WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Формування інформаційних систем - Реферат

Формування інформаційних систем - Реферат

Управління основними фондами та інші.
Це ще далеко не повний перелік стандартизованих інформаційних систем, кількість яких стрімко зростає в останній час., як правило, перераховані типові задачі грунтуються на класичних економічних та математичних механізмах досліджень, серед яких потрібно відзначити економічний аналіз, аналіз комерційноїдіяльності, різноманітні методи математичного моделювання діяльності організації.
Економічний аналіз.
Економічний аналіз досліджує розвиток в майбутньому продуктивних сил в їх взаємозв'язку (структура, обсяги і темпи росту виробництва продукції, промисловий та споживчий попит, фондо- і енергоозброєність праці і її продуктивність, потреби в основних фондах, їх структуру і необхідні для їх розширення капіталовкладення, величину і структуру затрат на підготовку виробництва і виробництво продукції і т.д.), і здійснює науково-технічний прогноз, який відображає можливі варіанти технічних засобів, їх майбутні параметри, номенклатуру застосовуваних матеріалів, експлуатаційні характеристики в світлі найновіших наукових досягнень і очікуваних відкриттів.
Серцевиною методу економічного аналізу є вивчення причин, що викликають зміни тих або інших господарських показників, оскільки певні економічні явища пов'язуються причинними зв'язками. На діяльність організації, а також на окремо взятий показник, впливають багаточисельні та різноманітні фактори. Таким чином, важливою умовою достовірного аналізу є економічно обгрунтована класифікація факторів, які впливають на діяльність організації та її результати. До особливостей економічного аналізу відносяться методи виявлення взаємозв'язків та взаємозалежностей між показниками, рівень яких визначається об'єктивними умовами виробництва і обігу товарів. Обсяг випуску промислової продукції залежить, наприклад, від чинників, пов'язаних з використанням робочої сили, які поділяються на кількісні та якісні. До кількісних відноситься чисельність робітників, до якісних - продуктивність праці (виробітку одного робітника).
Економічні поняття та чинники неможливо використовувати ізольовано: всі вони тісно пов'язані між собою. Проте ця обставина не заперечує можливість і необхідність їх логічного узагальнення в процесі економічних розрахунків. Дуже поширений методичний прийом виявлення рівня впливу даних чинників, коли інші фактори умовно вважаються незмінними.
Для сучасного економічного аналізу характерні наступні функції:
" використання нової системи показників;
" вивчення причин, що викликають зміни тих або інших господарських показників;
" виявлення взаємозв'язків та взаємозалежностей;
" перенесення центру уваги на мікрорівень безпосередньо до процесів внутрішньої діяльності організації;
" вдосконалення методичного апарату для аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності маркетингової служби, питань комерційної таємниці, формування нової інформаційної бази;
" оцінка реального попиту, комерційного ризику, конкуренції, а також торгівельної калькуляції;
" розробка бізнес плану;
" виявлення методів універсалізації видів діяльності.
Аналіз комерційної діяльності.
Широко застосування набуває аналіз комерційної діяльності, складовими елементами якого є вивчення засобів реалізації функцій маркетингу та дослідження функцій управління маркетинговою діяльністю в цілому. В сучасних умовах найбільше значення отримує оперативний і ситуаційний комерційні методи аналізу. Особливостями ситуаційного аналізу є його компетентність. яка дозволяє станом на певну дату оцінити характер змін на ринку, позитивні та негативні результати фінансової діяльності, своєчасно сформулювати рекомендації і висновки для розробки тактики маркетингу і поточних планів організації, спрямованих на інтенсифікацію діяльності організації. Він базується на системному підході до вирішення питань, які виникають при цьому (наприклад, удосконалення техніки, технології та предметів праці, якості продукції, організації і керівництва взаємов'язаних процесів внутрішньої і зовнішньої діяльності організації, підготовки кадрів та розвитку наукових досліджень).
Прогнозування науково-технічного і соціально-економічного розвитку передбачає єдність цих складових. При цьому першій складовій властивий нормативний характер (на основі вже поставлених цілей прогнозуються шляхи їх досягнення), а другій - пошуковий (визначаються досяжні цілі, що відповідають певним потребам).
Прогнози технічних і економічних процесів, які відбуваються у виробничих системах, розробляються у вигляді якісних характеристик розвитку і кількісних оцінок, які характеризують майбутні числові значення прогнозованих показників і величини імовірностей досягнення цих значень.
Можливість прогнозування основних показників даних систем базується на інерційності цих систем, яка проявляється по-перше, в інерційності внутрішніх зв'язків, і по-друге, в інерційності розвитку окремих складових процесів або об'єктів. Інерційність розвитку виробничих систем спричиняється довготривалими факторами: структурою основних фондів, їх віком і ефективністю, розмірами інвестицій минулих років, рівнем стійкості технологічних взаємозв'язків, сформованою структурою споживання, інерційністю впровадження нових технологій. Рівень інерційності залежить від розміру або масштабу конкретної системи.
Сьогодні нараховується більше кількох сотень різноманітних методів прогнозування, що надзвичайно ускладнює вибір серед них найефективніших. При пошуковому прогнозуванні звичайно використовують фактографічні методи (екстраполяція, інтерполяція, кореляційні та регресійні методи, методи патентної експертизи і сканування наукового доробку), а при нормативному - евристичні (методи експертних оцінок і "розумовий штурм", побудова сценаріїв, морфологічного аналізу, аналогій, дерева цілей, сітковий та матричний методи моделювання).
Для фактографічних методів джерелом інформації служать конкретні дані, що характеризують зміни параметрів прогнозування, а при евристичних - використовується інформація, отримана головним чином за допомогою логічних прийомів і правил теоретичних досліджень.
Методи моделювання у плануванні діяльності організації.
Радикальні зміни відбуваються в напрямку планування діяльності організації. Можливість детального передбачення і аналізу наслідків окремих рішень стала доступною завдяки сучасним системам моделювання. Бажання мати гнучкішу систему, яка описує діяльність організації, а також повністю реалізувати цю властивість системи під час використання, значно збільшує складність задач, що вирішуються при допомозі

 
 

Цікаве

Загрузка...