WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект - Курсова робота

Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект - Курсова робота

Основні положення дисертації викладено автором у 5 публікаціях, 4 з яких уміщено у фахових виданнях:

1. Репресивні дії органів НКВС проти УПА на теренах Станіславщини в 1944 році // Сторінки воєнної історії. Науковий вісник Інституту історії НАН України. – Випуск № 11. – К., 2006. – С. 229 – 234.

2. Оперативно-службова діяльність органів внутрішніх справ на теренах Станіславської (Івано-Франківської) області в 1945 – 1946 рр. Історико-правовий аналіз // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2007. – С. 66 – 70.

3. Становлення та діяльність органів НКВС і Робітничо-селянської міліції на теренах Станіславської області в 1939 – 1941 роках // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т. 17: На пошану професора В.П. Газіна. – С. 244 – 253.

4. Поpушення законності працівниками НКВС-МВС та інших правоохоронних структур на теренах Станіславської області в перші повоєнні роки (1945 – 1947 рр.): причини і наслідки // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. 11. Серія: історія. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 172 – 185.

5. Репресивні дії органів НКВС проти УПА на теренах Станіславщини в 1944 – 1945 роках // Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України. Матеріали Міжнародної наукової конференції, с. Тишківці Городенківського району, 10 липня 2005. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007. – С. 238 – 247.

АНОТАЦІЯ

Ковалик В.В. Діяльність органів міліції на території Станіславської області в 1939 – 1946 роках. Історико-правовий аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07. 00. 01 – історія України. Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008.

У дисертації досліджуються особливості утворення та форми й методи діяльності органів міліції на території Станіславської області в умовах першої радянізації краю (1939 – 1941 рр.), на завершальному етапі Другої світової війни і в перші повоєнні роки (1944 – 1946 рр.). На основі архівних джерел, монографічної літератури, спогадів та матеріалів періодичної преси досліджується процес утворення органів міліції, їх структурна побудова, система підготовки та механізм забезпечення кадрами, їх якісний склад, соціально-матеріальне та побутове забезпечення, причини порушення частиною співробітників законності й службової дисципліни, форми й методи діяльності з охорони громадського порядку, безпеки громадян, боротьби зі злочинністю, ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності, збройного опору ОУН та УПА, проведення паспортизації; взаємодія з місцевими радянсько-партійними органами із залучення місцевого населення до органів міліції та добровільних формувань – груп охорони порядку, бригад допомоги міліції, винищувальних батальйонів та керівництво ними.

Ключові слова: органи міліції, правопорядок, законність, правоохоронна діяльність, злочинність, репресії.

АННОТАЦИЯ

Ковалык В.В. Деятельность органов милиции на территории Станиславской области в 1939 – 1946 годах. Историко-правовой аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07. 00. 01 – история Украины. Ужгородский национальный университет. – Ужгород, 2008.

В диссертации исследуются особенности становления, формы и методы деятельности органов милиции на территории Станиславской области в условиях первого периода советской власти (1939 – 1941 гг.), на последнем этапе Второй мировой войны и в первые послевоенные годы (1944 – 1946 гг.).

Анализ источников дал возможность рассмотреть динамику становления та развития органов милиции, их структуру, кадровое обеспечение, качественный состав сотрудников милиции, систему подготовки кадров, особенности привлечения на работу в органы милиции представителей из местного населения. Установлено, что привлечение местного населения на работу в органы милиции усложняло недоверие и подозрению их причастности к "антисоветским элементам" и к националистическому подполью, в следствие чего против желающих проводилась жесткая специальная проверка, которую не все проходили. Обеспечение органов милиции приезжими сотрудниками, а также предвзятое отношение к местному населению осложняли выполнения поставленных задач.

Особое внимание уделено раскрытию форм и методов деятельности органов милиции в довоенный и послевоенный периоды по охране общественного порядка, обеспечении безопасности граждан, проведении паспортизации городского населения и соблюдения паспортного режима, учёту военнобязанных и обеспечении проведения призывной кампании в Красную армию, по борьбе с уголовной преступностью, воровством государственной и колхозной собственности, имущества граждан, с иждивенчеством, по ликвидации детской беспризорности, вооружённых формирований ОУН та УПА, участию в репрессивных мероприятиях против семей участников национально-освободительного движения.

Раскрыто взаимоотношения органов милиции с местным населением, создание и руководство добровольными общественными формированиями по охране общественного порядка, бригад помощи милиции, истребительных батальонов и привлечение к участию в них активистов из местного населения.

Проанализировано социально-материальное обеспечение сотрудников милиции, условия их быта, обозначены основные причины нарушения частью сотрудников социалистической законности и служебной дисциплины, среди которых были: неукомплектованность кадров согласно штатного расписания, вследствие чего часть сотрудников должна была исполнять значительный объем работы, что отображалось на её качестве; постоянное привлечение сотрудников милиции к участию в оперативно-военных операциях, облавах, засадах с целью ликвидации вооружённых формирований ОУН и УПА; низкий образовательный и профессиональный уровень значительной части сотрудников, что влияло на качество исполнения обязанностей; злоупотребление частью сотрудников в рабочее и свободное после работы время алкоголем; неудовлетворительные материально-бытовые условия. Нарушения социалистической законности выражалось в беспричинных убийствах мирных граждан, арестах и задержаниях, применении пыток при допросах, нарушении сроков следствия, проведении незаконных обысков, использование в корыстных целях конфискованного у граждан имущества и других нарушениях.

Ключевые слова: органы милиции, правопорядок, законность, правоохранительная деятельность, преступность, репрессии.

ANNOTATION

Kovalyk V.V. The activity of organs of militia on the territory of Stanislav region in 1939 - 1946 years. Historical and law aspect. – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of Candidate of Historical Sciences, speciality 07. 00. 01 – History of Ukraine. Uzhgorod National University. – Uzhgorod, 2008.

The peculiarities of formation and the forms and methods of activity of organs of militia on the territory of Stanislav area in the conditions of the first stage of "radyanizatsiya" of the region (1939 – 1941) and on the finishing stage of World War II and in the first post-war years (1944 - 1946) are researched in the thesis. On the basis of the archived sources, monographic literature, reminiscences and materials of periodic press the process of formation of organs of militia, their structural construction, system of preparation and the mechanism of providing by specialists, their high-quality composition, socially financial and domestic providing, the reasons of violation of socialistic legality and official discipline by militiamen are lighted. The forms and methods of activity on the guard of public peace, safety of citizens, fight against criminality, liquidation of child's homelessness and neglect, armed resistance of formings of UNO and URA as well as the conducting of the passport system is probed in the dissertation. The cooperating of the organs of militia with the local soviet-party organs on bringing in of local population to the organs of militia and voluntarily formings – groups of guard of order, brigades of help of militia, destructive battalions and guidance by them are also researched.

Keywords: organs of militia, law and order, legality, law-enforcement activity, criminality, repressions.

Підписано до друку 05. 04. 2008. Фрмат 60х84/16.

Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк.. 0,8.

Тираж 100 прим. Віддруковано на різографі.

___________________________________________

Видавництво "Типовіт". Свідоцтво про

внесення до державного реєстру видавців,

виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції

П №5 від 07.02.1997р.

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Хмельницького, 10/1


 
 

Цікаве

Загрузка...