WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка програми для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації - Курсова робота

Розробка програми для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації - Курсова робота

Міністерство освіти і науки УкраїниУкраїнський державний університет водного
господарства та природокористування
Кафедра електротехніки і автоматики
Курсова робота
з дисципліни"Програмування і алгоритмічні мови"
на тему: "Розробка програми для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації"
Виконав студент 1-го курсу
спеціальності "Автоматизоване
управління технологічними
процесами"
Мельник Володимир Сергійович
Керівник Пастушенко
Володимир Йосипович
Рівне 2002
Завдання
Скласти на одній з алгоритмічних мов програму, що запускається і видає на екран меню з двох пунктів (Обробка масиву, вихід).
На вибір першої опції меню ввести з клавіатури значення елементів двох масивів, що включають по 20 дійсних чисел, і вивести на екран монітора й у текстовий файл OBRAB.TXT:
- середнє значення елемента кожного з масивів;
- зміщену дисперсію і стандартне зміщене відхилення для кожного з масивів;
- з огляду на, що y=f(x), визначити коефіцієнт парної кореляції і зробити висновки про ступінь відхилення зв'язку між xi і yi від лінійної.
На вибір другої опції чи меню натисканні користувачем на клавішу ESC здійснити вихід із програми.
Вступ
Більшість галузей науки і техніки активно у своїй діяльності ви-користовують різноманітні методи експерименту і вимірюваль-ну техніку.Але в силу великої змінюваності об'єктів неможливо проводити навіть самі прості експерименти без використання математичних методів обробки дослідних даних.
Часто обробка дослідних даних полягає в дослідженні рядів
числових даних, які можуть складатися з великої кількості ва-ріант, тому матеметична статистика використовує у своїх мето-дах багато однакових операцій. Виконання цих операцій люди-
ною недоцільне з точки зору точності виконання та економічної доцільності.Це підвищує інтерес до використання в математи-чній статистиці ЕОМ, які значно прискорюють виконання обра-хунків.Саме тому важливою є здача розробки відповідного про-грамного забезпечення для ЕОМ.
3
Теоретичні відомості
Для зручності оцінки варіаційний ряд характеризують деяки-ми параметрама: середнє арифметичне, дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції.
Середнє арифметичне- найбільш універсальна характеристика ряду.Знаходження середнього арифметичного-це заміна всіх ва-
ріант сукупності абстрактною середньою величиною
X = /n
де Х- середнє арифметичне ряду;
n- кількість елементів ряду;
Хі- елементи ряду.
Середнє арифметичне дає перше загальне поняття про сукуп-ність величин, що вивчаються.Однак воно не дає уявлення про змінюваність ряду. Для цієї характеристики вводять спеціальну
величину- дисперсію, або середній квадрат відхилень.
Розмірність дисперсії рівна квадрату розмірності величини, що вивчається, тому це викликає певну незручність.Тому для
вимірювання розсіяння прийнято використовувати так зване
стандартне або середнє квадратичне відхилення S, яке дістають
шляхом добування квадратного кореня з дисперсії
Частіше всього в результаті експерименту кожному значенню
одного признака- факторіального- відповідає цілий ряд значень
другого признака- результативного. Такі звязки прийнято нази-вати кореляційними.Побудувавши графік залежності між вели-
чинами, ми можемо периконатися в наявності кореляції і вста-новити її тип. Але такого аналізу мало: необхідно оцінити тіс-ноту звязку між величинами, встановити, наскільки близько во-на близька до функціонального зв'язку.
В якості числового показника тісноти зв'язку простої лінійної
кореляції використовують число, яке називають коефіцієнтом
кореляції.
Коефіцієнт кореляції r розраховують по формулі:
5
Значення коефіцієнта кореляції можуть знаходитися в межах
від +1 при пямому функціональному звязку до -1 при зворот-ньому функціональному звязку. Якщо коефіцієнт кореляції рі-
