WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

за характеристиками і підхарактеристиками якості необхідно задати правила для згортки (інтеграції) оцінених значень метрик.
Основним типом згортки є адитивна згортка, при якій кожна підхарактеристика якості ПЗ виражається середнім зваженим арифметичним показником з урахуванням значень метрик, що оцінюють цю підхарактеристику, та коефіцієнтів їхньої вагомості, які визначають за формулою (1):
, (1)
N
де ?i - ваговий коефіцієнт i-ої метрики Meti, ? ?i=1;
i=1
N - кількість метрик, з використанням яких виконується оцінювання підхарактеристики Sch.
Вагові коефіцієнти метрик визначаються експертним методом з урахуванням статистичних оцінок або вимог нормативних документів. Для цього відповідно до обраної шкали рейтингової оцінки (наприклад, п'яти- або десятибальної) для кожної метрики виставляють певний рейтинг Ri. Після чого ваговий коефіцієнт i-ої метрики Meti визначають за формулою (2):
?i , (2)
де Ri - рейтінг метрики.
Аналогічним чином виконують оцінювання характеристик якості на підставі значень відповідних підхарактеристик і характеристик та коефіцієнтів їхньої вагомості, а також рівня якості ПЗ в цілому на підставі значень характеристик якості і коефіцієнтів їхньої вагомості.
Крім того, для узагальнення результатів метричного оцінювання може використатися мультиплікативна, булева і предикатна згортки.
У результаті виконання завдань 5.5.10.3.3 та 5.5.10.3.4 формують і заповнюють шаблон, зміст якого наведено у таблиці 5.4.
Таблиця 5.4
Якість ПЗ
Характериc-тика якості
Підхарактериc-тика якості
Метрика
Рейтинг
(коефіцієнт
вагомості) Цільове значення Шкала допусків
якіc-не кіль-кісне "відпо-відає повніс-тю" "відпо-відає частко-во" "не відпо-відає"
Якість ПЗ Функціональ-ність
Функціональна повнота
Функціональна відповідність
Повнота функціональної реалізації
Функціональна стабільність
Правильність Адекватність поводження ПЗ
... ... ...
5.5.10.3.3 Визначення необхідної програмної документації та складу вхідних параметрів для розрахунку метрик
Для кожної з оцінюваних метрик визначають склад вхідних параметрів для розрахунку та необхідну програмну документацію, яка повинна бути надана організацією-розробником ПЗ, на підставі аналізу якої визначають значення параметрів для розрахунку.
За результатами виконання цієї операції заповнюють шаблон, зміст якого наведено у таблиці 5.5
Таблиця 5.5
Метрика Значення метрики Параметр для розрахунку Значення параметра Програмна документація
Функціональна відповідність А-кількість функцій, у яких виявлені дефекти Звіти експертизи і верифікації
В-кількість функцій, що описані у специфікації Вимоги специфікації
... ... ...
5.5.10.3.4 Уточнення фактичного складу метрик, які використовуються
На практиці деяка програмна документація, необхідна для визначення параметрів для розрахунку метрик, може бути недоступною або непридатною для використання. У результаті деякі з метрик не зможуть бути розраховані.
У цьому випадку необхідно запросити в організації-розробника ПЗ відсутню програмну документацію або ж розглянути питання про те, чи можуть бути отримані значення відсутніх параметрів для розрахунку експертним методом або іншим способом.
5.5.10.4 Оцінювання вхідних параметрів і розрахунок метрик
Оцінювання вхідних параметрів для розрахунку метрик виконують на основі ручного аналізу наявної програмної документації або з використанням спеціальних програмних утиліт.
Значення метрик визначають відповідно до заданих формул для розрахунку. Для виконання розрахунку метрик також доцільно використати спеціальні інструментальні засоби.
Результати розрахунку метрик та їх параметрів заносять у шаблон, зміст якого наведений у таблиці 5.6. Значення в останній колонці таблиці є різницею розрахованого і цільового кількісних значень метрик, підхарактеристик, характеристик і якості ПЗ в цілому.
Таблиця 5.6
Якість ПЗ
Характеристика якості
Підхарактерис-тики якості
Метрика Розраховане значення Цільове значення Дефіцит якості
якісне кіль-кісне якісне кіль-кісне
Якість ПЗ
Функціональність
Функціональна повнота
Функціональна відповідність
Повнота функціональної реалізації
Функціональна стабільність
Правильність Адекватність поводження ПЗ
... ... ...
5.5.10.5Аналіз результатів оцінювання
5.5.10.5.1 Узагальнення результатів оцінювання, побудова і згортка радіальних метричних діаграм
Зручною формою візуального відображення результатів метричного оцінювання, які викладено у таблиці 5.6, є трьохрівнева ієрархія радіальних метричних діаграм (РМД), що відповідає ієрархії оцінюваних характеристик якості. РМД нижнього рівня ієрархії відповідають підхарактеристикам якості ПЗ. Ці РМД згортаються в РМД другого рівня, що відповідають характеристикам якості ПЗ, які, у свою чергу, згортаються в РМД якості верхнього рівня (див. рисунок 5.10).
Рисунок 5.10 - Приклад згортки РМД
5.5.10.5.2 Порівняння розрахованих значень із заданими цільовими значеннями
Розбіжність між розрахованими та цільовими кількісними значеннями метрик, підхарактристик, характеристик якості ПЗ в цілому наведено у
таблиці 5.6. Якщо розбіжність негативна, має місце дефіцит якості. При цьому, якщо розраховане та цільове значення належать одному діапазону допусків (мають однакове якісне значення), дефіцит якості можна вважати несуттєвим, у протилежному випадку - істотним.
5.5.10.5.3 Аналіз фактичної повноти та імовірності оцінювання
Якщо під час оцінювання якості ПЗ деякі з метрик не було розраховано, то таке оцінювання вважається неповним. Повнота оцінювання якості ПЗ L і імовірність оцінювання кожної підхарактеристики Di. визначають за формулами:
Card (Msch')
L = ??i , (3)
i = 1
Card (Meti')
Di = ?wi,j , (4)
j= 1
де ?i- - ваговий коефіцієнт i-ої подхарактеристики Schi ? MSch' ;
MSch' - підмножина підхарактеристик якості, за якими було розраховано хоча б одну метрику;
wi,j- ваговий коефіцієнт метрики metij ? Mmeti';
MMeti '- безліч дійсно розрахованих метрик, придатних для оцінювання підхарактеристики i-ої Schi .
Показники L і Di є частковими показниками якості експертизи, у той час як загальний показник якості експертизи з урахуванням (3) і (4) оцінюють:
Card (MSch') Card (MMeti')
QE = ??ij ? ?wi,j , (5)
i= 1 j= 1
де QE - загальний показник якості експертизи.
5.5.10.5.4 Формування експертного висновку за результатами оцінювання
На основі аналізу отриманих результатів оцінювання якості ПЗ, а також аналізу повноти та імовірності цього оцінювання формують експертний висновок про ступінь відповідності якості ПЗ запропонованим вимогам.
5.6 Положення щодо адаптації нормативного документа
5.6.1 Мета розділу
Метою цього розділу є надання користувачеві посібника з адаптації настанови до вимог конкретного проекту ПЗ ПТК.
Мета адаптації - вибір, модифікація, додавання/видалення вимог для того, щоб

 
 

Цікаве

Загрузка...