WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст. - Курсова робота

Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст. - Курсова робота

Друковану продукцію університетських НІТ умовно можна поділити на кілька видів: 1) наукові збірники − „Чтения", „Сборники", „Летописи", „Вестники", „Труды"; 2) окремі видання статутів та протоколів; 3) окремі видання наукових праць.

У перші роки свого існування товариствам, як було зазначено вище, не вистачало коштів для регулярного випуску видань. Після отримання відповідних державних субсидій, їм удалося налагодити систематичне видання нових томів збірників. Звичайно, що весь науковий матеріал друкувався лише російською мовою, хоча зрідка народні перекази, пісні чи повір'я друкувалися російським алфавітом, але з урахуванням української вимови.

Всі періодичні видання НІТ мали майже однакову структуру, за винятком деяких особливостей. Кожен том складався з двох частин – першої „офіційної" та другої „неофіційної". Традиційно у першій частині вміщувалися статути Товариства, протоколи засідань, річні звіти про діяльність та списки його членів, у другій – друкувалися документи та статті з історії, мови, літератури, фольклору, педагогіки тощо. Згодом, друга частина зазнала розширення шляхом поділу на інші розділи. Наприклад, із 1910 р. неофіційна частина „Сборника" ІФТНІ починає ділитися на декілька розділів: „Гоголівський", „Пам'яті Л. М. Толстого", „Словяно-руський розділ", „Історичний розділ", „Класичний розділ", а з 1912 р. ще і на „Педагогічний розділ". На базі 4 - ої книги „Чтений" ІТНЛ формується новий розділ „Матеріали", із 7 - ї – „Бібліографія", а з 15 - ї – „Нотатки та відомості".

Аналіз виданих збірників НІТ засвідчив, що більша частина виданого матеріалу була присвячена Україні: її регіонам, місцевій історії, археології та етнографії. Одночасно серед наукових робіт, опублікованих у збірниках, простежується чітка орієнтація на певний регіон: у „Чтениях" ІТНЛ – Київщина, Полтавщина, Поділля, у „Сборниках" ХІФТ – Слобожанщина, у „Летописях" ІФТНУ – Південь України, у „Сборниках" ІФТНІ – публікації фольклорно-історичного характеру з історії Чернігівщини. Цей масив наукового матеріалу стосувався різних аспектів історії України і ґрунтувався або на вивченні архівного матеріалу, або на дослідженні народного життя за його побутом та звичаями. Нам імпонують наукові погляди академіка О. Білецького, який висвітлюючи видавничу ситуацію в Україні у другій половині ХІХ ст., називав серед видань, у яких можна було друкувати матеріали з фольклору та історії літератури, „Чтения" ІТНЛ та „Сборники" ХІФТ19. Роботи українських науковців ввійшли до загальної скарбниці українознавства. Разом із студіями українознавчої тематики, на сторінках наукових збірників товариств розміщені і дослідження з російської та всесвітньої історії, класичної філології, археології, педагогіки, логіки, психології.

Наукові видання університетських НІТ мали не лише науково-історичний, але і науково-педагогічний характер. Про це свідчить той факт, що „Труды Педагогического отдела" ХІФТ та „Сборник памяти А. Потебни" були рекомендовані Науковим комітетом Міністерства народної освіти для бібліотек середніх навчальних закладів. Міністерство освіти рекомендувало педагогічним радам середніх навчальних закладів звернути увагу на „Пособие по устройству литературных и научных чтений" і на „Основы поэтики" ХІФТ з метою „придбання у фундаментальні та учнівські ... бібліотеки, а також у бібліотеки учительських інститутів та семінарій, окрім того, у бібліотеки ніжних училищ"20. Вищезазначений „Посібник" був рекомендований Міністерством освіти як додатковий навчальний довідник для учнів середніх навчальних закладів, учительських інститутів, семінарій та міських училищ.

Підсумовуючи викладений матеріал, підкреслимо, що університетські НІТ проводили послідовну і цілеспрямовану роботу з видавництва наукової літератури. Члени НІТ вважали, що тільки завдяки розвиткові української науки, зокрема історичної, та ознайомленню з її досягненнями різних верств українського суспільства можна відродити національну самосвідомість народу, позбавити його почуття меншовартості, навчити його пишатися власною культурою й історією. У цьому напрямі діяльності історичні товариства досягли значних успіхів, опублікувавши багато томів наукових праць. Друкована продукція товариств є головним показником сили й активності їхньої діяльності. Її налагодження пов'язане із фінансовою підтримкою НІТ з боку Міністерства народної освіти, власних університетів та приватних осіб.

