WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Системний підхід до створення інформаційної системи - Реферат

Системний підхід до створення інформаційної системи - Реферат

(матерiальнi, трудовi, основнi засоби, готова продукцiя, грошовi).
Наступним кроком декомпозицiї є видiлення в компонентi функцiональних процесiв (задач). Задача IC , функцiя чи частина функцiї IC , є формалiзована сукупнiсть автоматизованих дiй, в результатi виконання яких здобуваються результати заданого виду ( ГОСТ 34.003-90). Може виявитися , що при одному й тому самому засобi декомпозицiї системи на компоненти одна й та сама задача за змiстом в рiзних проектах належить до рiзних компонентiв. Однак неоднозначнiсть закiнчується, тiльки-но процес декомпозицiї доводиться до рiвня економiчних показникiв; його можемо вважати неподiльним елементом, оскiльки подiл його на атрибути приводить до втрати економiчної сутi, й вiн уже не зможе вiдiгравати роль змiнної , яка характеризує стан об'єкта, котрий вiн описує. В iнформацiйному аспектi показник не є кiнцевим елементом i може бути подiлений на атрибути.
У свою чергу в лiнгвiстичному аспектi атрибути також не є кiнцевими елементами , оскiльки можуть бути подiленнi на окремi слова та символи.
Отже, вибiр основи та межi декомпозицiї визначається суттю обстежуваного об'єкта, метою, предметною областю обстеження, запасом знань дослiдника вiдносно об'єкта обстеження.
Аналiзуючи таописуючи системи, використовують такi види структур, якi рiзняться типами елементiв i зв'язками мiж ними (РД 50-680-88 АС "Основні положення ").
1.Функцiональнi (елементи-компоненти, функцiї , задачi , процедури, iнформацiйнi зв'язки)
2.Технiчнi (елементи-пристрої, компоненти, комплекси; зв'язки - лiнiї та канали зв'язку ).
3.Органiзацiйнi (елементи - колективи людей та окремi виконавцi; зв'язки - iнформацiйнi, спiвпiдпорядкування та взаємодiї).
4.Програмнi (елементи - програмнi модулi та вироби; зв'язки-керуючи).
5.Iнформацiйнi (елементи - форми iснування та подання iнформацiї в системi; зв'язки - операцiї перетворення iнформацiї в системi).
6. Алгоритмiчнi (елементи - алгоритми; зв'язки - iнформацiйнi).
7.Документальнi(елементи - неподiльнi складовi i документи IC; зв'язки -взаємодiї, входження i спiвпiдпорядкування).
Надiйнiсть та ефективнiсть iнформацiйних систем
Якiсть створення iнформацiйних систем визначається її ефективнiстю та надiйнiстю.
Основнi положення та визначення наведено в ГОСТ 24.701-86 "Надійність АСУ", ГОСТ 24.702-85 "Ефективність АСУ".
Надiйнiсть iнформацiйної системи - це її властивiсть зберiгати в часi в встановлених межах значення всiх параметрiв, якi характеризують здатнiсть системи виконувати потрiбнi функцiї в заданих режимах i умовах експлуатацiї.
Надiйнiсть iнформацiйної системи має властивостi безвiдмовностi, ремонтопридатностi, а iнколи й довговiчностi.
Рiвень надiйностi iнформацiйної системи залежить вiд таких факторiв:
1)складу та рiвня надiйностi технiчних засобiв, їх взаємодiї та надiйної структури;
2)складу та рiвня надiйностi програмних засобiв, їх можливостей i взаємозв'язку в структурi програмного забезпечення iнформацiйної системи;
3)раціонального розподілу задач, які розв'язуються системою, між технічними засобами, програмним забезпеченням і персоналом;
4)рівня кваліфікації персоналу, організації робіт і рівня надійності дій персоналу інформаційної системи;
5)режимів, параметрів і організаційних форм технічної експлуатації комплексу технічних засобів;
6)ступеня використання різних видів резервування (структурного, інформаційного, часового, алгоритмічного, функціонального);
7)ступеня використання методів і засобів технічної діагностики;
8)реальних умов функціонування інформаційної системи.
Ефективність інформаційної системи визначається порівнянням результатів від функціонування інформаційної системи і затрат усіх видів ресурсів, необхідних для її створення, функціонування та розвитку.
До показників затрат ресурсів відносять матеріальні, людські, фінансові, часові та ін.
Ефективність інформаційної системи оцінюють у таких випадках:
1) при формуванні вимог, що висуваються до інформаційної системи;
2) при аналізі інформаційних систем, які створюються чи функціонують, на відповідність заданим критеріям;
3) при виборі найкращого варіанта створення, функціонування та розвитку інформаційної системи;
4) при синтезі найдоцільнішого варіанта побудови інформаційної системи за критерієм "ефективність-затрати".
Доцільність варіантів побудови інформаційної системи залежить від балансування приросту ефективності Е, отриманої за рахунок створення чи вдосконалення інформаційної системи, і затрат Q.
Математично це можна записати так:
max E при Q=const
або у вигляді оберненої задачі
min Q при E=const.
Якщо приріст ефекту представлений в грошовому вираженні, то економічна ефективність інформаційної системи визначається у вигляді трьох основних показників:
1)річного економічного ефекту;
2)розрахункового коефіцієнта капітальних затрат на розробку і впровадження інформаційної системи;
3)термiну окупностi капiтальних затрат на розробку та впровадження iнформацiйної системи.
Література
1. Селиванов В.А., Кучумов А.А., МТУСИ Ермакова М.В., Галанин С.Ю., Панин М.П. Концепция построения автоматизированной системы управления метрологическим обеспечением отрасли Фирма "Палитра систем", Москва, 2008г.
2. Материалы журнала "Открытые системы" №1(21), 2007 г.
Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ. М.: Советское радио, 1977.
3. Положення про відділ АСУ Хмельницького обласного центру зайнятості
4. Наука управляти: з iсторii менеджменту. Хрестоматiя. Упоряд. Слепцов I.О. К. Либiдь, 1993.
4. Управление - это наука и искусство. Сборник, М.,

 
 

Цікаве

Загрузка...