WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст. - Курсова робота

Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст. - Курсова робота

Панство накладало на селян різні побори: за право випасати худобу, за помел зерна, за вола, за вулик на пасіці, за право ловити рибу в панському ставі, за вирубування лісу. Державі селяни сплачували також податки на утримання королівського війська.

За всякий непослух пани жорстоко карали селян: саджали в "колоди", ув'язнювали, наказували бити, засуджували до смерті.

Все це привело до протесту селян проти феодалів. Найпоширенішою формою протесту були втечі від одного феодала до іншого та на вільні землі (Слобожанщина, Запоріжжя).

Селяни утікали як з сім'ями, так і по одинці. Кожен шукав кращої долі в іншому краї з іншими людьми. Вони знаходили захист у так званих слободах або волях. Це нові поселення, при заснуванні яких пан звільняв колишніх кріпаків від панщини і податків на 10 – 15 р. протягом цих років селяни розробляли цілинні землі, вели вільне господарювання, що давало, хоч на короткий час, селянству відчути себе вільним. Але такі поступки були вигідні феодалам. По-перше, селяни обробляли нові землі (цілинні), освоюючи лісові і степові "пустині" і пан міг використати ці землі пізніше для себе. По-друге, були випадки, коли пани, не дивлячись на волю селян, залучали їх до виконання другорядних повинностей у своїх маєтках.

Але, коли на Слобожанщині почали розвиватися слободи, водночас на західних землях почали занепадати феодальні маєтки. Це було зумовлене великою кількістю переселень селян. Були випадки, що залишалися пусті села — жителі повтікали. Це привело до того, що велика кількість панів зверталася до польського суду для вирішення цієї проблеми. Для того, щоб зменшити кількість втікачів була запроваджена кругова порука на селі, тобто громада поручалася за селянина, а якщо він утікав, то повинна була сплачувати гроші або шукати його.

Крім втеч, селяни ще й відмовлялися відробляти панщину. Також без дозволу пана збирали врожай на полі, рубали ліс, косили сіно на луках. Пізніше ці протести перетворилися у сутички з урядниками і підпалення панських маєтків.

Втікаючи на Запоріжжя, селяни записувалися в стан козаків і жили за звичаями Запорізької Січі. Козаки також були не задоволені політикою польського уряду. Це привело до об'єднання їх в одну силу, яка має назву повстання.

Найвищого піднесення селянський рух досяг під час збройних виступів — козацько-селянських повстань, під проводом Косинського, Наливайка, Жмайла, Федоровича, Павлюка, Острянина.

Основною масовою силою цих виступів було селянство, яке приєднувалося до козаків. Оскільки, козаки були більш організовані, ніж селяни і краще озброєні, то вони очолювали ці повстання. То ж, справедливо, на мою думку, їх називати козацькими. Але, оскільки селянство підтримувало козаків і масово приймало участь у цих виступах, то їх можна визначити як козацько-селянські повстання.

В ході даних повстань відстоювались у першу чергу інтереси козацтва і їх наслідки не мали впливу на становище основної маси селянства України.

Ці виступи мали велике значення в тому, що під час розгортання цих подій козацтво згуртовувалося, набувало досвіду боротьби проти гноблення з боку уряду Речі Посполитої, а також готувало ґрунт для наступних подій, які розгорнулися в середині XVII ст. і набули характеру національно-визвольної війни українського народу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

 1. Антонович В. Коротка історія козаччини.- Київ: Україна, 1991. – 158 с.

 2. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - Київ: Видавництво художньої літератури. "Дніпро", 1991. – 238 с.

 3. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. – Київ: Київ: Видавництво художньої літератури. "Дніпро", 1991. – 334 с.

 4. Баранович А. И. Украина накануне освободительной войны середины XVII века (Социально-экономические предпосылки войны). – Москва: Изд-во АН УССР, 1959. - 209 с.

 5. Бойко І. Селянство України в 2 половині XVI ст. – 1 половині XVIІ ст. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. – 332 с.

 6. Боплан Г. Левассер Описание Украины от пределов Московии до границ Трансильвании, составленное Гельомом Левассер де Бопланом. – Київ, 1901. – 37 с.

 7. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба. – Київ: Наукова думка, 1995. – 688 с.

 8. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 3-х томах. – т. 1, 1985. – 302 с.

 9. Гарасимович В. Матеріали до історії козаччини XVIІ віку. – Львів, 1994. – 153 с.

