WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат

Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат

охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтовного переліку питань первинного інструктажу згідно з Типовим положенням.
Керівник підрозділу проводить інструктаж з усіма новоприйнятими, переведеними із одного підрозділу в інший, відрядженими працівниками, що беруть безпосередню участь у виробничому процесі, учнями, що прибули на виробниче навчання або практику.
Повторний інструктаж здійснюється з метою перевірки і підвищення рівня знань правил та інструкцій з охорони праці. Він проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:
на роботах з підвищеною небезпекою - одного разу на три місяці;
для решти робіт - одного разу на шість місяців.
Позаплановий інструктаж проводять з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці у разі:
- введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також внесення змін і доповнень до них;
- зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
- порушень працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- виявлення особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, які виконуються працівником;
- перерви в роботі виконавця робіт більш як на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.
Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу у проведенні його.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками за виконання разових робіт, не передбачених трудовою угодою; ліквідації аварії, стихійного лиха; проведення робіт, на які оформляються наряд-допуск, розпорядження або інші документи. Такий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться працівниками.
Якщо протягом робочого дня характер і умови праці змінюються декілька разів, то і цільовий інструктаж проводять стільки ж разів.
Під час технічного навчання і підвищення кваліфікації на виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення, у школах з вивчення передових прийомів і методів праці тощо учні одночасно підвищують свій рівень знань з техніки безпеки праці.
Безпека будівель і споруд, виробничого обладнання та виробничих процесів забезпечується шляхом приведення їх у відповідність до вимог нормативних актів, стандартів, норм і правил органів державного нагляду, дотримання всіх інших вимог з охорони праці.
Нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці забезпечують усуненням причин виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях і застосуванням ефективних засобів колективного захисту.
Забезпечення засобами індивідуального захисту здійснюють у відповідно до чинних норм і встановленого порядку їх видачі, зберігання та використання.
Режими праці і відпочинку передбачають з урахуванням специфіки праці робітників. У першу чергу забезпечують оптимальні режими особами, що працюють з підвищеними фізичними і нервово-емоційними навантаженнями, в умовах монотонності та із впливом небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Лікувально-профілактичне обслуговування включає попередні та періодичні медичні огляди працюючих, лікувально-профілактичне харчування і проведення лікувально-профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням працюючих.
Санітарно-побутове обслуговування передбачає забезпечення працюючих санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями та їх функціонування згідно з чинними нормами і правилами.
Професійний відбір за окремими спеціальностями передбачає визначення професійної (фізіологічної та психо-фізіологічної) придатності працюючих до безпечного виконання робіт.
Служба охорони праці:
Розробляє перспективні та щорічні плани фінансування заходів з охорони праці;
Аналізує причини виробничого травматизму і розробляє заходи щодо запобігання нещасним випадкам;
Здійснює контроль за станом охорони праці в структурних підрозділах;
Розробляє показники стану та організовує роботи з підвищення рівня охорони праці на виробничих дільницях; здійснює облік, аналіз та оцінювання роботи в цій сфері;
Готує пропозиції щодо норм на спецодяг, спецвзуття, захисні пристосування, додаткові відпустки, робочий час і час відпочинку;
Організовує розроблення і забезпечення підприємства необхідними наочними посібниками, літературою тощо;
Проводить заходи з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів у сфері охорони праці;
Вивчає, узагальнює і поширює позитивний досвід інших підприємств з поліпшення умов праці на виробництві.
Заходи з охорони праці фінансуються:
за рахунок поточних експлуатаційних витрат - якщо витрати мають некапітальний характер;
за рахунок фонду охорони праці підприємства, який утворюється шляхом відрахувань з чистого прибутку;
з банківських кредитів - якщо витрати мають капітальний характер.
Фінансові витрати на охорону праці не оподатковуються.
Розміри фінансування і номенклатура заходів з поліпшення умов праці визначаються трудовим колективом і включаються в трудовий договір.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...