WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні - Курсова робота

Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні - Курсова робота

Дослідження авторів часів національно-визвольних змагань в Україні 1917 – 1921 рр., представників української діаспори та українських церковних діячів відрізнялися некритичним ставленням до літописних джерел, невисоким науковим рівнем та конфесійною упередженістю, що спричиняло дискусії між ними щодо дати хрещення Русі, конфесійної приналежності київських князів тощо.

3. Роль і функції православної Церкви в Україні у дореволюційний період автори радянських публікацій досліджували також переважно в загальних працях з історії України та СРСР. Вони зазначали, що українське православне духовенство, зазнаючи утисків з боку органів влади католицької Речі Посполитої, одночасно брало активну участь у експлуатації українського народу. Радянські автори визнавали позитивний вплив Церкви на розвиток національної самосвідомості українців у XIV – XVII ст. Представники конфесійної історіографії переважно досліджували роль православної Церкви в Україні у XIV – XVII ст. в контексті церковної історії і майже не звертали уваги на висвітлення ролі православного духовенства в житті українського суспільства за часів самодержавства.

Література про роль й функції православної Церкви в Україні після революційних подій 1917 р. представлена великою кількістю різножанрових публікацій радянських авторів та нечисленними студіями представників української діаспори. Автори радянських публікацій підкреслювали виключно негативну роль православної Церкви в Україні у революційних подіях 1917 р. та в період діяльності українських національних урядів, а представники української діаспори взагалі приділяли зазначеній темі дуже мало уваги.

4. Правові аспекти взаємин держави і православної Церкви в Україні у XI – на початку XX ст. у більшості публікацій радянських авторів розглядалися побіжно і фактично зводилися до аналізу державних правових актів. Набагато детальніше в них висвітлені правові засади державно-церковних взаємин в УСРР. Будь-які ж дії українських урядів 1917 – 1921 рр. щодо правового регулювання взаємин з Церквою оцінювалися ними негативно. Представники державницького напряму в українській історіографії позитивно ставилися до ідеї надання українській православній Церкві статусу Церкви державної.

5. Радянські дослідники приділяли досить багато уваги історії розколу РПЦ, виникненню і діяльності обновленського церковно-релігійного руху в Україні, проте часто необґрунтовано негативно оцінювали його. Автори – обновленці вважали визнавали цей прорадянським. Представники української діаспори майже не приділяли йому уваги, зосереджуючи зусилля на обґрунтуванні канонічності УАПЦ.

6. Історіографія міжвоєнного періоду є небагатою на дослідження економічних аспектів відносин світської влади і православної Церкви на українських землях до революційних подій 1917 р. Вона знайшла висвітлення лише у працях радянських істориків, тоді як представники української діаспори її майже ігнорували.

Активніше аналізувалися радянськими публіцистами економічні аспекти цих взаємин за радянських часів, тоді як ставлення органів Тимчасового уряду та українських національних урядів до церковно-монастирської власності також залишилося малодослідженим.

Дослідження історіографії світської влади і православної Церкви в Україні є перспективними і, на наш погляд, можуть зацікавити дослідників. Перспективними напрямами і темами наукових досліджень з цієї проблеми ми вважаємо такі: дореволюційна, повоєнна, сучасна вітчизняна та зарубіжна історіографія історії українського православ'я та державно-церковних взаємин в Україні; проблема державно-церковних взаємин на сторінках світських та церковних періодичних видань; особливості взаємин між світськими й церковними владними структурами в Україні наприкінці XVIII – на початку XX ст.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНІ В ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА:

1. Історико-правові аспекти державно-церковних взаємин в Україні у 1917 – 1930 рр. в публікаціях представників української діаспори // Збірник наукових праць. Серія "Історія та географія" / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2005. – Вип. 19-20. – С. 157-161.

2. Проблема канонічності УАПЦ у публікаціях представників української діаспори // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2005. – № 4 (42). – С. 33-35.

3. Проблема хрещення Київської Русі в навчально-методичній літературі 1918 – 1941 рр. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки". – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2006. – № 715. – Вип. 8. – С. 52-56.

4. Економічні відносини світської влади і православної церкви в Україні до 1917 р.: міжвоєнна історіографія проблеми // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. пр. – Вип. 20. – Х.: ХДАК, 2007. – С. 11-18.

5. Правові засади державно-церковних взаємин в Україні за часів Центральної Ради та Гетьманату П.Скоропадського в історіографії міжвоєнного періоду // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2007. – № 5 (55). – С. 28-32.

6. Кампанія з вилучення церковних дзвонів на Харківщині // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: Матеріали наук. конф. молодих учених, 25-26 квітня 2006 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2006. – С. 67.

7. Роль Візантії в хрещенні Київської Русі в історіографії міжвоєнного періоду // "Європейський інтеграційний процес і Україна". Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції студентів та аспірантів / Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 25-26 квітня 2006 р. – Х.: НТУ "ХПІ", 2006. – С. 22-23.

8. Роль і функції православної церкви в козацьку добу в публікаціях міжвоєнного періоду // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті" / Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", 25-26 квітня 2006 р. – Х.: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", 2006. – С. 72.

9. Причини хрещення Київської Русі в історіографії міжвоєнного періоду // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України. Збірник наукових праць. Матеріали п'ятої науково-практичної конференції (18-19 травня 2006 р.) / Державний історико-культурний заповідник у м. Глухові. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. – С. 196-199.

10. Д.І. Багалій про організацію православної церкви на Слобожанщині у XVII-XVIII ст. // Багаліїівські читання в НУА. VII. Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. Програма і матеріали VII Багаліївських читань, 7 листопада 2006 р. – Х.: НУА, 2006. – С. 50-51.

11. Переяславська Рада 1654 р. та церква // Переяславська Рада та гармонізація україно-російських відносин на сучасному етапі: Зб. наук. праць: За матер. Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 грудня 2006 р. – Х.: НТУ "ХПІ", 2007. – С. 313-315.

12. Взаємини Української православної церкви і уряду Української Держави в історіографії міжвоєнного періоду // Каразінські читання (історичні науки). Матеріали міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 251-253.

13. Кампанія із закриття церковних споруд в Україні в історіографії міжвоєнного періоду // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: Матеріали наук. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р. – Х.: ХДАК, 2007. – С. 58-59.

АНОТАЦІЯ

Самофалова М.О. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної Церкви в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Київ, 2008.

Дисертація є комплексним дослідженням міжвоєнної історіографії взаємин світських органів влади і структур православної Церкви в Україні. В ній досліджений стан міжвоєнної історіографії державно-церковних взаємин, визначені чинники, що впливали на процес її формування. Розкритий стан наукової розробки проблеми, проаналізовано широке коло історіографічних та історичних джерел.

Зроблений аналіз рівня висвітлення в літературі міжвоєнного періоду таких аспектів державно-церковних взаємин в Україні, як історичні обставини, роль та наслідки хрещення Київської Русі; роль та функції православної Церкви в суспільстві у різні часи; правові та економічні аспекти взаємин світських владних і церковних структур; причини розколу Російської православної церкви, виникнення і поширення обновленського церковно-релігійного руху в Україні.


 
 

Цікаве

Загрузка...