вен 0, то з'язку між рядами не має. Тому тісноту зв'язку оціню-
ють, виходячи з того, наскільки абсолютна величина r відмінна
від 0 і наближається до 1.Що ж до знаку, то він тьльки показує
характер залежності.
Прийнято вважати, що при r=0,20-0,30 кореляційна залеж-ність слабка, при r=0,50-0,60 - середня, а при r=0,80-0,90- силь-
на (тісна).
6
Опис інтерфейсу та інструкція користувачеві
При запуску програми перш за все на екран з'являється графічне зо-браження,яке знаходиться у файлі Welcome.bmp, вихід з нього здійсню-ється натисненням будь-якої клавіші.Далі на екрані з'являється робочий стіл - головне меню програми(Main menu). На ньому розміщені сім об'є-
мних прямокутників- кнопок(Exit, Help-F1, Processing of arrays, Theory,
Information, Delete the fail, Look the fail ), активізація яких призведе до виконання відповідних дій. При активізації кнопки Processing of arrays у
Текстовому режимі з'явиться синє поле з білою подвійною рамкою, де і
Вводяться дані- елементи масивів.З цього режиму можна вийти у голов-не меню, якщо вказати кількість елементів у масивах, що рівна 0. Після
введення даних і натиснення клавіші Enter з'являється меню з трьох клавіш(Copy in the fail, Next processing, Exit),над яким містяться резуль-
тати виконання програми: відомості про середнє значення, дисперсію, стандартне відхилення кожного з масивів, а та кож виводиться коефіці-єнт кореляції і робляться відповідні виснлвки про нього. Дані виводять-ся у спеціально виділені рядки білого кольору.
При натисненні клавіші Next processing відбувається наступна оброб-ка, при натисненні Copy in the fail- результати і елементи масивів копі-юються у файл Theory.txt(при цьому видається повідомлення),при нати-сненні Exit- вихід у головне меню.
При натисненні клавіші Help-F1 у головному меню викликається допо-мога програми, в якій скорочено вказані правила користування програ-мою та клавіші, що еквівалентні відповідним пунктам меню.
При натисненні клавіші Theory відкривається файл Theory.txt з якого і виводяться короткі теоретичні відомості і вихідні формули.
При натисненні клавіші Look the fail відкривається файл,в якому роз-міщені результати виконань програми(ті, що були записані),і виводять-ся на екран. Для зміни тексту на екрані потрібно нажати будь-яку клаві-шу, клавіша Esc здійснює вихід у головне меню.
При натисненні клавіші Delete the fail файл Obrob.txt знищується і на екран видається відповідне повідомлення.
При натисненні клавіші Information на екрані з'являється інформація
про програму.
При натисненні клавіші Exit- вихід з програми.
Еквівалентні клавіши:
Exit- Esc,
Delete the fail- D,
Look the fail- L,
Theory- T,
Copy in the fail- C.
21
Активізація кнопок здійснюється наведенням на них курсора і натис- нення клавіші Enter.
Курсор має такий вигляд
22
Постановка задачі
Для виконання даної задачі були поставлені такі питання:
1) для зручності керування програмою всі команди управління
повинні реалізовуватися через систему меню;
2) ввід початкових даних повинен здійснюватися у текстовому
режимі, а вивід- у графічному;
3) повинні бути реалізовані такі команди: копіювання вхідних
даних і результатів у файл, знищення цього файлу, його пе-
регляд та перегляд файлу з теоретичними відомостями;
4) запис у файл з результатами дати та часу виконання програ-
ми;
5) динамічне виділення пам'яті для вхідних масивів;
6) візуальна сприйнятливість та простота управління програ-
мою.
4
Алгоритм розв'язання задачі
(у вигляді схеми)
7
Зміст
Вступ 3
Постановка задачі 4
Теоретичні відомості 5
Алгоритм розв'язання задачі 7
Текст програми 8
Опис інтерфейсу та інструкція користувачеві 21
Тестовий приклад 23
Тестовий приклад
Xi
Yi
Середнє
арифметичне масиву Х
масиву Y
Стандартні
відхилення масиву Х
масиву Y
Дисперсія масиву Х
масиву Y
Коефіцієнт кореляції, висновок про нього
Ця курсова робота люб'язно надана Олександром Подранецьким
23

 
 

Цікаве

Загрузка...