 10. Голобуцький В. А. Запорізьке козацтво. – Київ: Вища школа, 1994. – 539 с.

 11. Грушевський М. С. Історія України-Руси в 11 томах, 12 книгах. – Київ: Наукова думка, 1991.

 12. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. – Київ: Левада, 1999. – 696 с.

 13. Гурбик А. Аграрна реформа в Україні XVI ст. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 1997. – 64 с.

 14. Гуслистий К. Нариси з історії України. Вип. ІІІ. Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в 2 пол. XVI ст. і в 1 пол. XVIІ ст. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1941. – 187 с.

 15. Документи з російських архівів з історії України. т. 1. Документи до історії запорізького козацтва 1613 – 1620 рр. – Львів, 1991. – 442 с.

 16. Дорошенко Д. Нарис історії України в 2-х томах. Київ: Глобус, 1991. – 238 с.

 17. Історія України / ред. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996. – 488 с.

 18. Історія УРСР у 8 т., 10 кн. – Наукова думка, 1979. – т.1. – 343 с.

 19. Історія України. Курс лекцій. т. 1. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. – Київ: Либідь, 1991. – 570 с.

 20. Історія України: нове бачення: у 2 т. – Київ: Україна, 1995. – 496 с.

 21. Історія УРСР в 10 т., т.2. – Київ: Наукова думка, 1995. – 496 с.

 22. Кіку І. О. Актові книги 1638 – 1648 рр. як джерела з історії селянства Волині // Архіви України – 1986. – №2. – С.67-70.

 23. Коли земля стогнала. 2 пол. XVI – 1 пол. XVIІ ст. / В. О. Щербак. – Київ: Україна, 1995. – 432 с. (Історія України в прозових творах і документах)

 24. Крип'якевич І. Б. Хмельницький. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1954. – 535 с.

 25. Крип'якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1992. – 556 с.

 26. Легкий В. И. Крестьяне Украины в начальный период освободительной войны 1648 – 1654 гг. – Львов: Изд-во АН Ленингр. у-та, 1959. – 175 с.

 27. Леп'явко С. А. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів: Сіверська думка, 1996. – 286 с.

 28. Леп'явко С. А. Шляхетська анархія і становище селян Волині в к. XVI ст. // Минуле і сучасне Волині. – Луцьк, 1989. – С. 151 – 154.

 29. Марочкін В. К. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в 1 чв. XVIІ ст. – Київ: Вища школа, 1989. – 111 с.

 30. Між двох вогнів: 2 пол. XVI – 1 пол. XVIІ ст. / І. О. Ворончук. – Київ: Україна, 1996. – 413 с. (Історія України в прозових творах і документах).

 31. Мишко Д. І. Северин Наливайко. – Київ: Вища школа, 1962. – 120 с.

 32. Полянська-Василенко Н. Історія України у 2 т., т. 1. До середини XVIІ ст. Київ: Либідь, 1995. – 672 с.

 33. Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. – Москва, 1964.

 34. Рибалка І. Історія України. Дорадянський період. Київ: Вища школа, 1991. – 607 с.

 35. Селянський рух на Україні 1569 – 1647рр. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1990. – 534 с.

 36. Смолій, Степанков С. Українська національна революція XVIІ ст. (1648 – 1676). – Київ: Альтернатива, 1999.

 37. Субтельний О. Україна: історія. – Київ: Либідь, 1993. – 720 с.

 38. Ткачук А. П. Структура комплексу документальних матеріалів по вивченню історії селянських рухів на Волині в 2 пол. XVI – 1 пол. XVIІ ст. // Минуле і сучасне Волині: Проблеми джерелознавства. – Луцьк, 1994. – С.76 – 78.

 39. Ткачук А. П. Роль Волині у козацько-селянських повстаннях XVI – XVIІ ст. // Велика Волинь: Минуле і сучасне. – Житомир, 1993. – С. 34 – 36.

 40. Україна перед визвольною війною 1648 – 1654 рр. Збірка документів. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1946. – 256 с.

 41. Феодалізм на Україні: Збірник наукових праць / Смолій. Київ: Наукова думка, 1990. – С. 193.

 42. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – Київ: Томі ріс, 1993.

 43. Щербак В. О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648 – 1654 рр. Київ, 1975.

 44. Щербак В. О. Антифеодальна боротьба народних мас Волині в 40-х рр. XVIІ ст. – Луцьк, 1998. – ч. 1. – С. 163.


 
 

Цікаве

Загрузка...