WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основи планування пiдприємницької дiяльностi - Реферат

Основи планування пiдприємницької дiяльностi - Реферат


Реферат на тему:
Основи планування пiдприємницької дiяльностi
План
1. Бiзнес-план, його функцiональнi ролi
2. Змiст i структура бізнес-плану
3. Послідовність складання бізнес-плану
4. Вимоги i правила щодо оформлення бiзнес-план
5.Поетапний опис кампанії по залученню капіталу
1. Бiзнес-план, його функцiональнi ролi
Отже, рiшення зайнятися iнформацiйним бiзнесом прийнято. Але, перш нiж вiдкрити дверi фiрми, необхiдно прийняти рiшення про персонал, маркетинг, виробничi потужностi, постачальникiв, збут тощо.
Основу для прийняття рацiональних рiшень дає бiзнес-план (БП).
Що ж таке "бiзнес-план"? Бiзнес-план - це письмовий документ, в якому викладено сутнiсть пiдприємницької iдеї, шляхи i засоби реалiзацiї її, охарактеризовано ринковi, виробничi, органiзацiйнi та фiнансовi аспекти майбутнього бiзнесу, а також особливостi управлiння ним. Бізнес-план вiдповiдає на питання: чи варто взагалi вкладати кошти в проект i чи принесе вiн доходи, якi окуплять витрати?
Іншими словами, бізнес-план - це всебiчний опис бiзнесу i середовища, в якому вiн дiятиме, а також системи управлiння, необхiдної для того, щоб досягти поставлених цiлей.
За сучасної економічної ситуації, що швидко змінюється, неможливо досягнути позитивних результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи їх наслідків. Планування - це визначення мети розвитку керованого об'єкта, методів, способів і засобів досягнення її, розроблення програми, плану дій різного рівня деталізації на перспективу. Планування потрібне будь-якому суб'єкту господарювання, який має намір діяти в майбутньому. Процес планування дає змогу побачити весь комплекс майбутніх операцій підприємницької діяльності та спрогнозувати те, що може статися. Особливо важливе планування у комерційній діяльності, де необхідними є прогнозування на довгострокову перспективу та попередні розробки. Робота без плану є реакцією на події, що вже відбулися, а діяльність на основі плану - реакція на передбачені та заплановані явища.
Добре складений бізнес-план допомагає фiрмi зростати, виборювати новi позицiї на ринку, де вона функцiонує, складати перспективнi плани свого розвитку, концепцiї виробництва нових товарiв і послуг i знаходити рацiональнi способи реалiзацiї їх.
Бізнес-план є постiйно діючим документом. Вiн систематично оновлюється, до нього вносяться змiни, пов'язанi як зi змiнами, що мають мiсце всерединi фiрми, так i зi змiнами на ринку, де дiє фiрма, i в економiцi в цiлому. Бізнес-план об'єднує внутрiшньофiрмовий i макроекономiчний аналiз. Його складає, зазвичай, кожна фiрма, незалежно вiд розмiру та виду діяльності. Багато компанiй складають його на один рiк, тобто надають йому характеру поточного плану. Зазвичай бізнес-план складається на 3-5 рoкiв, тобто є перспективним планом. Iнодi він може охоплювати понад 5 рокiв.
Бізнес-план виконує такі функцiї (функцiональнi ролi):
1. Вiн може бути використаний для розроблення концепцiї ведення бiзнесу. За його допомогою можна змоделювати i ретельно вiдпрацювати стратегiю розвитку фiрми у сферi маркетингу, фiнансiв, виробничої дiяльностi i уникнути помилок ще на паперi, а не виправляти їх у реальному життi. Бізнес-план допоможе правильно зрозумiти реальну ситуацiю в даний момент часу, тобто сформулювати цiлi, яких хоче досягти пiдприємець, i спланувати перехiд вiд одного стану до iншого.
