WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організація нормування праці в інформаційному виробництві - Реферат

Організація нормування праці в інформаційному виробництві - Реферат

виконують зведення однойменних витрат часу. Потім складають баланс робочого часу за видами витрат і номерами спостережних листків. Аналізують структуру витрат робочого часу, розробляють заходи з ущільнення робочого дня: усунення причин непродуктивних (ненормованих) витрат, зменшення часу на підготовчо-заключні операції, обслуговування робочого місця, регламентованих перерв.
Після цього складають нормативний баланс (з урахуванням заходів) і визначають нормативи витрат робочого часу за кожною складовою.
На добре організованому підприємстві - витрати на підготовчо-заключні операції не повинні бути більше 5-8% оперативного часу, а витрати на обслуговування робочого місця та регламентовані перерви - 5-6%, тобто ? = 10-14%.
Детальне вивчення оперативного часу (основного і допоміжного) здійснюється за методом хронометражних спостережень. Для проведення хронометражу спостережувана операція поділяється на складові елементи. Їх заносять до хронокарт і помічають фіксажні точки, зазвичай з визначеним, чітко зафіксованим зоровим або слуховим сприйняттям (наприклад, момент доторкання руки оператора до клавіатури).
Хронометраж може бути суцільним і вибірковим. Вибірковий хронометраж здійснюється із замірюванням окремо взятих елементів операції. Хронометраж рекомендують проводити не раніше як через 0,5-1 годину після початку роботи, але не пізніше як через 1,5 години після початку роботи.
Після проведення необхідної кількості спостережень за кожним елементом операції результати хронометражу обробляються, розраховується тривалість кожного елементу операції, якщо фіксувався поточний час у кожній фіксаційній точці.
У результаті за кожним елементом отримують хронометражний ряд (хроноряд), послідовність цифр, які означають тривалість.
За аналізу хроноряду не враховують мінімальний та максимальний заміри, тобто їх викреслюють. Після цього розраховують коефіцієнт стійкості ряду, як відношення min/max значення з тих, що залишилися. Правильним уважається хроноряд, в якому різниця між максимальним і мінімальним замірами не більше 4-5%. Якщо заміри перевищують допустиме відхилення, хронометраж слід повторити.
Після проведення фотографії і хронометражу окремих операцій або їх елементів визначають усебічно обґрунтовані норми часу. Норма часу встановлюється на основі спостережень за кваліфікованим оператором, щоб норми були стимулом до підвищення продуктивності праці.
Спостереження за роботою відсталих працівників також слід проводити з метою виявлення слабких сторін у їх діяльності і розроблення організаційно-технічних заходів з ущільнення робочого дня.
У загальному вигляді норма часу розраховується за формулою:
Нч = Тпз + Топ + Тоб + Трп.
Розмір кожної із складових розраховується виходячи з науково-обґрунтованих нормативів з кожної складової норми часу (tпз, tоп, tоб, tрп) або із загального нормативу, який, як зазначалося, становить 10-14% від оперативного часу:
Нч = Топ (1+ К/100),
де К - норматив.
Норма виробітку у загальному вигляді визначається за формулою:
Нвир= Т/Нч ,
де Т - тривалість робочого часу, для якого встановлюється норма виробітку.
18.3. Нормування праці операторів ЕОМ
Нормування робіт малокваліфікованого персоналу - нескладна задача. Для працівників, зайнятих уведенням даних, показниками виробітку можуть бути: кількість уведеної інформації і частка допущених при цьому помилок. Роботу операторів можна нормувати за ефективністю видачі, кількістю помилок, кількістю повторних проколів тощо.
В Україні для нормування праці операторів на обчислювальних машинах та обліку їх виробітку застосовують Єдині норми часу (виробітку) на роботи, що виконуються на клавішних, перфораційних машинах та засобах підготовки даних на машинних носіях. Єдині норми часу (виробітку) розроблені на основі даних фотохронометражних спостережень, технічних характеристик обчислювальних машин, результатів аналізу організації праці і заходів щодо удосконалення їх. У Єдиних нормах ураховано повний продуктивний час, тобто крім оперативного часу (основного і допоміжного), враховано час на підготовчо-заключні операції, а також на обслуговування робочого місця, відпочинок (включаючи регламентовані паузи) та особисті потреби в розмірі 14% від оперативного часу. Виправлення помилок, допущених операторами під час виконання роботи, нормами часу не враховується.
В Єдиних нормах ураховано характеристики вхідних даних і технічних засобів обробки, організацію праці, характеристики результатів обробки і вимоги, що висуваються до них.
Збірник Єдиних норм має чотири розділи:
Загальна частина;
Організація праці;
Приклад нормування роботи;
Нормативна частина.
У загальній частині наведено призначення збірника, перераховано основні види робіт (операцій) обчислювального процесу за типами машин, на яких вони виконуються, та одиниці вимірювання роботи (рядок документа, таблиця, відомість).
За кожною технологічною операцією закріплено конкретні кваліфікації виконавців - оператори І і ІІ категорій та оператори ЕОМ.
В Єдиних нормах враховано ситуації, за яких норма часу (виробітку) збільшується/зменшується. Наприклад, у разі роботи з багаторядковими первинними документами, заповнюваність яких не перевищує 50%, до норми часу застосовують коефіцієнт 1,15.
Крім поправкових коефіцієнтів, наведених у загальній частині, використовуються спеціальні коефіцієнти, що відповідають конкретним роботам.
За одночасного використання декількох поправкових коефіцієнтів норма часу помножується на добуток цих коефіцієнтів і відповідно коригується норма виробітку.
Особливу увагу у збірнику приділено організації праці. Робоче місце оператора має бути обладнане спеціальними, зручними для роботи меблями. Раціональна організація робочих місць є важливимфактором, що забезпечує високу продуктивність праці.
Нормативна частина містить детальний опис (склад) робіт кожного виду та нормативні таблиці.
Норми часу (виробітку) для конкретних видів робіт і параметрів інформації (наприклад, кількість символів, що містить документо-рядок, значність одного реквізиту) визначається на перетині характеристик підмету і присудку нормативної таблиці.
За впровадження на підприємстві більш досконалої технології ведення роботи та організації праці, ніж це передбачено Єдиними нормами, доцільно застосовувати прогресивніші місцеві норми часу і виробітку, що відповідають досягнутому рівню трудових і технологічних процесів.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...