Завдяки видавничій роботі НІТ стала можливою поява на сторінках наукових збірників нових архівних матеріалів, які тривалий час залишалися невивченими у різних архівах. Більшу частину опублікованих праць було присвячено історії України: її регіонам, місцевій історії, археології, етнографії. Науковий матеріал ґрунтувався або на вивченні архівного матеріалу, або на дослідженні народного життя, побуту та звичаїв українців. Прагнучи збільшити масштаби наукової і просвітницької роботи, НІТ популяризували свою діяльність шляхом друкування окремих звітних матеріалів і наукових робіт дійсних членів. У складних умовах наступу російського шовінізму на українську мову і культуру діяльність НІТ була досить важливою для всього українського суспільства, оскільки народ ознайомлювали з його власним минулим, самобутньою історією, культурою та літературою, а також з історичним минулим інших народів та держав, чим опосередковано пропагували рідну історію і культуру, і цим самим сприяли розвитку української самосвідомості.

У подальшому варто звернути увагу на публікації в наукових збірниках НІТ наукових робіт та архівних матеріалів з проблем всесвітньої історії, зокрема з історії Візантії, Греції та інших країн.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Устав Историко-филологического Общества при Императорском Новороссийском Университете //Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете (далі - ЛИФОНУ). - О., 1890.-отд. І.-С. 5;

2. Устав Нежинского Историко–Филологического Общества при Историко–Филологическом Институте кн. Безбородько (12.03.1894) //Сборник Нежинского Историко-филологического Общества при Институте кн. Безбородко. - К., 1896. - Т.1, отд. І. - С. 5.;

3. Устав Историко–Филологического Общества при Императорском Харьковском Университете //Сборник Харьковского историко-филологического общества (далі - СХИФО). - Х., 1905. - Т.14. - С. 62.;

4. Фрадкин В.З. Харьковское историко-филологическое общество (1877-1919 гг.) //История и историки. Историографический ежегодник. 1979. - М., 1982. - С. 223 - 249.;

5. Колесник М. П. Історичне товариство Нестора-літописця та його вклад у розвиток історичної науки в Україні //Український історичний журнал. - 1995. - №5. - С. 28 - 37.;

6. Коваленко О. Б. Ніжинське історико–філологічне товариство і його внесок у розвиток краєзнавства на Чернігівщині //Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (грудень 1988 р.). Тези доповідей. – Чернігів – Ніжин, 1988. - С. 98.;

7. Назаренко В.Ю. Харьковское историко-филологическое общество. Воросы литературоведения. - Х., 1999. - 288 с.;

8. Мочульский В. Н. Отчет о деятельности Историко–Филологического Общества при Императорском Новороссийском университете за 1915 год //Мочульский В. Н. Отчет о состоянии и деятельности имп. Новороссийского университета за 1915 г. - О., 1916. - С. 369 - 370;

9. Державний архів Одеської області (далі - ДАОО). - Ф. 45. - Оп. 19. - Спр. 705. - Арк. 129 зв, 130 зв.;

10. Сумцов Н. Отчет о деятельности Харьковского историко-филологического общества за 1890/91 гг. //СХИФО. - Х., 1891. - Т. 3. - С. ІІІ;

11. Отчеты и протоколы заседаний историко-филологического Общества //Труды Педагогического отдела Харьковского историко-филологического общества. - Х., 1899. - вып. 5. - С. I.;

12. Отчет о деятельности Историко-Филологического Общества при Императорском Новороссийском университете за 1905/6 и 1906/7 акад. год //ЛИФОНУ. – О., 1910. - Т. XVI. - отд. I. - С. 6.;

13. Там само. - С. 9.;

14. Отчет о деятельности Историко-филологического общества при Новороссийском университете за 1908/9 //ЛИФОНУ. - О., 1910. - Т. 16. – отд. І. - С. 12.;

15. Сумцов М.Ф. Отчет о деятельности Харьковского историко-филологического общества в 1893/94 академ. году //СХИФО. - Х., 1894. - Т. 6. - С. XIV;

16. Отчет о деятельности Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете за 1889/1890 гг. //ЛИФОНУ. - О., 1890. - Т. 1. – отд. І. - С. 9;

17. Мочульский В.Н. Вказана праця.- С. 370;

18. ДАОО. - Ф.45. - Оп.19. - Спр.705. - Арк.129 зв.;

19. Білецький О. І. Зібрання праць у п'яти томах. Т.2: Українська література ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1965. - С. 90.; 20. Центральний державний історичний архів України. - Ф.2017. – Оп.1. - Спр.321. - Арк.1 зв.


 
 

Цікаве

Загрузка...