2. БП слугує цiлям створення системи оцiнювання результатiв дiяльностi фiрми, тобто вiн є iнструментом, за допомогою якого пiдприємець може оцiнити фактичнi результати дiяльностi фiрми за визначений термiн. Так, фiнансовий роздiл БП є основою для складання бюджету, плану виробничої дiяльностi (балансу доходiв i витрат). По закiнченнi встановленого термiну, а в майбутньому - перiодично, з БП необхiдно звiрятися, щоб з'ясувати, за якими показниками фiрма вiдхилилася вiд нього, є цi вiдхилення сприятливими чи небажаними, а також визначити, як має розвиватися бiзнес у майбутньому.
3. Призначенням БП є залучення або "добування" коштiв. Тобто БП - iнструмент отримання кредиту. Здебільшого ця функцiя вважається головною, оскiльки жоден iнвестор не вкладе грошi в бiзнес, якщо не ознайомиться з БП.
До розглянутих основних функцiй можна додати й iншi, зокрема такі:
4. На початковому етапi створення підприємцем власної справи БП є основним iнструментом комунiкацiй мiж ним i зовнiшнiм свiтом - постачальниками, продавцями, найманими робiтниками. БП має переконати їх у тому, що пiдприємець знайшов привабливу підприємницьку iдею i що у нього є обґрунтована й реальна програма здiйснення свого задуму.
5. Процес складання БП можна розглядати як засiб розвитку управлiнських якостей пiдприємця, оскiльки тут набувається досвiд оцiнювання умов конкуренцiї, способiв просування товарiв на ринок, використання переваг свого бiзнесу, фiнансового планування, розроблення рiзних сценарiїв дiяльностi.
6. БП - це засiб перевiрки пiдприємницької iдеї на рацiональнiсть та реалiстичнiсть ще до практичної реалiзацiї її. (Ця функцiя тiсно пов'язана із першою.)
Можливо, в процесi складання БП з'ясується, що втiлити задум у життя не є реальним. Це не самий приємний висновок, однак лiпше його зробити тоді, коли фiрма iснує тiльки в проектi, а не тоді, коли на її створення вже витрачено кошти, час, зусилля пiдприємця.
Безумовно, БП не може запобігти всiм помилкам, але вiн дає шанс обдумати свої дiї.
2. Змiст i структура бізнес-плану
Змiст, структура та обсяг бізнес-плану (рис. 1) залежать вiд:
специфiки сфери (виду) дiяльностi, до якої належить обраний бiзнес (виробництво, надання послуг, роздрiбна чи оптова торгiвля, будiвництво, посередництво тощо);
розмiрiв обраного бiзнесу (великий, середнiй, малий) i суми коштiв, необхiдних для органiзацiї його. Очевидно, що чим бiльшою є фiрма, тим складнiшою є її дiяльнiсть, тим повнішим та обґрунтованішим має бути розроблення роздiлiв бізнес-плану. Для невеликого підприємства БП за складом, структурою та обсягом є простішим за такий самий план великого виробництва;
конкретних характеристик майбутнього продукту та стадiї його життєвого циклу:
продукт простий / складний;
продукт принципово новий / традицiйний;
продукт, призначений для споживання / виробництва;
Рис. 1. Взаємозв'язок факторів, які впливають на склад, структуру та обсяг БП аудиторiї, для якої призначений бізнес-план. У свою чергу, вибiр аудиторiї визначається конкретними цiлями, якi ставить перед собою пiдприємець, складаючи БП (тобто функцiональною роллю БП). Отже, чiтке формулювання мети розроблення БП допоможе визначити, кому вiн адресований.
Наявнiсть декiлькох факторів, що визначають змiст бiзнес-плану та його обсяг, вказує на те, що не iснує будь-якої стандартної, унiверсальної, загальної для усiх випадкiв форми БП.
У разі невеликого за масштабами бiзнесу i використання в ньому власних коштiв, БП може бути складений у довiльнiй формi, але, як мiнiмум, він маємістити:
сформульовану основну iдею бiзнесу (пiдприємницьку iдею);
специфiчнi цiлi та задачi бiзнесу;
визначену потребу в ресурсах.
Чим бiльший бiзнес, чим бiльших iнвестицiй вiн

 
 

Цікаве

Загрузка...