WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → База даних студентів факультету КСіТ - Курсова робота

База даних студентів факультету КСіТ - Курсова робота

if RadioButton1.Checked {якщо активовано параметр пошуку по прізвищу} Then

begin

a:=Dbedit36.Text; {змінній „а" присвоюємо значення рядка редагування прізвища}

Table1.Locate('Prizv', Edit1.Text, [loCaseInsensitive]); {Робимо пошук введеного прізвища без урахування регістру по полю Prizv у базі даних}

IF a=dbEdit36.Text {якщо ім'я в рядку відображення прізвища не змінилось}

Then {тоді виводимо нижче вказане повідомлення}

MessageDlg('Такого прізвища немає або вже відображено!', mtWarning, [mbok],0);

Edit1.Text:=''; {витираємо рядок пошуку}

end;

Так само організовується пошук по іншим полям.

Як робиться розгортання та згортання додаткової інформації про студента можна побачити в процедурі TForm1.Button3Click в лістингу програми (Додаток В).

Висновок

Існує багато подібних програмних продуктів, які є більш функціональними і зручними у використанні, проте вони мають досить високу ціну, і не завжди потрібні всі функції якими вони наділяються.

Як приклад, можна привести пакет програм „Деканат" в якому є багато підпрограм і зокрема – „Студент". Вона призначена для організації обліку студентів та відповідних подій, що фіксуються наказами, контролю успішності студентів з можливістю аналізу даних. Забезпечує друк великої кількості звітів щодо розподілу студентів та їх успішності за різними критеріями. Окремо ця програма коштує 1800 грн. І вона не є Open-Source. Щоб зробити поновлення програми потрібен доступ до Інтернету. Та й саме обновлення програми не завжди безкоштовне.

В моєму ж проекті відкритий код програми, що дозволяє вільно редагувати і доповнювати програму в будь-який час. Також в цій програмі присутні лише найголовніші функції, які роблять її компактною та зрозумілою без зайвих витрат коштів.

Література

1. Архангельский А. Я. Delphi 7. Справочное пособие –М: ЗАО „Издательство БИНОМ", 2003

2. Архангельский А. Я. Программирование в Delphi 7. Справочное пособие –М: ЗАО „Издательство БИНОМ", 2003

3. Довідка з програмного середовища Delphi 7

Додаток А

Перетягуючи компоненти DBEdit, DBComboBox, DBImage встановлюємо у властивостях DataSource параметри DataSource1 та в DataField ім'я поля в таблиці бази даних і розташовуємо їх на формі у зручному порядку.

Після розташування потрібних компонентів форма виглядає як на рис. 1.4

Рис.1.4

Редагування бази даних зроблено з урахуванням безпеки даних, тільки після введення паролю можливе редагування бази даних. Це зроблено за допомогою додаткового вікна „Ідентифікація" (рис. 1.5)

Рис 1.5

в якому пропонується ввести пароль доступу, якщо ви натиснули кнопку „редагувати базу".

Обравши меню About можна отримати коротку інформацію про виконавця цієї програми, що виглядає наступним чином (рис 1.6):

Рис. 1.6

Як це організовано можна побачити з процедури Button4Click та коду модуля Unit3.

Додаток В

program DBStudents;

uses

Forms,

Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1},

Unit2 in 'Unit2.pas' {AboutBox},

Unit3 in 'Unit3.pas' {PasswordDlg};

{$R *.res}

begin

Application.Initialize;

Application.CreateForm(TForm1, Form1);

Application.CreateForm(TAboutBox, AboutBox);

Application.CreateForm(TPasswordDlg, PasswordDlg);

Application.Run;

end.

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, DBCtrls, StdCtrls, Mask, DB, DBTables, Buttons, Menus,

ExtDlgs, ActnMan, ActnColorMaps;

type

TForm1 = class(TForm)

Table1: TTable;

DataSource1: TDataSource;

Label2: TLabel;

DBEdit2: TDBEdit;

Label3: TLabel;

DBEdit3: TDBEdit;

Label4: TLabel;

DBEdit4: TDBEdit;

DBComboBox1: TDBComboBox;

DBNavigator1: TDBNavigator;

Label5: TLabel;

DBComboBox2: TDBComboBox;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

DBEdit5: TDBEdit;

Label8: TLabel;

DBEdit6: TDBEdit;

Label9: TLabel;

DBEdit7: TDBEdit;

Label10: TLabel;

DBEdit8: TDBEdit;

Label11: TLabel;

DBEdit9: TDBEdit;

DBComboBox3: TDBComboBox;

Label12: TLabel;

