WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Стан і розвиток інформатизації в Україні - Реферат

Стан і розвиток інформатизації в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Стан і розвиток інформатизації в Україні
Загалом ситуація в Україні щодо інформатизації національної економіки та інших сфер діяльності людини є незадовільною - констатує Закон України "Про концепцію Національної програми інформатизації". Рівень інформатизації українського суспільства порівняно з розвинутими країнами Заходу становить лише 2-2,5%. Загальний рiвень упровадження iнформацiйних технологiй в Українi не можна вважати навiть близьким до задовiльного. За загальновизнаною методикою, цей показник оцiнюється у витратах на iнформацiйнi технологiї на душу населення за рiк. Так, у США цей показник (за даними Європейської експертно-аналiтичної групи з питань iнформацiйних технологiй - European Information Technology Observatory), становить 1100 євро, в Японiї - 700, у країнах Захiдної Європи - 500, у провiдних країнах Схiдної Європи (Чехiя, Угорщина, Словенiя, Естонiя та iн.) - близько 90, Польщі - 40, у Росiї (у докризовий перiод) - 20, Румунiї та Болгарiї - близько 10 євро. В Українi цей показник ще менший.
Через загальну кризу та технологічне відставання галузі, які займаються створенням і використанням засобів інформатизації та відповідної елементної бази, опинилися у скрутному становищі. З виробника сучасних машин Україна перетворилася на споживача застарілих іноземних моделей засобів обчислювальної техніки (ЗОТ), що спричинило падіння вітчизняного науково-технічного потенціалу і нездатність виробляти конкурентоспроможні зразки ЗОТ та елементної бази. Виробництво вітчизняних засобів обчислювальної техніки та запасних частин до них на кінець 1996 р. становило 36% від рівня 1995 р.
За даними Держкомстату України, парк обчислювальних машин станом на 1 січня 1997 р., становив близько 264 тис. одиниць (у 1995 р. - 180 тис.), але майже половина його - застарілі моделі персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) типу IBM PC XT 286 та їм подібні, 21% - типу ІВМ РС ХТ 386, 26% - типу ІВМ РС ХТ 486. З 1996 р. у загальному парку машин з'являються нові типи ЕОМ. Так, з 32,2 тис. нових ПЕОМ 50% - типу ІВМ РС ХТ 486 і 30 % - сучасні ПЕОМ типу "Pentium".
На 1 січня 1999 р. парк обчислювальної технiки нараховував близько 409 тис. одиниць проти 264 тис. у 1996 р. та 331 тис. у 1997 р., що становить в середньому 25% щорiчного приросту. За останнiй рiк балансова вартiсть ЕОМ зросла на 0,25 млрд грн. i становить 2,3 млрд грн. Це сталося здебільшого через збiльшення (на 77,8 тис. одиниць) парку ПК. Спостерiгалося незначне
(19 млн грн.) зниження загальної вартостi великих ЕОМ.
У структурi наявного парку обчислювальної технiки абсолютну перевагу (99%) мають персональнi обчислювальнi машини, середнi ЕОМ типу "СМ" становлять 0,9%, а великi ЕОМ - лише 0,1% (0,7% - у 1996 р. і 0,3% - у 1997 р.). Серед власникiв комп'ютерної технiки лiдерами є Мiнiстерство освiти i науки - 84 тис. одиниць (20,5%), банкiвська система - 59 тис. (14,4%) і Державний комiтет промислової полiтики - 39 тис. одиниць (9,5%). В акцiонерних товариствах вiдкритого типу, створених на базi державних пiдприємств, нараховується 26 тис. комп'ютерiв (6,4%), на пiдприємствах України, заснованих фiзичними особами, та у мiжгалузевих об'єднаннях, утворених на добровiльних засадах, - по 14,8 тис. одиниць (3,6%).
Значно поповнився парк комп'ютерної технiки: за даними на
1 сiчня 1999 р. у цiлому 8,9 тис. пiдприємств та органiзацiй придбали 60,3 тис. одиниць, або на третину бiльше, нiж у попередньому роцi. Переважну бiльшiсть становили ПК (99,8 %), у тому числi типу Pentium (76,7%). Отже, оновлення парку ПК здiйснювалося в основному шляхом придбання сучасних моделей.
З рiзних причин 3,4% обчислювальної технiки, узятої на баланс, не було введено в дiю. Данi, що характеризують парк обчислювальної технiки в Українi, наведено у додатках 6-8.
Системи та мережi зв'язку є однiєю із складових iнформацiйної iнфраструктури, основним компонентом для забезпечення iнформатизацiї. Розвиток зв'язку визначає можливостi реалiзацiї доступу користувачiв до iнформацiйних мереж, систем i ресурсiв, отримання широкого спектру iнформацiйних послуг. Ефективнiсть забезпечення органiв державного управлiння, суб'єктiв господарювання рiзних форм власностi, засобiв масової iнформацiї та населення країни iнформацiйними послугами та послугами електрозв'язку багато в чому залежить вiд ефективного поєднання рiзних систем зв'язку.
В Україні має місце технічне відставання телекомунікаційних систем, мереж передавання даних, що мають недостатню пропускну здатність і надійність зв'язку, низьку якість і незначний обсяг послуг. Переважна більшість установ користується для передавання даних комутованими каналами загального користування. Існує розвинута мережа аналогових ліній передачі, які на сьогоднішній день вичерпали свої технічні можливості. Сучасні системи зв'язку, що базуються на методах передавання цифрової інформації, забезпечують якісніший і надійніший зв'язок. Такі системи дають змогу організувати стандартні канали передачі зі швидкістю 64 Кбіт/с, а потужніші - потоки в 2 Мбіт/с і більше.
Станом на 1999 р. в Українi створено цифрову мережу мiжнародного та мiжмiського зв'язку, збудовано волоконно-оптичнi кабельнi лiнiї зв'язку, що можуть забезпечити передавання даних зі швидкістю 155 Мбіт/с, якi з'єднують Україну з усiма сусiднiми державами. На 100 жителiв України припадає 19,6 телефонiв, за цим показником Україна посідає третє мiсце серед країн СНД. За рiк у країнi вводиться понад 300 тис. номерiв АТС, 15% з них - операторами недержавної форми власностi. Системою мобiльного стiльникового зв'язку охоплено територiю, на якiй проживає 63% населення України (200 тис. абонентiв стiльникового зв'язку). Стримує розвиток систем і мереж зв'язку те, що:
iснуючi мережi мiсцевого зв'язку загального користування - переважно аналоговi i базуються на електромеханiчному комутацiйному обладнаннi (близько 80%), кабель же вичерпав свiй ресурс i потребує замiни. Це утруднює забезпечення передавання цифрової iнформацiї, частка якої у загальному обмiнi iнформацiєю зростає;
фiнансування розвитку зв'язку на 60% забезпечується власними коштами пiдприємств, решту становлять позиченi та залученi кошти;
вiтчизняне обладнання не вiдповiдає свiтовому рiвню.
В Україні створена і розвивається національна система загального користування UKRPAC, яка зареєстрована в міжнародному союзі електрозв'язку і має присвоєний їй міжнародний код ідентифікації DNIC. Розвитком та експлуатацією в Україні національної мережі передавання даних UKRPAC

 
 

Цікаве

Загрузка...