WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Стан і розвиток інформатизації в Україні - Реферат

Стан і розвиток інформатизації в Україні - Реферат

понад 10%. До того ж, темпи розвитку міжнародної стандартизації у галузі ІТ є випереджувальними відносно інших галузей і щорічно зростають на 10-15%. На сьогодні міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) розроблено та прийнято понад 1400 міжнародних стандартів з ІТ, стільки ж стандартів розробляється. А в Україні за період з 1992-1997 рр. розроблено та впроваджено лише близько 100 державних стандартів з ІТ, переважно термінологічних. Таку негативну тенденцію відставання України від міжнародного рівня розвитку стандартизації у сфері інформатизації треба виправляти.
В останні роки в Україні активно формуються важливi складовi Нацiональної програми iнформатизацiї - галузевi та регiональнi програми i проекти iнформатизацiї, а також програми i проекти iнформатизацiї органiв мiсцевого самоврядування. Зокрема, розроблено та затверджено програми iнформатизацiї мiст Києва та Севастополя, Донецької, Вiнницької, Житомирської та Одеської областей, розроблено галузевi програми iнформатизацiї Вищого Арбiтражного суду, Мiнкультури, МВС тощо.
Загальною рисою галузевих програм є спрямованiсть на полiпшення державного управлiння шляхом iнформатизацiї дiяльностi вiдповiдних органiв виконавчої влади, а їх особливостi проявляються у формах iнформацiйного забезпечення суб'єктiв, що дiють у галузi, та способахнадання стороннiм користувачам доступу до iнформацiйних ресурсiв.
Iз галузевих найбiльш помiтними стали програми iнформатизацiї органiв внутрiшнiх справ, культури i мистецтв, агропромислового комплексу, iнформатизацiйна частина програми реформування державної статистики. Зазначенi програми було започатковано ще до прийняття Закону України "Про Нацiональну програму iнформатизацiї", нині вони виконуються згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Положення про формування та виконання Нацiональної програми iнформатизацiї" вiд 31 серпня 1998 р. № 1352, розробленою на виконання цього Закону. Фактично зроблено певний крок до iнтеграцiї галузевих програм iнформатизацiї, що ранiше виконувалися окремо одна вiд одної. Цi програми схваленi науково-технiчною радою Нацiональної програми iнформатизацiї та рекомендованi її Генеральним державним замовником для згодження.
Вiдсутнiсть фiнансування Програми затримує процеси iнформатизацiї країни та використання досягнень у регiональнiй та галузевiй iнформатизацiї. Крiм того, затримка з виконанням загальнодержавних завдань i проектiв призводить до гальмування розвитку галузевих i регiональних iнформацiйних систем, ускладнює вирiшення питань забезпечення їх сумiсностi, iнтегрованостi тощо.
Загальнi обсяги фiнансування Нацiональної програми iнформатизацiї визначаються щорічно і уточнюються Законом України "Про затвердження Завдань Нацiональної програми iнформатизацiї". Так, на 1998-2000 рр. обсяги фінансування встановлено в розмiрi (млн грн.), 87,78, у тому числi в 1998 р. - 15,00; 1999 р. - 10,00; 2000 р. - 29,78; 2001 р. - 33,00. Однак з рiзних причин фiнансування Програми у 1998 р. не було розпочато, а у 1999 р. - видiлено лише 0,30 млн грн: на проект "Створити iнформацiйно-аналiтичну систему Рахункової палати". Аналогічна ситуація була й в інші роки.
Окремi проекти iнформатизацiї поряд з тими, що входили до складу Програми, фiнансувалися за рахунок галузевих і мiсцевих бюджетiв. Дані про стан виконання деяких галузевих програм інформатизації наведено у додатку 12, зміст та обсяги фінансування двох регіональних програм інформатизації - міст Києва і Севастополя - у додатку 13. Особливiстю програми iнформатизацiї м. Севастополя є те, що її фiнансування здiйснюватиметься за рахунок прибуткiв вiд застосування сучасних технологiй енергозберiгання (без залучення бюджетних коштiв).
Актуальним залишається питання залучення iноземних і вiтчизняних iнвестицiй у проекти iнформатизацiї. Незважаючи на деякi зрушення у цьому напрямi (наприклад, створено першу чергу комп'ютерної iнформацiйної мережi освiти, науки i культури за рахунок iноземних джерел спонсорського фiнансування), залишаються нереалiзованими можливостi активiзацiї цього процесу, що iстотно гальмує розвиток процесу iнформатизацiї в Українi.
У недержавному секторi економiки спостерiгається активiзацiя iнвестицiй у реалiзацiю проектiв, де застосовуються комп'ютернi iнформацiйнi технологiї рiзного призначення.
Мiжнародна дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї орiєнтується на забезпечення рiвноправного взаємовигiдного спiвробiтництва i спрямовується на забезпечення iнтеграцiї нацiональної iнформацiйної iнфраструктури у свiтовий iнформацiйний простiр, на створення умов для взаємного використання нацiональних iнформацiйних ресурсiв України та iнформацiйних ресурсiв iнших країн, участь у реалiзацiї спiльних проектiв.
З урахуванням Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейським Союзом вiд 1 березня 1998 р. Держкомзв'язку та Генеральною дирекцiєю ХIII Європейської комiсiї пiдписано протокол намiрiв, згiдно з яким проводитиметься обмiн iнформацiєю з питань законодавства у галузi зв'язку, розширюватиметься спiвробiтництво з питань розвитку iнформацiйного суспiльства в Українi i розроблятиметься Спiльна декларацiя про iнформацiйне суспiльство.
Спiвробiтництво у галузi зв'язку i сферi iнформатизацiї з країнами СНД здiйснюється як на двостороннiй, так i на багатостороннiй основi, зокрема через Комiсiю регiональної спiвдружностi iз зв'язку. Однак механiзм спiвпрацi з цими країнами у сферi iнформатизацiї потребує вдосконалення.
Українськi установи, органiзацiї, пiдприємства, окремi науковцi та фахiвцi постійно беруть участь у мiжнародних симпозiумах, конференцiях, виставках з питань iнформатизацiї як за кордоном, так i в Українi.
З метою розвитку мiжнародних економiчних контактiв, залучення iноземних iнвестицiй i технологiй у сферу iнформатизацiї Україна постійно бере участь у Мiжнароднiй виставцi iнформацiйних i телекомунiкацiйних технологiй "Цебiт", яка щорічно проходить у м. Ганноверi (Нiмеччина). На виставцi демонструються розробки пiдприємств Державного комiтету промислової полiтики, експонати Мiнiстерства освiти i науки, Мiнiстерства палива та енергетики, наукових установ Нацiональної академiї наук України, а також компанiй недержавної форми власностi. Зокрема, у 1999 р. за кiлькiстю експонентiв Україна посiла 11 мiсце, а її рейтинг був досить високим.
Значна увага приділяється проблемі iнформацiйної безпеки, яка вирiшується як у кожному конкретному проектi iнформатизацiї, так i системно - у рамках Програми.
Вiдносини у сферi технiчного захисту

 
 

Цікаве

Загрузка...