WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя - Курсова робота

Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя - Курсова робота

5

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРИНЧАК Маргарита Олексіївна

УДК 94(477) "17/19"

Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

07.00.01 - Історія України

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Дніпропетровськ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії та політичної теорії Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор

Пушкін Віктор Юхимович,

Національний гірничий університет,

завідувач кафедри історії та політичної теорії

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Довжук Ігор Володимирович,

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,

завідувач кафедри архівознавства

кандидат історичних наук, доцент

Мирончук В'ячеслав Дмитрович,

Дніпропетровський національний університет,

доцент кафедри російської історії

Захист відбудеться " 18 " червня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів, ауд. 30.

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.

Автореферат розісланий " 15 " травня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат історичних наук, доцент Кривий І. О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століть відбувався перехід до капіталістичних форм господарювання. Бурхливий розвиток промисловості південноукраїнських губерній пореформеного періоду супроводжувався швидкими темпами формування і становлення нової верстви капіталістичного суспільства – великої промислової буржуазії. Використання дореволюційного досвіду в сучасних умовах переходу до ринкової економіки важливе з огляду на те, що вивчення історичних особистостей підприємців, їхньої діяльності в економічній, політичній та соціальній сферах необхідне для виокремлення найефективніших форм та методів діяльності представників сучасного ділового світу.

Безумовно важливим є аналіз виробничої діяльності, а також національних, соціально-психологічних, сімейних, релігійних рис окремих груп і конкретних представників великої буржуазії, які очолювали акціонерні товариства, монополістичні об'єднання та підприємницькі організації.

Сьогодні становлення нового класу підприємців також значною мірою пов'язане з взаємодією з державою. Не випадково у спробах пояснити проблеми сьогодення, передбачити шляхи подальшого розвитку нашої країни, її економіки, знайти найприйнятніші методи забезпечення динамічного економічного розвитку представники різних соціальних і професійних груп апелюють до подій минулого, заново переосмислюючи досвід взаємодії держави й підприємців, як економічно найактивнішої частини населення. Традиції взаємодії державної влади із представниками підприємницького стану цікаві й повчальні. Досвід регулювання торгово-промислового життя Російської імперії, організаційно-правові форми приватного підприємництва, негативні й позитивні аспекти їхнього розвитку привертають увагу дослідників і широкої громадськості, вимагають комплексних досліджень, у процесі яких важливо відібрати все позитивне й життєздатне для формування нового цивілізованого підприємництва.

Історія розвитку та діяльності великої промислової буржуазії Російської імперії, її взаємодії з органами державної влади й управління вимагає свого вивчення й осмислення через те, що сьогодні розв'язується ряд подібних завдань. Зокрема, для сучасної держави є актуальними питання виходу з економічної кризи, розробки моделей включення країни у світовий ринок, ефективного залучення іноземних капіталів тощо. Таким чином, специфіка економічного розвитку на сучасному етапі робить актуальним звернення до досвіду взаємодії держави й промислової буржуазії на початковому етапі індустріальної модернізації у Російській імперії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводиться згідно з науковою програмою у межах держбюджетної планової теми "Проблеми соціально-економічного та культурного розвитку Наддніпрянщини нової та новітньої доби" (0101U006350), яка виконується колективом кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету.

Об'єктом дослідження є процес соціально-економічного розвитку Південної України, пореформеної модернізації ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст.

Предметом дослідження є велика промислова буржуазія Півдня України як одна із провідних соціальних сил суспільства другої половини XІХ – початку XX століття та еволюція її соціально-економічних вимог.

Метою є дослідження процесу формування великої промислової буржуазії Півдня України, аналіз трансформації становища цієї верстви у суспільстві та простеження змін в економічних і суспільно-політичних вимогах промисловців у пореформену добу та на початку ХХ сторіччя.

Відповідно до цієї мети дисертант ставить перед собою такі завдання:

– виявити, систематизувати та класифікувати джерельну базу дослідження, з'ясувати загальний рівень її розробки, у тому числі типо-видовий склад джерел;

– дослідити економічний розвиток Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя, показати роль, яку цей регіон відігравав у формуванні економічних відносин усієї країни;

– встановити соціальні та національні джерела формування буржуазії Півдня України, виявити загальні тенденції цього процесу;

– визначити роль іноземного капіталу у промисловості південного регіону;

– висвітлити діяльність представницьких організацій промислової буржуазії Півдня;

– створити соціальний портрет великого промисловця південноукраїнських губерній;

– проаналізувати взаємодію промисловців регіону з органами державної влади та ставлення до стану підприємців у суспільстві;

– висвітлити соціально-економічні вимоги південної буржуазії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя;

– визначити та інтерпретувати характер суспільно-політичних вимог буржуазії.

Хронологічні межі роботи охоплюють другу половину ХІХ – початок ХХ сторіччя – період насичений значними історичними подіями та важливими соціально-економічними процесами. 1861 рік – скасування кріпосного права, результатом якого став перехід економіки регіону на ринковий шлях розвитку. 1917 рік – період глобальних соціально-економічних перетворень, що знаменували собою закінчення капіталістичного розвитку країни на той час.

Географічні межі дисертаційної роботи охоплюють Південь України. До Південної України історична наука відносить землі, які входили до складу Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній. Обрання південноукраїнського регіону обумовлюється тим, що тут склалися унікальні економічні можливості. На багатій мінеральними ресурсами території було зосереджено величезний промисловий потенціал, паливно-енергетичні потужності і значні людські ресурси, а з середини ХІХ ст. розпочався бурхливий розвиток промисловості та становлення нової промислової еліти.

Методологічною базою цього дисертаційного дослідження є принципи історизму, достовірності, об'єктивності, системності та всебічності. У роботі використано загальнонаукові (аналізу та синтезу, індукції та дедукції, історичний, логічний, системно-структурний, моделювання), загальноісторичні (історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний) та спеціально-історичні (хронологічний, проблемно-хронологічний, періодизації) методи.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній на підставі історіографічної спадщини, широкого кола джерел вперше здійснено комплексний аналіз верстви промислової буржуазії Півдня (її походження, розвиток, місце і роль у суспільстві); у рамках спеціального дослідження детально охарактеризовано соціальні та національні джерела формування місцевої промислової еліти. Також вперше представлено соціальний портрет промисловця Півдня України. До наукового обігу введені важливі архівні джерела.

Практичне значення дисертації полягає в можливості використання її матеріалів для подальшого наукового дослідження історії формування промислової буржуазії України; розробці вузівських курсів лекцій, програм і навчально-методичного забезпечення спецкурсів та семінарів з соціальної та економічної історії України, краєзнавчих навчальних проектів. На основі нагромадженого у минулому досвіду можливе покращення державної політики у галузі підприємництва, залучення сучасних підприємців до розв'язання актуальних проблем економічного та соціального розвитку держави та її регіонів.

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що нею самостійно розглянуто різноманітні думки, викладені в наукових публікаціях з історії великої промислової буржуазії Півдня України, узагальнивши їх під критичним кутом зору, сформулювавши власне розуміння проблеми. Особиста участь здобувача виявляється в системному (комплексному) аналізі найважливіших проблем, що стосуються формування та діяльності верстви промислової буржуазії південноукраїнських губерній, персоніфікації великих підприємців зазначеного регіону у кінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя.


 
 

Цікаве

Загрузка...