WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка програми для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації - Курсова робота

Розробка програми для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації - Курсова робота

Завдання
Розробити програму для відображення динамічних характеристик перетворювачів інформації.?
(найменування вищого учбового закладу)
Кафедра
Дисципліна
Спеціальність
Курс _____________Група _____________Семестр
ЗАВДАННЯ
на курсову роботу студента
(прізвище, ім'я, по батькові)
1. Тема роботи
2. Термін здачі студентом закінченої роботи
3. Вихідні дані до роботи
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належать розробці)
5. Перерахунок допоміжного матеріалу
6. Дата видачі завдання
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№ п/п Найменування етапів курсової роботи Термін виконання етапів роботи Примітки
Студент
(підпис)
Керівник
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
"______" ___________________ 20 ___ р.
Зміст курсової роботи:
Сторінка
Зміст 2
Теорія про динамічні характеристики перетворювачів інформації 3
Блок-схема програми 7
Текст програми 8
Інструкція користувачу 17
Вигляд програми в робочому стані 18
Висновок 19
Список використаної літератури 20
2
Теоретичний матеріал про характеристику перетворювачів інформації:
1.1Класифікація і характеристики перетворювачів інформації.
У кожному з елементів розпорядчої ланки локальної системи керування (ЕС, ЕЗ, ЛЕ або ВЕ ) здійснюється перетворення інформації за допомогою тих чи інших перетворювачів.
У перетворювачах інформації фізичний сигнал одного виду - вхідний параметр х - перетворюється на фізичний сигнал іншого виду - вихідний параметр у ,причому вихідний сигнал функціонально повязаний із вхідним.
Прикладом перетворювача інформації може бути термоелектроперетворювач (термопара) ,який перетворює температуру (вхідний сигнал х=t0 ) на термоелектрорушійну силу (вихідний параметр у=et ); як відомо , еt залежить від t0 .
За характером роботи перетворювачі бувають розривної дії , або дискретні ,та плавної дії.
За структурою перетворювачі поділяються на прості та диференціальні.
У простому перетворювачі (див. рис. 1.1,а) є один вхідний х і один вихідний у параметр ; приклад термоелектроперетворювання наведено на рис.1.2а.
Рис.1.1
Більш складний диференціальний перетворювач: одному вхідному параметру х якому відповідають два однорідних вихідних параметри у1 та у2 (див. рис.1.1,б).Диференціальний перетворювач немов складається здвох однотипних простих, з'єднаних між собою таким чином, що будь-яка зміна вхідного пераметра спричиняє як правило, однакові за величиною, але різні за знаком простих вихідних параметрів: якщо один із них збільшується, то інший відповілно зменшується. Прикладом диференціального перетворювача може бути реостат (див. рис. 1.2б): вхідним параметром є лінійне переміщення l рухомого контакта, вихідним - дві напруги U1 та U2 ; якщо повзун переміщується , припустимо, вгору, то напруга U1 при цьому зменшується, а U2 відповідно збільшується.
а б
Рис.1.2
За видом вихідної величини перетворювачі інформації поділяються на: 1) перетворювачі з механічним переміщенням на виході; 2) навихїоді яких - тиск газу або рідини; 3) з термічною величиною на виході; 4) з електричної величиною.
Залежно від виду вхідної величини бувають такі перетворювачі: зусилля; механічного переміщення; рівня рідини; швидкості обертання; тиску рідини або газу; витрати рідини або газу; температури; вологості тощо.
Робота перетворювача описується двома основними храктеристиками: статичною та динамічною.
Статичною характеристикою перетворювача називається залежність вихідної величини від від вхідної (y=f(x)), якщо вхідна величина змінюється настільки повільно, що в кожний момент часу її можна вважати не змінною.
Статична характеристика перетворювача плавної дії часто має певний гістерезис: зміни вихідної величини у при збільшенні вхідного параметра х не збігаються зі змінами у при зменшенні х. Приблизний вигляд висхідної та низхідної віток статичної характеристики (штрихові криві) деякого перетворювача плавної дії показано на рис.1.3. Великий гістерезис у перетворювачах інформації неприпустимий. Невеликим гістерезисом можна знехтувати, вважаючи статичною характеристикою певну усереднену криву (рис.1.4).
хmin xmax
Рис.1
Крутість статичної характеристики називається чутливістю S перетворювача.
Для ділянки АВ статичної характеристики чутливість
Статична характеристика перетворювача розривної дії має інший вигляд, наприклад, як на рис.1.5: при певному значенні вхідної величини х= хспр стрибкоподібно збільшується вихідна величина (спрацьовування ), а при х=хвідп відбувається зворотній процес (відпускання ).
До статичних характеристик перетворювачів інформації ставляться певні вимоги: однозначність (мінімальний гістерезис ); стабільність у часі; ідентичність для однотипних перетворювачів; для перетворювачів однотипної дії - по можливості лінійність при високій чутливості.
Зміна величини у на виході перетворювача залежно від змін вхідної величини х відбувається, як правило, не миттєво, а з деяким запізненням, яке зумовлюється часом перебігу фізичних процесів у самому перетворювачі. Ця залежність y=f(t) становить динамічну характеристику перетворювача. Один із способів вираження динамічної характеристики перетворювача плавної дії полягає в тому. Що аналізується зміна вихідної величини у у часі після того, як у деякий момент часу вхідна величина х зазнає стрибкоподібної зміни від початкового значення хп до кінцевого хк.
Диференціальне рівняння, що описує динамічні властивості перетворювачів інформації, має вигляд
,

 
 

Цікаве

Загрузка...