WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Протоколи i стандарти - Реферат

Протоколи i стандарти - Реферат

ПРОТОКОЛИ I СТАНДАРТИ1. Еталонна модель взаємодiї вiдкритих систем.
В даний час використовується достатньо велика кiлькiсть мережевих протоколiв, при чому в однiй i тiй же мережi визначається зразу декiлька з них. Прагнення до максимального впорядкування та спрощення процесiв розробки, модернiзацiї та розширення мереж визначило необхiднiсть введення стандартiв, що регламентують принципи i процедури органiзацiї взаємодiї абонентiв комп'ютерних мереж. З цiєю метою була розроблена так звана Еталонна модель взаємодiї вiдкритих систем (рис.1), яка складається з семи рiвнiв. Кожний рiвень представляє певну групу функцiй, необхiдних для роботи комп'ютерної мережi.
Робоча станцiя 1 Робоча станцiя 2
Прикладний процес А Протоколи Прикладний процес В
Р i в н i
Прикладний
Прикладний
7 Прикладнi
Представлення даних
Представлення даних
6 Представлення даних
Сеансовий
Сеансовий
5 Сеансовi
Транспортний
Транспортний
4 Транспортнi
Мережевий
Мережевий
3 Мережевi
Канальний
Канальний
2 Канального рiвня
Фiзичний
Фiзичний
1 Фiзичного рiвня
Рис.1. Еталонна модель взаємодiї вiдкритих систем.
Основним з точки зору користувача, є прикладний рiвень. Цей рiвень забезпечує виконання прикладних процесiв користувачiв (в т.ч. управлiння термiналами, управлiння файлами, управлiння дiалогом, управлiння задачами, управлiння мережею в цiлому). Разом з прикладними протоколами вiн представляє протоколи передачi файлiв, вiртуального термiналу, електронної пошти.
Шостий рiвень називається рiвнем представлення даних. Вiн визначає єдиний для всiх систем синтаксис iнформацiї, що передається. Необхiднiсть даного рiвня полягає в рiзнiй формi представлення iнформацiї в мережi передачi даних та комп'ютерах. Цей рiвень вiдiграє важливу роль в забезпеченнi "вiдкритостi" систем, дозволяючи їм спiлкуватись мiж собою незалежно вiд їх внутрiшньої мови. Тут забезпечується вибiр виду представлення даних, iнтерпретацiю та перетворення iнформацiї, що передається, до вигляду, зручного для прикладних процесiв, перетворення синтаксису даних, формування блокiв даних.
П'ятий рiвень називають сеансовим, так як основним його призначенням є органiзацiя сеансiв зв'язку мiж прикладними процесами рiзних робочих станцiй. На цьому рiвнi створюються порти для прийому i передачi повiдомлень та органiзовуються з'єднання - логiчнi канали мiж процесами. Необхiднiсть протоколiв цього рiвня визначається вiдносною складнiстю мережi передачi даних та прагненням забезпечити достатньо високу надiйнiсть передачi iнформацiї. Тут надаються послуги, пов'язанi з обслуговуванням сеансiв та забезпеченням передачi даних в дiалоговому режимi, встановленням сеансового з'єднання, обмiном даними; управлiнням обмiном; синхронiзацiєю мережевого з'єднання, повiдомленнями про виключнi ситуацiї, вiдображенням сеансового з'єднання на транспортний рiвень, завершенням сеансового з'єднання.
Четвертий, транспортний рiвень (рiвень наскрiзної передачi) служить для передачi даних мiж двома вiдкритими системами, що взаємодiють, та органiзацiї процедури спряження абонентiв мережi з системою передачi даних. На цьому рiвнi визначається взаємодiя робочих станцiй - джерела та адресата даних, органiзовується та пiдтримується логiчний канал (транспортне з'єднання) мiж абонентами. Тут забезпечується встановлення та роз'єднання транспортних з'єднань, формування блокiв даних, забезпечення взаємодiї сеансових з'єднань з транспортними з'єднаннями, управлiння послiдовнiстю передачi блокiв даних, забезпечення цiлiсностi блокiв даних пiд час передачi, виявлення та виправлення помилок, повiдомлення про невиправленi помилки, надання прiоритетiв в передачi блокiв, передачу пiдтверджень про прийнятi блоки, лiквiдацiю тупикових ситуацiй (колiзiй).
Третiй, мережевий рiвень, призначений для маршрутизацiї iнформацiї та управлiння мережею передачi даних, управлiння iнформацiйними потоками. На вiдмiну вiд попереднiх, цей рiвень бiльше орiєнтований на мережу передачi даних. На цьому рiвнi в числi основних послуг здiйснюється iдентифiкацiя кiнцевих точок мережевих з'єднань, органiзацiя мережевих з'єднань, управлiння потоками блокiв даних, забезпечення послiдовностей доставки блокiв даних, виявлення помилок та формування повiдомлень про них, роз'єднання мережевих з'єднань.
Другий, канальний рiвень, представляє функцiональнi та процедурнi засоби для встановлення, пiдтримки та розриву з'єднання на рiвнi каналiв передачi даних. Процедури канального рiвня забезпечують виявлення i, можливо, виправлення помилок, що виникають на фiзичному рiвнi. Тут забезпечується органiзацiя потрiбної послiдовностi блокiв даних та їх передачу, управлiння потоками мiж сумiжними вузлами, iдентифiкацiя кiнцевих пунктiв канальних з'єднань, виявлення та виправлення помилок, повiдомлення про помилки, якi не виправленi на канальному рiвнi.
Фiзичний рiвень забезпечує механiчнi, електричнi, функцiональнi та процедурнi засоби органiзацiї фiзичних з'єднань при передачi даних мiж фiзичними об'єктами. На цьому рiвнi встановлюються та iдентифiкуються фiзичнi з'єднання, органiзовуються послiдовностi передачi бiт iнформацiї, повiдомлення про закiнчення зв'язку.
Чотири нижнiх рiвнi визначають транспортну службу комп'ютерної

 
 

Цікаве

Загрузка...