника фірми-початківця — виділитися, а не продемонструвати неписьменність. Потенційні інвестори з усіх запропонованих бізнес-планів обирають короткий, чіткий, грамотно написаний та інформативний.

Бізнес-план має бути складений так, щоб забезпечувалася конфiденцiйнiсть iнформацiї про даний бiзнес. Для цього необхiдно забезпечити жорсткий контроль за розповсюдженням бiзнес-плану або (також) надавати конфiденцiйну iнформацiю окремо — у виглядi додаткiв.

Бізнес-план має бути не тiльки гарно та грамотно складений, а й гарно надрукований вiдповiдно до вимог чинних стандартiв (наприклад, ДСТУ 3008-95. Документацiя, звiти у сферi науки i технiки). За сучасного розвитку техніки будь-який документ можна оформити надзвичайно гарно. Однак не слід забувати, що чітко продумана стратегія набагато важливіша, ніж зовнішня краса.

Мова бізнес-плану має бути дохiдливою. Не примiтивною, а дохiдливо-рiзноманiтною, живою i безпосередньою. Використовувати сленг, тобто умовнi слова, які заведено вживати у певному професiйному середовищi, якi зрозумiлi тiльки спецiалiстам, що працюють у цiй галузi, але незрозумiлi iнвестору, не слід. Це досить складно, оскiльки вживання автором сленгу трапляється поза звичайних можливостей самоконтролю.

Разом із тим, слiд враховувати, що здебільшого кожен чує те, що розумiє. Тому бізнес-план має бути написаний мовою, зрозумілою для не спеціаліста у даній галузі. Це питання є дуже важливим і тому, що у разі подання БП іноземному інвестору, він перекладатиметься на іншу мову. А за перекладу тим менше буде викривлень і непорозумінь чим простішим, виразнішим і зрозумілішим для не спеціаліста буде текст.

Ще одна порада. Цифрову інформацію (різні показники, коефіцієнти тощо) ліпше подавати в аналітичній (табличній) або графічній формі, а не по тексту. Інакше їх сприйняття буде утрудненим, особливо під час першого читання. У систематизованому вигляді, де можлива порівняльна оцінка, цифрові дані сприйняти і зрозуміти набагато легше, а отже, таке подання є результативнішим.

Наступна вимога — повнота викладення. Вона є запорукою успіху бізнес-плану. Типова помилка: в бізнес-плані досить докладно розглядають, які потрібні витрати, проте не пояснюють, які очікується отримати прибутки. Але жоден інвестор не вкладе гроші, якщо не знатиме, коли він зможе повернути їх і наскільки це гарантовано.

Як уже зазначалося, склад розділів, структуру бізнес-плану автори можуть змінювати на свій розсуд залежно від тієї задачі, яку вирішує БП. Але це не означає, що можна не включати значущі розділи — ті, в яких йдеться про оцінку доходів/прибутку.

Перш ніж надати бізнес-план адресату (інвесторам, працівникам), необхідно багаторазово виправляти його текст через певні проміжки часу.


 
 

Цікаве

Загрузка...