WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956) - Курсова робота

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956) - Курсова робота

8. Доведено, що починаючи з 1947 р. внаслідок постанови ЦК КП(б)У від 29 серпня 1947 р. "Про політичні помилки та незадовільну роботу Інституту історії України АН УРСР" відбулося остаточне згортання досліджень з історії України як самостійного напряму. Наукова робота академічних установ історичного профілю концентрувалась на виконанні тем з підготовки наукових праць з історії суспільних та політичних рухів, про спільне походження трьох братніх слов'янських народів, утворення СРСР та ін. У більшості історичних досліджень переважала тематика винятково важливого значення: возз'єднання українського і російського народів, приєднання Західної України до УРСР, визначальна роль Жовтневої революції у розвитку України тощо. Відтак вивчення вітчизняної історії проводилося лише у контексті тематики загальної історії СРСР.

9. Джерелознавче вивчення наукової спадщини історичних установ АН УРСР дозволяє констатувати, що, незважаючи на кадрові та фінансові проблеми, які особливо гостро відчувались у 1940-х роках, обсяг наукового доробку історичних установ впродовж досліджуваного періоду був значним. Підраховано, що колективами історичних установ було підготовлено близько 2 тис. наукових праць загальним обсягом 3,3 тис. друк. арк. Незважаючи на посилений ідеологічний диктат в історичній науці, вченим вдалось підготувати низку праць, що не втратили своєї актуальності й дотепер, зокрема монографії І.П. Крип'якевича "Богдан Хмельницький" (К., 1954), В.О. Голобуцького "Чорноморське козацтво" (К., 1956), П.П. Єфіменка "Первобытное общество" (К., 1953), І.Г. Шовкопляса "Стародавній кам'яний вік на Україні" (К., 1955) та ін.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у фахових виданнях

 1. Кондратенко О.Ю. Архівні фонди особового походження видатних українських вчених-істориків як джерело вивчення розвитку історичної науки в АН УРСР у 1944–1959 рр. / О.Ю. Кондратенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 685–695.

 2. Кондратенко О.Ю. Історія формування та документальний склад спадщини члена-кореспондента АН УРСР С. Юшкова / О.Ю. Кондратенко // Укр. іст. зб. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2005. – Вип. 8. – С. 429–436.

 3. Кондратенко О.Ю. Документальні фонди НАН України як джерело вивчення розвитку археології в АН УРСР 1944–1959 рр. / О.Ю. Кондратенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 62–70.

 4. Кондратенко О.Ю. Особовий фонд члена-кореспондента АН УРСР С.В. Юшкова: історія формування та документальний склад / О.Ю. Кондратенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2006. – Вип. 16. – С. 299–306.

 5. Кондратенко О.Ю. Розвиток археології в Академії наук УРСР (друга половина 40-х та у 50-х рр. ХХ ст.) (за матеріалами архівів наукових установ) / О.Ю. Кондратенко // Історія науки на межі тисячоліть / Комісія з історії науки і техніки НТШ. – К., 2006. – С. 92–96.

 6. Кондратенко О.Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямків історичних досліджень в АН УРСР (1944–1956 рр.) / О.Ю. Кондратенко // Студії з арх. справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15 – С. 37–44.

 7. Кондратенко О.Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямків наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944–1956 рр.) / О.Ю. Кондратенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 99–109.

 8. Кондратенко О.Ю. Історичні установи АН УРСР у 1944–1956 рр.: структура, кадрове та фінансове забезпечення / О.Ю. Кондратенко // Укр. іст. зб. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – Вип. 10. С. 177–188.

 9. Список видань і наукових праць співробітників АН УРСР (1941–1945) / [Кондратенко О.Ю., Яременко Л.М., Варава Т.В. та ін.] // Історія Національної академії наук України (1941–1945): Ч. 1. Документи і матеріали / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – С. 626–696. (Особистий внесок – виявлено, відібрано і перевірено de visu понад 800 видань).

