WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Стан і розвиток інформатизації в Україні - Реферат

Стан і розвиток інформатизації в Україні - Реферат

iнформацiї врегульовано Указом Президента України "Про Положення про технiчний захист iнформацiї в Українi" вiд 27 вересня 1999 р. № 1229. Положенням визначаються правовi та органiзацiйнi засади технiчного захисту важливої для держави, суспiльства та особи iнформацiї і регламентується порядок здiйснення її щодо органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв управлiння Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, вiдповiдних пiдприємств, установ, органiзацiй.
Указом Президента України "Про впровадження системи стратегiчного планування i прогнозування" вiд 30 квiтня 1999 р. № 460 у складi Нацiонального iнституту стратегiчних дослiджень утворено Центр iнформацiйних ресурсiв i технологiй, на який покладено органiзацiю iнформацiйного забезпечення та науково-аналiтичного супроводження дiяльностi Ради нацiональної безпеки i оборони з питань впровадження системи стратегiчного планування i прогнозування у сферi iнформацiйної безпеки, iнформацiйних ресурсiв, технологiй, пiдготовки кадрiв тощо.
З наведеного аналізу стану інформатизації в Україні можна зробити такі висновки:
Головною характеристикою стану iнформатизацiї в Українi є усвiдомлення суспiльством її ролi та значимостi для прискорення переходу до iнформацiйної фази розвитку i забезпечення входження країни в число iнформацiйно розвинутих держав світу.
Державна полiтика iнформатизацiї спрямовується на рацiональне використання промислового та науково-технiчного потенцiалу, матерiально-технiчних i фiнансових ресурсiв для створення сучасної iнформацiйної iнфраструктури в iнтересах розв'язання комплексу поточних і перспективних завдань розвитку України, забезпечення системного, комплексного та узгодженого розвитку iнформатизацiї.
В Україні поступовоформується інфраструктура інформаційного суспільства.
Нацiональна програма iнформатизацiї перейшла вiд стадiї формування до безпосереднього виконання в таких загальнонаціональних пріоритетних напрямах, як iнформатизацiя соцiальної сфери, науки, освiти, культури, а також створення загальнодержавної системи iнформацiйно-аналiтичної пiдтримки дiяльностi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнформацiйно-аналiтичного забезпечення правоосвiтньої дiяльностi, законотворення, нормотворення та правозастосування. Проте завдання Програми недостатньо фінансуються, що обмежує виконання робiт загальнодержавного значення.
У сферi iнформатизацiї поступово розвивається ринкове середовище, помiтно активiзується цей процес у регiонах, здiйснюється мiжнародне спiвробiтництво.
Продовжує розвиватися український сегмент свiтової мережi Iнтернет.
Має місце невiдповiднiсть iнформацiйного забезпечення управлiння державою можливостям сучасних iнформацiйних технологiй.
До основних причин, що стримують процес iнформатизацiї в Україні можна віднести:
1. Економічну кризу, яка спричинює недостатню державну фінансову підтримку проектів інформатизації.
2. Слабкий розвиток, недостатню надійність і потужнiсть мереж зв'язку та телекомунікацій.
Практичне припинення виробництва обчислювальної технiки на державних пiдприємствах. Повільне (за наявності фундаментальних розробок) освоєння перспективних мікроелектронних технологій.
Слабкий розвиток вiтчизняної iндустрiї програмних продуктiв.
Низькi темпи освоєння нових iнформацiйних технологiй.
Повiльне пiдвищення рiвня інформаційної культури, зокрема комп'ютерної грамотностi населення.
Недостатньо розвинене правове середовище інформаційної діяльності.
Щодо останнього слід зазначити, що потребує розвитку та удосконалення низка питань, пов'язаних з:
розробленням системи вітчизняних стандартів, гармонiзованих із мiжнародними, необхідних для успішного впровадження нових ІТ;
розробленням і вдосконаленням механізму захисту авторських прав;
створенням системи iнформацiйної безпеки, реалiзацiєю державного контролю за станом iнформацiйної безпеки в мережах передавання даних, вирiшенням питань захисту нацiонального iнформацiйного простору, забезпеченням безпеки iнформацiї та надiйностi функцiонування вiдповiдних iнформацiйних систем i мереж, захистом персональних даних;
формуванням і використанням нацiональних iнформацiйних ресурсiв;
пiдтримкою вiтчизняної iндустрiї програмного забезпечення;
веденням електронного документообiгу;
обмiном електронною iнформацiєю;
лiцензуванням дiяльностi у сферi iнформатизацiї;
сертифiкацiєю засобiв iнформатизацiї та передавання даних.
Наявнiсть цих та iнших вад не тiльки стримує виконання окремих завдань iнформатизацiї загальнодержавного, мiжгалузевого та iнших рiвнiв, а й уповiльнює розвиток економiки, соцiальної сфери, освiти, культури, науки. Низький рiвень iнформатизацiї означає загрозу iнформацiйнiй безпецi суспiльства i держави. Тому заходи з усунення їх мають бути у числі найпріоритетніших.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...