WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку України - Реферат

Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку України - Реферат

в основному проходить поза системою державної статистики. Тому оцiнка ринку ПК сьогоднi базується не на достовiрних економiчних моделях, а лише на соцiологiчних, iмовiрнiсних та iнших моделях.
У табл. 1 наведено обсяги продажу в Україні в 1999 р. персональних комп'ютерів і серверів деяких провідних постачальників [84].
Таблиця 1
КІЛЬКІСТЬ ПК І PENTIUM-СЕРВЕРІВ, ПРОДАНИХ В УКРАЇНІ в 1999 р.
ФІРМА ПК, одиниць Сервери, одиниць УСЬОГО, ОДИНИЦЬ %
Acer 200 900 1100 12
Compaq 445 2211 2656 28
Dell 0 316 316 3
Gateway 92 0 92 1
HP 2650 170 2820 30
IBM 641 66 707 8
Optimus 1000 15 1015 11
Siemens 650 50 700 7
Усього 5678 3728 9406 100
На основі опитування досить широкого кола користувачів ПК виявлено, що серед використовуваних програмних продуктiв перше мiсце посiдають редактори текстiв (77%), друге - бухгалтерiя (67%), далi - використання мережi Iнтернет (56%) i робота з базами даних (55%). Частка складних програмних продуктiв не перевищує 15% . Обслуговуванням комп'ютерiв у 17% респондентiв займаються спецiалiзованi фiрми, а у решти - штатнi фахiвцi, якi вiдповiдають практично за всi аспекти функцiонування iнформацiйних систем на пiдприємствi: апаратнi та програмнi збої, ремонт, упровадження нових технiчних і програмних засобiв, а також навчання персоналу. Велика кiлькiсть таких фахiвцiв (за деякими оцiнками - близько 100 тис. осiб) зумовлена низьким рiвнем комп'ютерної грамотностi. За непрямими даними, 50 тис.-60 тис. ПК щороку модернiзуються.
Однiєю з найдинамiчніших сфер ринку iнформацiйних технологiй є Iнтернет. Відповідно до результатів дослідження компанії Netcraft у 1998 р. в Україні кількість серверів у мережі Internet становила 1 млн. Згідно з даними експертів компанії Inktomi, на лютий 2000 р. їх нараховувалося вже понад 6 млн. Загальна кількість Web-сторінок на серверах Internet - понад 1 млрд. Обсяги і темпи зростання Web-ресурсів мережі Internet вражаючі .
У додатку 17 наведено перелік каталогів та інформаційно-пошукових систем, які допомагають орієнтуватися в інформаційних ресурсах Інтернет.
Аналiз результатiв опитування показав, що 91% респондентiв використовують Iнтернет для отримання iнформацiї, 88 - для листування, 36 - для реклами своєї фiрми, 25% - для розваги.
На 1 сiчня 1999 р. обсяг виконаних робiт і послуг в обчислювальних центрах проти 1997 р. знизився майже у 1,7 раза (у порiвнянних цiнах) i становив 50,3 млн грн. Переважна частка цього обсягу - роботи з автоматизованої обробки iнформацiї та з розроблення програмних засобiв (вiдповiдно 62 та 16% загального обсягу виконаних робiт), при цьому частка робiт на ПК продовжує зростати.
Данi Держкомстату говорять про практичне припинення виробництва ПК, а також обчислювальних i керуючих комплексiв на державних пiдприємствах.
Можливiсть вирiшення стратегiчного питання створення потужної iндустрiї виробництва конкурентоспроможної обчислювальної технiки в Українi хоча й забезпечується наявнiстю науково-технiчного потенцiалу, але гальмується вiдсутнiстю коштiв.
Аналiз динамiки експорту-iмпорту комп'ютерних послуг показав, що порiвняно з 1997 р. у 1998 р. на 15% (з 5118,88 тис. до 4336,58 тис. дол. США) зменшився експорт послуг, а iмпорт збiльшився на 283% (з 4990,32 тис. до 19 133,26 тис. дол. США), внаслiдок чого сальдо не тiльки рiзко зменшилося, а й стало вiд'ємним (з 128,56 до - 14 769,68). Зазначимо, що цi цифри не вiдповiдають реальним обсягам комп'ютерних послуг, оскiльки частина їх перебуває у "тiнi". За даними Держкомстату, витрати на придбання програмних засобiв за рiк зросли у 1,4 раза.
Стосовно ринку програмних засобiв слiд зазначити, що, за орiєнтовними даними, сьогоднi тут працюють близько 300 фiрм, 70% з яких знаходиться у м. Києвi. При цьому безпосередньо комерцiйним розробленням програм займається менше третини їх, решта - дистрибуцiєю та системною iнтеграцiєю. Розробки здійснюються лише в галузi прикладного програмного забезпечення. Основна частка припадає на системи бухгалтерського облiку, офiсного дiловодства, банкiвськi системи, так званi Iнтернет-продукти. Решта категорiй ПЗ представлена недостатньо або не представлена взагалi. Значний обсяг вiтчизняного ринку програмних засобiв становлять рiзноманiтнi iнформацiйно-пошуковi системи, а також комерцiйнi, юридичнi та iншi бази даних.
Створення програмних засобiв є однiєю iз сфер дiяльностi, де реально може бути використаний великий науково-технiчний потенцiал України. Слiд зазначити, що через недостатнiсть попиту на програмнi засоби на внутрiшньому ринку через низький рiвень застосування iнформацiйних технологiй створення цих засобiв може стати складовою нацiональної економiки у разі орiєнтацiї їх на експорт. Прикладом може слугувати досвiд Iндiї, де у цiй галузi створено близько 200 тис. робочих мiсць для висококвалiфiкованих фахiвцiв, а також успiхи Iрландiї, Iзраїлю, Пакистану i Таїланду.
Для розвитку такої галузi Україна має високоосвiченi, квалiфiкованi i порiвняно дешевi трудовi ресурси (найважливіший фактор), а також достатню телекомунiкацiйну iнфраструктуру. Дiяльнiсть у цьому напрямi дасть змогу створити велику кiлькiсть робочих мiсць для висококвалiфiкованих фахiвцiв, зменшити вiдплив iнтелектуального потенцiалу з України i забезпечити у перспективi зростання обсягiв надходжень до бюджету вiд оподаткування новостворених пiдприємств, а також сприятиме створенню iмiджу України як високотехнологiчної держави.
У 1994 р. відбувся перший продаж ліцензій, що давали право на використання програмних продуктів на визначену кількість робочих місць. Це говорить про те, що деякі кроки до цивілізованого інформаційного ринку в Україні вже зроблено.
На цьому ж етапі в Україні з'явилася комп'ютерна преса, яка почала відігравати значну роль у розвитку інформаційного ринку, у формуванні суспільної думки, орієнтованої на купівлю ІПП у протидію їх несанкціонованому копіюванню та використанню. До найбільш поширених і популярних періодичних видань належать: Сhiр (Україна), СоmputerWeek-Моscоw (СНД), Соmputer World/Киев (Україна), Hot Line (Україна), РС World Ukraine (Україна), Банковские технологии (СНД), Компьютерное обозрение (Україна, Росія), Компьютеры+Программы (Україна, Росія). На телебаченні створено спеціальні програми ("Комп'ютер

 
 

Цікаве

Загрузка...