WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Методи оцінювання вартості фірми - Реферат

Методи оцінювання вартості фірми - Реферат


Реферат на тему
Методи оцінювання вартості фірми
У практиці розвинених країн світу набули поширення такі підходи до оцінювання вартості фірми, що продається:
підхід на основі активів (asset based approach);
дохідний підхід (income approach);
ринковий підхід (market approach).
Це загальні підходи визначення вартості підприємства і (або) його бізнесу, в межах яких використовуються один або більше методів, що базуються на:
безпосередньому розрахунку вартості активів підприємства за мінусом зобов'язань;
порівнянні даного підприємства з аналогічним, уже проданим;
розрахунку доходів.
Підхід на основі активів базується на оцінюванні вартості існуючого майна фірми. Метод активів застосовується, коли: підприємство володіє значними матеріальними активами; немає можливості надійно оцінити майбутні грошові потоки, пов'язані з діяльністю підприємства; дохід підприємства визначається більшою мірою вартістю майна, ніж "внеском" зайнятих працівників; витрати на створення нового бізнесу в розмірах, які забезпечують досягнення "точки беззбитковості", мало перевищують вартість майна бізнесу, що купується.
Узагальнений алгоритм методу оцінювання бізнесу на основі активів:
Розглянути попередній балансовий звіт.
Внести облікові поправки.
Перевести фінансові активи в чисту вартість, що реалізовується.
Оцінити матеріальну власність за обгрунтованою ринковою вартістю:
земля, будівлі та споруди;
машини та устаткування.
Виявити та оцінити нематеріальні активи.
Перевести зобов'язання в поточну вартість.
Обчислити вартість власного капіталу як обґрунтовану ринкову вартість сукупних активів за вирахуванням поточної вартості всіх зобов'язань.
Приклад
Баланс на 01.01.01 Поправки Обґрунтована
ринкова вартість
АКТИВИ
Грошові кошти
Дебіторська заборгованість
Разом поточні активи
Векселі до отримання
Земля і будівлі
Обладнання
Нематеріальні активи
Усього активи
1000
7500
8500
5000
15000
20000
-
48500
-
- 800
- 800
- 500
+5000
- 2000+4000
+5700
1000
6700
7700
4500
20 000
18 000
4000
54 200
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Поточні зобов'язання
Довгострокова заборгованість
Усього зобов'язання
Власний капітал
6000
25000
3100
17500
-
-
-
+5700
6000
25 000
31 000
23 200
Залежно від того, як здійснюється вартісне оцінювання майна, розрізняються :
простий балансовий метод;
метод урегульованого балансу;
метод ліквідаційної вартості.
Схематична структура балансу підприємства наведена на рис. 12.3.
Схема балансу підприємства
У межах простого балансового методу ціна фірми визначається як різниця між матеріальними активами (господарськими засобами, в які вкладено капітал) і пасивами фірми (джерелами фінансування), оцінювання яких здійснюється за обліковими документами фірми, що продається. Цей метод недостатньо об'єктивний і залежить від системи обліку, прийнятої на фірмі.
Метод урегульованого балансу є точнішим. За ним оцінювання майна проводиться не за обліковими документами фірми, а на основі інвентаризації (об'єктивного обліку вартості основного капіталу, товарно-матеріальних цінностей і пасивів). Розрахунок проводять зазвичай за цінами останньої купівлі товарів і послуг, сировини і матеріалів, а також за поновлюваною вартістю основного капіталу, вартості землі включно.
Вартість майна фірми протиставляється сумі заборгованості і таким чином досягається врегульована оцінка.
В основу методу ліквідаційної вартості покладено визначення грошової суми, яка може бути реально отримана, якщо майно фірми буде продане або ліквідоване з урахуванням розрахунків за усіма боргами. Як залишкова вартість використовується ліквідаційна вартість активів на кінець прогнозного періоду.
Метод активів застосовується, коли підприємство володіє значними матеріальними активами і не має можливості надійно оцінити майбутні грошові потоки, пов'язані з діяльністю підприємства.
Разом із тим, ці методи можуть вдало доповнювати інші, наприклад, коли компанія, що поглинає, хоче придбати лише частину іншої фірми для активного використання, а частину, що залишилася (морально застарілі активи), продати за ринковою вартістю.
Визначення вартості бізнесу на основі дохідного підходу. По суті, у разі купівлі існуючого бізнесу купується майбутній дохід фірми, її потенційний прибуток, а не база активів, що сформувалася. Метод доходів поєднує у собі оцінювання вартості майна фірми (перевищення активів над пасивами) та оцінювання її майбутнього потенціалу доходів. Оцінюючи останнє, враховується репутація фірми, її здатність залучати покупців, тобто оцінюється прихильне (доброзичливе) ставлення до фірми як її нематеріальний актив.
Тому визначення вартості бізнесу на основі дохідного підходу є точнішим, таким, що відповідає ринковим механізмам і, як наслідок, поширенішим за балансові методи.
Дохідний підхід використовує такі різновиди методів (інструментів) розрахунку:
метод дисконтованих грошових потоків;
метод додаткових доходів;
метод капіталізованих доходів;
метод майбутніх доходів.
Метод дисконтованих грошових потоків (discounted cash flow DSF) останнім часом уважається найбільш перспективним. Він виходить з припущення, що вартість інвестицій в деяке підприємство залежить від майбутніх вигод (величини грошового потоку - кеш-фло), які отримає власник або інвестор. Ці майбутні грошові потоки дисконтуються до поточної вартості з використанням ставки дисконту, яка відповідає необхідній інвестору ставці доходу.
Розрахунок очікуваної інвестором ставки доходу базується на аналізі ризику інвестування в дане підприємство, а також ризику, пов'язаного з отриманням очікуваного майбутнього грошового потоку.
Етапи розрахунку:
Вибір типу грошового потоку, який використовуватиметься у подальшому.
Проведення аналізу валових доходів та їх прогноз.
Проведення аналізу витрат та їх прогноз.
Аналіз інвестицій, їх прогноз.
Обчислення грошового потоку для кожного року.
Визначення ставки дисконту.
Розрахунок залишкової вартості.
Розрахунок поточної вартості грошових потоків та отримання сумарного значення з урахуванням залишкової вартості.
Унесення остаточних поправок.
Ставка дисконту - це ставка доходу, використовувана для приведення грошових сум, що підлягають сплаті або отриманню в майбутньому, до поточної вартості. Або інакше, це ставка доходу, яку вимагає інвестор за купівлі потоку грошових коштів з урахуванням міри ризику отримання їх.
Використовуються два методи визначення ставки дисконту.
Перший - це метод кумулятивної побудови, або підсумовування (build-up method). Формула для розрахунку:
і = іf + іr,
де і -ставка дисконту;
іf - безризикова ставка (free);
іr - премія за ризик (risk).
У країнах зі стабільною економікою як безризикова використовується ставка доходу по державних цінних паперах. В умовах України вважається за краще використовувати для аналізу середню депозитну

 
 

Цікаве

Загрузка...