WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → ІКІТ: Системне програмування. Командний процесор для реалізації функцій DOS: MD, RD, CD (Asm) - Курсова робота

ІКІТ: Системне програмування. Командний процесор для реалізації функцій DOS: MD, RD, CD (Asm) - Курсова робота

3. ТЕХНIКА БЕЗПЕКИ

3.1. Охорона працi в Українi

Охорона працi — це система законодавчих актiв, соцiально-економiчних, органiзацiйних, технiчних, гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних міроприємств i засобiв, забезпечуючих безпеку, охорону здоров'я i працездатнiсть людини в процесi працi. Це — прикладна наукова соцiально-технiчна дисциплiна. Вона займається виявленням i вивченням виробничих небезпек i професiйних шкiдливостей i розробки методiв їх попередження i ослаблення. Це буде допомагати усуненню нещасних випадкiв на виробництвi i професiйних захворювань працівників, аварiй, пожеж. Утворилась ця дисциплiна на поєднаннi багатьох наук. У нiй використанi наукові досягнення фiзики, хімії, математики, трудового права, економiки, організації i планування виробництва, електротехнiки, промислової естетики i ряду других галузей знань.

Методологiчною основою охорони працi являється аналiз умов працi, технологiчного процесу, виробничого обладнання, використовючих i отриманих речовин з точки зору можливостi виникнення небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв.

Стратегiчним направленням розвитку охорони працi являється створення безпечної технiки i безпечних технологiй, комплексна автоматизацiя виробництва i на цiй основi забезпечення на всiх пiдприємствах умов, виключаючи виробничий травматизм, професiйнi захворювання i важку фiзичну працю.

3.2. Рацiональна органiзацiя робочого мiсця.

Забезпечення здорових i безпечних умов працi покладається на адмiнiстрацiю пiдприємства. Адмiнiстрацiя зобов'язана вводити сучаснi засоби технiки безпеки, попереджуючи виробничий травматизм i забезпечувати санiтарно-гiгiєнiчнi умови, попереджуючи виникнення професiйних захворювань робочих i службовцiв.

Правил i норм по охоронi працi повиннi дотримуватись при проектуваннi, будiвництвi i експлуатацiї виробничих будiвель i споруд.

Нi одне пiдприємство, цех, дiлянка, виробництво не можуть бути прийнятi i введенi в експлуатацiю, якщо на них не забезпеченi здоровi i безпечнi умови працi.

Нi один зразок нової машини, механізму i другого виробничого обладнання не може бути передан у серiйне виробництво, якщо вiн не вiдповiдає потребам безпеки працi.

Адмiнiстрацiя пiдприємства зобов'язана забезпечити належне технiчне обладнання всiх робочих мiсць i створити на них умови працi, вiдповiднi правилам по охоронi працi. Адмiнiстрацiя розробляє інструкції, iнструктує працівників, контролює дотримання працiвниками інструкції по охоронi працi, проводить розслiдування нещасних випадкiв на виробництвi.

Для проведення мероприємств по охоронi працi видiляються спецiальнi засоби i необхiднi матерiали. Робiтникам, якi працюють на роботi з шкiдливими умовами працi, а також в особливих температурних умовах, або зв'язаних з забрудненням, видають безкоштовно засоби iндивiдуального захисту: мило, молоко, лiкувально-профiлактичне харчування i органiзовує постачання рiзних засобiв.

Робiтникам, якi працюють у холодну пору року на вiдкритому повiтрi чи у закритих неопалюємих примiщеннях надають спецiальнi перерви для зiгрiвання i вiдпочинку.

Трудове законодавство явилось основою для розробки типових правил внутрiшнього трудового розпорядку для робiтникiв i службовцiв підприємств, установ, органiзацiй. Типовi правила визначають порядок прийому i звiльнення робочих i службовцiв їх основнi зобов'язання, адміністрації, робочий час i його використання, заохочення за успiхи у роботi, утримання за порушення трудової дисциплiни.

Iнструкцiї по охоронi працi встановлюють вимоги безпеки при виконаннi робiт виробничих примiщеннях, на території пiдприємства i в iнших мiсцях, де працюючi виконують доручену роботу чи службовi зобов'язання. Вони пiдроздiляються на типовi i для працюючих на даному пiдприємствi.

Iнструкцiї повиннi отримувати роздiли: загальнi вимоги безпеки; вимоги безпеки перед початком роботи; вимоги безпеки пiд час роботи; вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях; вимоги безпеки по закiнченню роботи.

Виконання вимог iнструкцiї являється обов'язковим для працюючих. Передивляються iнструкцiї не менше одного разу в п'ять рокiв, а для професiй i видiв робiт, в яких показуються додатковi вимоги безпеки, не менше одного разу на 3 роки. Iнструкцiї можуть виданi на руки, чи вивiшанi на робочих мiсцях, чи зберiгаютися у визначеному мiсцi, доступному для працюючих.

