WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні - Курсова робота

Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні - Курсова робота

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

АДАМОВИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 94 (477): 342.413

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

(90-ті рр. ХХ ст. – ПОЧАТОК ХХІ ст.)

Спеціальність: 07.00.01 – історія України

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президент НАН України

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, професор кафедри інформаційно-пропагандистського забезпечення та військової журналістики Національної академії оборони України;

кандидат історичних наук НАЗАРЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, старший викладач кафедри політичної історії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Захист відбудеться„17" березня 2008 р. о „10" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий „15" лютого 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (649 назв) і шести додатків (27 с.). Загальний обсяг роботи становить 328 с.

Актуальність дослідження відзначається надзвичайною актуальністю осмислення цілого кола найбільш значущих для суспільного життя питань, пов'язаних із функціонуванням Конституції в умовах сучасного вітчизняного державного будівництва. Здобуття Україною незалежності, відродження і утвердження самостійної, демократичної, правової, соціальної держави, формування політичної системи, багатопартійності, громадянського суспільства зумовлюють необхідність ґрунтовного, комплексного історичного дослідження впливу подій суспільно-політичного життя на перебіг конституційного процесу, що відігравав вирішальну роль у ході новітнього державотворення, та вивчення проблем розробки, прийняття і внесення змін до Конституції України в 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Адже, незважаючи на появу цілої низки змістовних фахових розробок, присвячених дослідженню питань сучасного конституціоналізму в Україні, й досі спостерігається брак наукових праць, пов'язаних із всебічним аналізом новітнього конституційного процесу і чинників суспільно-політичного життя, які супроводжували його на кожному етапі державотворення.

Якщо ж враховувати те, що у період розробки, прийняття та внесення змін до Конституції України в державі виникали політичні кризи, за якими могла настати стагнація конституційного процесу, то актуальність досліджуваної теми, її пізнавальний і нормативно-ціннісний аспект зростає у зв'язку з необхідністю узагальнення набутого за роки незалежності України досвіду у сфері державного будівництва, поглиблення уявлення щодо ролі Конституції в процесі розвитку подій суспільно-політичного життя сучасної української держави.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дослідження здійснено в межах науково-дослідницької теми „Історія української державності нової та новітньої доби" історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер № 06БФ046-01).

Об'єктом дослідження є учасники конституційного процесу в Україні 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. (Верховна Рада України, Президент України, уряд, політичні партії та інші), а також документи конституційного значення.

Предметом дослідження є історичні умови формування конституційних ідей та сукупність суспільно-політичних чинників, що впливали на діяльність учасників процесу розробки, прийняття і внесення змін до Конституції України упродовж 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Хронологічні межі дослідження: початковий рубіж – 1990 р. – зумовлений загостренням кризи радянського ладу та появою незалежної української держави. Реальним виявом цього стала Декларація про державний суверенітет України. Верхня межа – 2005 р. – як проміжний етап дослідження пропозицій учасників конституційного процесу щодо внесення змін до Основного Закону.

Географічні межі дослідження охоплюють територію незалежної України (до 24 серпня 1991 р. Української РСР у складі СРСР).

Мета дослідження: на основі історичного аналізу існуючих наукових розробок і широкої джерельної бази всебічно та науково обґрунтовано дослідити діяльність учасників конституційного процесу в Україні 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст., проаналізувати суспільно-політичні чинники, що впливали на його перебіг.

Її реалізація зосереджувалась на вирішенні таких завдань:

– проаналізувати стан наукової розробки та рівень джерельної бази досліджуваної проблеми;

– встановити історичні передумови та закономірності прийняття нової Конституції України;

– здійснити періодизацію конституційного процесу, охарактеризувати його зміст і напрями;

– визначити ключові події кожного етапу конституційного процесу, з'ясувати суспільно-політичні чинники, які впливали на їхній перебіг;

– дослідити мотиви зародження та поглиблення протиріч між законодавчою і виконавчою гілками влади як одного з основних чинників конституційного процесу;

– висвітлити позиції представників органів влади і політичних партій та їхній вплив на основні положення конституційних документів, хід розробки, прийняття і внесення змін до Конституції України.

Методологічною основою дослідження стали принципи історизму, багатофакторності, синкретизму, системності, об'єктивності, всебічності, наступності. При висвітленні теми застосовувалися порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, історико-генетичний, догматичний методи та методи критично-об'єктивного аналізу, систематизації та актуалізації.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній історичній науці комплексно досліджено тему, яка не отримала всебічного та об'єктивного висвітлення українськими істориками. На основі широкого кола джерел хід конституційного процесу в Україні в 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. досліджено крізь призму подій суспільно-політичного життя. Запропоновано власну періодизацію конституційного процесу, послідовно розкрито зміст і здійснено аналіз кожного з етапів; доповнено новими висновками існуючі напрацювання щодо позицій представників органів влади, політичних партій та їхнього впливу на процес розробки, прийняття і внесення змін до Конституції; досліджено мотиви, що спричинили необхідність здійснення конституційної реформи; обґрунтовано висновки щодо історичної наступності конституційного процесу в Україні та впливу суспільно-політичної ситуації на його перебіг.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його основні положення та висновки можуть бути використані при розробці нормативних і спеціальних курсів з новітньої історії України, політологічних дисциплін, історії держави і права України, конституційного права, при підготовці підручників та навчальних посібників для вищої та загальноосвітньої школи.

Наукова апробація головних положень дисертації була проведена при обговоренні на засіданні кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні висновки доповідалися в ході науково-практичних конференцій: „Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління" (травень, 2004), „Трансформація політичних систем у державах на постсоціалістичному просторі: уроки для України" (грудень, 2006), „Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми" (лютий, 2007), „Шевченківська весна" (березень, 2007).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Перший розділ „Історіографія та джерельна база дослідження" складається з двох підрозділів. У підрозділі 1.1. „Стан наукової розробки теми" доведено, що історія конституційного процесу в Україні 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. є одним із недостатньо вивчених явищ в новітній історії України.

У першій половині 1990-х рр., через короткотривалий часовий проміжок, дослідження історії відродження новітньої української державності залишалося поза увагою науковців. Одними з перших систематизованих оглядів перетворень доби перебудови, що відбувалися в Україні у другій половині 1980-х – на початку 1990-х рр., стали праці західних дослідників А. Камінського, Т. Кузьо та Е. Вільсона.

З середини 1990-х рр. з'являється ряд вітчизняних різнопланових досліджень з чітким хронометражем та систематикою історичних подій незалежної української держави. З історичних творів найбільш визначним внеском у вітчизняну історіографію стали комплексні узагальнення проблем новітньої історії України, здійснені у працях В.Литвина1, який, розглядаючи сучасні докорінні перетворення України у внутрішньо- та зовнішньополітичних вимірах, висвітлив й питання становлення державності, формування демократичного суспільства, гармонізації взаємин між гілками влади, розвитку конституційного процесу, багатопартійності, змін в економічній і соціальній сферах.


 
 

Цікаве

Загрузка...