 10. Примітки / [Кондратенко О.Ю., Березовський О.М., Вербіцька О.І. та ін.] // Історія Національної академії наук України (1941–1945): Ч. 2. Додатки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – С. 346–470. (Особистий внесок – написано 13 приміток).

Тези конференцій

 1. Кондратенко О.Ю. Академія наук УРСР 1944–1956 рр. (історіографічний огляд) / О.Ю. Кондратенко // Дев'ята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки України: Матеріали конф. 23 квіт. 2004 р., м. Київ. – К., 2004. – С. 48–56.

 2. Кондратенко О.Ю. Документи наукового архіву Інституту археології НАН України як джерело вивчення розвитку історичних досліджень в АН УРСР у 1944–1959 рр. / О.Ю. Кондратенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17–18 травня 2005 р. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 224–225.

 3. Кондратенко О.Ю. Серафим Володимирович Юшков: життєвий і творчий шлях / О.Ю. Кондратенко // Шевченківська весна: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. 60-річчю Великої Перемоги. – Вип. ІІІ: У 2-х ч. – Ч. 1. Гуманітарні науки. – К., 2005. – С. 80–84.

 4. Кондратенко О.Ю. Архівний фонд особового походження члена-кореспондента НАН України В.І. Клокова. Історія формування та документальний склад / О.Ю. Кондратенко // Шевченківська весна. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. 15-й річниці незалежності України. – Вип. IV: У 3-х ч. – Ч. 3. Історія. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 273–276.

 5. Кондратенко О.Ю. Археографічна діяльність Комісії по історії Великої Вітчизняної війни на Україні АН УРСР у 1945–1950 рр. / О.Ю. Кондратенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали ІV Міжнар. наук.-прак. конф. Київ, 21–23 трав. 2007 р. – К., 2007. – С. 234–236.

Анотація

Кондратенко О.Ю. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку академічної історичної науки (1944–1956). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2008.

Дисертація присвячена аналізу наукової та архівної спадщини історичних установ АН УРСР та висвітленню за архівними документами розвитку академічної історичної науки у 1944–1956 рр. Внаслідок визначення значної джерельної бази та окреслення кола архівних документів історичних установ АН УРСР встановлено, що у перші повоєнні роки відбулось згортання досліджень з історії України як самостійного наукового напряму.

Незважаючи на ідеологічний тиск партійно-радянських органів, слабку матеріально-технічну базу, а також недостатнє фінансове і кадрове забезпечення академічних історичних установ, їх науковий доробок був значним. Завдяки проведеному аналізу архівних документів науково-організаційного характеру з'ясовано, що колективами профільних установ було підготовлено близько 2 тис. наукових праць загальним обсягом 3,3 тис. друк. арк. Певна кількість наукових праць, створених у повоєнний період, не втратила своєї актуальності й сьогодні.

Ключові слова: історичні джерела, архівні фонди, документи, академічна історична наука, історичні установи, історичні дослідження, наукова діяльність.

Аннотация

Кондратенко О.Ю. Архивныефонды НАН Украины как источник изучения развития академической исторической науки (1944–1956). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Украинский научно-исследовательский институт архивного дела и документоведения. – Киев, 2008.

Диссертация посвящена анализу научного и архивного наследия исторических учреждений АН УССР, а также освещению с ее помощью развития академической исторической науки в 1944–1956 гг.

Проведенный сравнительный анализ массива архивных документов дал возможность определить этапы и формы организационной структуры академических исторических учреждений. Установлено, что одним из негативных факторов в послевоенном развитии академической исторической науки было возобновление идеологического давления со стороны высших партийных органов с целью ее подчинения интересам государства и превращения во вспомогательный инструмент для формирования коммунистической идеологии. В итоге это привело к необоснованным обвинениям учёных-историков в украинском буржуазном национализме, а также определило научную концепцию изучения истории Украины на дальнейший период.


 
 

Цікаве

Загрузка...