Безпечнi i здоровi умови працi можна створити тiльки при високому рiвнi органiзаторської роботи на основi сучасних методiв управлiння охороною працi i їх постiйного удосконалення.

Зниження травматизму на виробництвi може бути досягнено тiльки у тому випадку, якщо працюючi добре знають питання охорони працi i вмiють правильно i небезпечно виконувати доручену їм роботу. З цiєю метою на пiдприємствах працюючих навчають небезпецi працi.

Нових робочих навчають небезпецi працi при їх професiйно-технiчному навчаннi i пiдвищенню квалiфiкацiї робочих безпосередньо на виробництвi. Важливим елементом навчання робочих методом працi являється тема iнструктажiв. По характеру i часу проведення iнструктажi пiдроздiляються на слiдуючi види; ввідний, первинний на робочому мiсцi, повторний, позаплановий, поточний.

3.3. Вимоги безпеки при роботi оператора ПЕОМ

В якостi оператора ПЕОМ можуть працювати особи, не молодшi 18 рокiв, якi склали вiдповiдний iспит по правилам технічної експлуатацiї електроустановок споживачiв i правилам технiки безпеки при експлуатацiї електроустановок споживачiв, якi пройшли iнструктаж на робочому мiсцi, вiдповiдний медичний огляд, засвоїли безпечнi методи виповнення робiт по спецiальностi.

Робота на ПЕОМ пов'язана з можливiстю виникнення безпечних i шкiдливих факторiв:

• з'явленням пiдвищеного значення напруги електроланцюга замкнення якоє може виникнути через тiло людини у випадку доторкання до вiдкритих струмоведучих частин чи електрообладнання i електропроведення з порушеною iзоляцiєю;

• наявнiстю обертаючих частин охолоджуючих машин, вентиляцiйних i iнших пристроїв ПЕОМ;

• виникнення пiдвищеного рiвня шуму у примiщеннях обчислювального центру, в особливостi на робочих мiсцях, машинних залах;

• перенапруження зору при роботi з електронними пристроями в особливостi при нераціональної освітленості робочих поверхонь у зонi вiдеотермiналiв i нерацiональному розташуванню екрану по вiдношенню до очей.

3.3.1. Безпечні приклади роботи та охорона праці на робочому місті

При роботi оператора ПЕОМ необхiдно бути уважним, не вiдвертати уваги на стороннi справи i не вiдвертати увагу у других про всi виявленнi несправностi негайно повiдомити начальнику ПЕОМ, а в аварiйних ситуацiях негайно зупинити роботу; дотримуватись правил особистої гiгiєни, харчуватися тiльки у спецiально обладнаних для цiєї мети мiсцях; зберiгати одяг в вiдведених мiсцях.

1. Уся розводка електроживлення у кабiнетi ПЕОМ повинна бути у трубах (металорукавах). Розетки для схованої проводки допускається встановлювати тiльки на цегляних i бетонних стiнах. На стiнах iншого типу, в тому числi цегляних з покриттям сухою штукатуркою, допускається установка тiльки розеток з класом захисту не нижче за 11.

2. Розподiльний щиток повинен бути встановлений у середині примiщення бажано бiля вхiдних дверей. Загальний вимикач, який вiдключає напругу з усiх приладiв, повинен бути встановлений всерединi примiщення безпосередньо бiля вхiдних дверей.

3. Не допускається загороджувати проходи до загального вимикача на розподiльного щитку.

4. Пiдключення вiдключення приладiв вiд мережi, з'єднання з iншими приладами проводиться тiльки учителем.

3.3.2. Правила експлуатацiї ПК

1. Перед першим вмиканням ПК потрiбно перевiрити: чи вiдповiдає напруга у мережi напрузi, на яку розрахований ПК (багато з них можуть працювати при декiлькох значеннях вхiдної напруги, наприклад, 200 В и 110 В ). При необхiдностi встановити перемикач напруги на ПК у правильне положення.

2. При можливості пiдключити до ПК прилад безперервного живлення (UPS), що дає можливiсть роботи комп'ютерiв при повному вiдключеннi електроживлення вiд 5 хвилин до декiлькох годин (у залежностi вiд сили приладу). За цей час можна закiнчити роботи на комп'ютерi, щоб при його включеннi не була втрачена iнформацiя.

3. При включеннi комп'ютера необхiдно:

• включити UPS, якщо комп'ютер пiдключений через UPS;

• включити периферійні пристрої (монiтор, принтер та iн.);


 
 

Цікаве

Загрузка...