WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект - Курсова робота

Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект - Курсова робота

3

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОВАЛИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 351. 74: 94 (477. 86) "39/46"

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 1939 – 1946 РОКАХ.

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.

спеціальність 07. 00. 01 – історія України

АВТОРЕФЕРАТ

на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Ужгород – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

доктор історичних наук, доцент

Андрухів Ігор Олексійович,

Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ,

начальник кафедри теорії та історії держави і права

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович,

Національна академія Служби Безпеки України,

начальник кафедри оперативного мистецтва та історії спецслужб

кандидат історичних наук

Вишиванюк Олексій Григорович,

Інститут управління природними ресурсами (м. Коломия),

доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Захист відбудеться " 11 " квітня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 61.051.04 Ужгородського національного університету за адресою: м. Ужгород, вул.. Університетська, 14 "а", ауд. 410.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 6.

Автореферат розісланий "6" березня 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат історичних наук, доцент Токар М. Ю.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Серед актуальних проблем історичного минулого України важливе місце посідає діяльність органів Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС, з березня 1946 р. – Міністерство внутрішніх справ – МВС) та його структурного підрозділу – Робітничо-селянської міліції (РСМ). Водночас серед не з'ясованих достатнім чином історичною наукою питань залишається діяльність органів міліції на рівні обласних управлінь НКВС, у тому числі й на території Станіславської (з 9 листопада 1962 р. – Івано-Франківська) області в умовах Другої світової війни та перші повоєнні роки (1939 – 1946).

За часів радянської дійсності особливо важливі аспекти діяльності органів міліції, як і НКВС (МВС), через заідеологізованість історичної науки відображено однобічно й винятково в позитивному плані, з використанням дозованої кількості архівних документів, часто вирваних із контексту історії та штучно прив'язаних до певних подій. Саме тому ці праці не дають об'єктивної й цілісної картини функціонування органів міліції. Зокрема, недостатню увагу приділялося таким важливим аспектам, як кадрове забезпечення, аналіз освітньо-кваліфікаційного рівня працівників, причини допущення частиною працівників порушень законності, соціально-матеріальне забезпечення працівників міліції, участі органів міліції в репресіях проти учасників національно-визвольного руху та їх сімей тощо.

Доступ до архівів МВС та Компартії дає сьогодні можливість по-новому поглянути на діяльність органів міліції не лише щодо виконання ними функціональних завдань, а й показати їх роль і місце в системі тоталітарного режиму, зародження та функціонування механізму репресій та інших суттєвих питань організаційного характеру. Це має важливе значення як для процесу реформування органів міліції в сучасних умовах державотворення, так і формування їх позитивного іміджу серед громадськості. Крім того, об'єктивне висвітлення діяльності органів міліції в зазначений період матиме важливе значення і для зняття певної соціальної напруги серед громадянства, пов'язаної з їх діяльністю, особливо в умовах національно-визвольних змагань на території західних областей в 40 – 50-х роках.

Серед значного пласту історичної літератури (наукової, документальної, публіцистичної, мемуарної) як радянської доби, так і останніх років незалежної України фактично відсутні комплексні дослідження з історії становлення й діяльності органів міліції на території західних областей України. Більшість наукових праць мають юридичне спрямування, а в окремих дослідженнях історичного характеру головну увагу приділено участі органів НКВС (МВС) та міліції в боротьбі з ліквідації збройних формувань ОУН – УПА та в репресіях проти "антирадянських елементів". Водночас у кожній області західного регіону існували певні відмінності щодо проходження процесів радянізації, які вплинули й на становлення та діяльність органів міліції, в тому числі й на території Станіславської області. Отже, діалектика дослідження вимагає поглянути на суспільно-політичні процеси, що відбувалися в західних областях та загалом в Україні, через призму історії міліції окремих областей як на частину цілого. Тим більше, що в науковій літературі аспекти, пов'язані з радянізацією та діяльністю міліції, висвітлено фрагментарно.