DBComboBox4: TDBComboBox;

Label13: TLabel;

Button1: TButton;

Edit1: TEdit;

Label14: TLabel;

DBEdit10: TDBEdit;

Label15: TLabel;

DBEdit11: TDBEdit;

Label16: TLabel;

DBEdit12: TDBEdit;

Label17: TLabel;

DBEdit13: TDBEdit;

Label18: TLabel;

DBEdit14: TDBEdit;

Label19: TLabel;

DBEdit15: TDBEdit;

Label20: TLabel;

DBEdit16: TDBEdit;

Label21: TLabel;

DBEdit17: TDBEdit;

Label22: TLabel;

DBEdit18: TDBEdit;

Label23: TLabel;

DBEdit19: TDBEdit;

Label24: TLabel;

DBEdit20: TDBEdit;

DBComboBox5: TDBComboBox;

Label25: TLabel;

Label26: TLabel;

DBEdit21: TDBEdit;

Label27: TLabel;

DBEdit22: TDBEdit;

Label28: TLabel;

DBEdit23: TDBEdit;

Label29: TLabel;

DBEdit24: TDBEdit;

Label30: TLabel;

DBEdit25: TDBEdit;

Label31: TLabel;

DBEdit26: TDBEdit;

Label32: TLabel;

DBEdit27: TDBEdit;

Label33: TLabel;

DBEdit28: TDBEdit;

Label34: TLabel;

DBEdit29: TDBEdit;

Label35: TLabel;

DBEdit30: TDBEdit;

Label36: TLabel;

DBEdit31: TDBEdit;

Label37: TLabel;

DBEdit32: TDBEdit;

Label38: TLabel;

DBEdit33: TDBEdit;

Label39: TLabel;

DBEdit34: TDBEdit;

Label40: TLabel;

DBEdit35: TDBEdit;

RadioButton1: TRadioButton;

GroupBox1: TGroupBox;

RadioButton2: TRadioButton;

RadioButton3: TRadioButton;

RadioButton4: TRadioButton;

MainMenu1: TMainMenu;

About1: TMenuItem;

Label41: TLabel;

DBImage1: TDBImage;

Button2: TButton;

Memo1: TMemo;

Label42: TLabel;

Label43: TLabel;

DBEdit37: TDBEdit;

Button3: TButton;

DBComboBox6: TDBComboBox;

Bevel1: TBevel;

Label44: TLabel;

Bevel2: TBevel;

Label45: TLabel;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog;

Table1Zalikova: TStringField;

Table1DaniStudKvytok: TStringField;

Table1Prizv: TStringField;

Table1DataNarod: TDateField;

Table1Imya: TStringField;

Table1PoBatkovi: TStringField;

Table1Stat: TStringField;

Table1DokumentOsoby: TStringField;

Table1DokumentSeriya: TStringField;

Table1DokumentNomer: TFloatField;

Table1DokumentData: TDateField;

Table1DokementVydan: TStringField;

Table1MisceNarod: TStringField;

Table1SimejnyjStan: TStringField;

Table1SimejnyjStanBat: TStringField;

Table1BazaOsvity: TStringField;

Table1InozemnaMova: TStringField;

Table1DataZarah: TDateField;

Table1NomerNakazuZarah: TFloatField;

Table1DataZakinchNavch: TDateField;

Table1Kvalifikaciya: TStringField;

Table1ZakladDoVstupu: TStringField;

Table1DaniAtestatS: TStringField;

Table1DaniAtestatN: TFloatField;

Table1DaniAtestatInsheS: TStringField;

Table1DaniAtestatInsheN: TFloatField;

Table1Medal: TStringField;

Table1DyplomMolSpec: TStringField;

Table1DyplomBAC: TStringField;

Table1DyplomSpec: TStringField;

Table1DyplomMag: TStringField;

Table1Batko: TStringField;

Table1Maty: TStringField;

Table1Prozhyvannya: TStringField;

Table1Propyska: TStringField;

Table1MisceRoboty: TStringField;

Table1Posada: TStringField;

Table1IndefCOD: TIntegerField;

Table1Telefon: TFloatField;

Table1NomerOsobSpravy: TIntegerField;

Table1Foto: TBlobField;

Table1GrupaS: TStringField;

Table1GrupaN: TFloatField;

Label46: TLabel;

DBEdit36: TDBEdit;

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure FormDestroy(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure About1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

uses Unit2, Unit3;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Table1.Active:=True;

Form1.Height:=286;

end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);

begin

Table1.Active:=False

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);


 
 

Цікаве

Загрузка...