Дослідження діяльності органів міліції матимуть завершений, цілісний характер при розгляді їх через ретроспективу історико-правового аналізу, оскільки досить часто вони через політико-ідеологічні обставини порушували права й свободи громадян не лише під час участі в акціях із ліквідації збройного підпілля ОУН та УПА, проведення репресій проти сімей їх учасників та тих, хто співчував самостійницькому руху, а й при виконанні своїх безпосередніх завдань. Слід зазначити, що події та наслідки першої радянізації краю (1939 – 1941 рр.), а особливо другої, яка розпочалася з квітня 1944 р. у ході звільнення Червоною армією від нацистських окупантів території Станіславщини та інших західних областей, і досі неоднозначно трактуються як науковцями, так і громадськістю. Одні пов'язують із радянською владою "вільне й щасливе життя у великій сім'ї братніх народів", інші, навпаки, вважають, що населення Західної України заплатило за нього надто велику ціну, оскільки сотні тисяч людей було фізично знищено, кинуто в тюрми, депортовано в примусовому порядку на спецпоселення за різними звинуваченнями, які здебільшого мали політичний характер. Крім того, по-різному сприймають події минулого й безпосередні учасники тих подій – ветерани органів МВС і Збройних сил та учасники національно-визвольних змагань, які вимагають історичної сатисфакції. Примирення можливе лише завдяки об'єктивному висвітленню подій минулого без будь-яких ідеологічних та політичних впливів, симпатій чи антипатій до подій, явищ, окремих історичних осіб та за відсутності кон'юнктурних підходів із боку науковців.

Таким чином, актуальність досліджуваної проблеми зумовлена як науковими, так і суспільно-політичними обставинами.

Наукове завдання дослідження полягає у створенні об'єктивної комплексної праці з історії діяльності органів міліції Станіславської області як структурного підрозділу органів НКВС (МВС) для подальшого використання у науково-історіографічній та навчально-виховній практиці.

Зв'язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках головних напрямів, визначених Програмою формування позитивного іміджу міліції України на 2003 – 2007 рр. (рішення колегії МВС України від 10. 01. 2003 р. № 1 км/1док), Пріоритетними напрямами наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практику діяльності органів внутрішніх справ на період 2004 – 2009 рр. (п. 1. 1 наказу МВС України № 755 від 05. 07. 2004 р.), а також науково-дослідної теми "Правоохоронні органи Прикарпаття ХХ століття" кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

Мета дисертації – на основі джерел і здобутків історіографії з історико-правових позицій розкрити особливості організаційно-структурного становлення, функції, форми й методи діяльності органів міліції Станіславської області в контексті суспільно-політичних процесів та явищ, що відбувалися на Станіславщині в 1939 – 1946 роках.

Дисертант поставив завдання дослідити:

  • стан наукового опрацювання проблеми, здійснити систематизацію і класифікацію її джерельного забезпечення, проаналізувати основні теоретичні концепції, категорії і поняття, що використовувалися для висвітлення діяльності органів міліції на теренах області в інтерпретації різних наукових шкіл;

  • суспільно-політичну ситуацію на території області в умовах радянської дійсності довоєнного і повоєнного періодів, в яких відбувалося становлення й відновлення органів міліції;

  • структурно-організаційну побудову, нормативно-правове забезпечення діяльності, якісний стан працівників міліції, а також механізми підбору, розстановки й підготовки кадрів;

  • форми й методи функціонування органів міліції при виконанні поставлених перед ними завдань;

  • соціально-матеріальне забезпечення працівників міліції, причини, масштаби та наслідки порушення частиною із них законності й службової дисципліни;

  • взаємодію органів міліції з місцевими радянсько-партійними органами влади із залучення населення до участі в добровільних громадських формуваннях з охорони порядку та керівництва ними;

  • місце і роль органів міліції в ліквідації збройних формувань ОУН та УПА, участі в репресивно-каральних заходах проти членів сімей учасників збройного підпілля, означити їх масштабність і соціально-політичні наслідки.


 
 

Цікаве

Загрузка...