WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія Всесвітня → Французьке просвітництво XVIII століття - Курсова робота

Французьке просвітництво XVIII століття - Курсова робота

В своїй "Сповіді" Жан-Жак Руссо зобразив своєрідний синтез автобіографії і роману. Предметом її є життя самого Руссо, конкретної людини, особистості. Автор продумує і прояснює, осмислює і художньо зображує свій життєвий шлях, свою історію. Він відкриває в ній риси, характерні не лише для даної особи, але для людини взагалі. Так автобіографія зближується з романом.

Отже, Руссо як один з засновників просвітницького сентименталізму, є також творцем нової течії XVIII ст. – руссоїзм. Він на якісно новому рівні став в опозицію до догматів Монтеск'є, Вольтера і Дідро, що і визначило Руссо як своєрідну постать Просвітництва.

ІІІ. Історичне значення просвітницького руху

Філософи, економісти і письменники виступили проти всіх основ феодалізму й абсолютної монархії. Ідеологи буржуазії піддали нищівній критиці пережитки кріпосництва, дріб'язливу регламентацію торгівлі і промисловості. Вони вимагали свободи приватного підприємництва, зміцнення буржуазної власності, звільнення особистості від феодального гніту. Багато прогресивних ідей французького Просвітництва зародилися в Англії, де раніше відбулася буржуазна революція, але у Франції ці ідеї дістали набагато послідовніше і яскравіше вираження, тому що політика й ідеологічна боротьба буржуазії з феодалізмом у Франції розгорнулася на більш високій стадії розвитку й була гострішою ніж в Англії.

Діяльність Шарля Монтеск'є і Вольтера, зокрема "Перські листи" Монтеск'є заставили суспільство змінити свою думку щодо абсолютизму, звичаїв двору, податкову політику, несправедливі загарбницькі війни Франції. Твори Вольтера на філософську і політичну тематику змінили погляди народу на релігію. Ці два велетні просвітницького руху поклали початок прогресивній думці і змінам в суспільстві, що наближалися.

Трохи у зміненому варіанті, з деякими доповненнями розпочали свою діяльність на ниві просвітництва фізіократи, зокрема Дені Дідро. Заснована ним "Енциклопедія" зробили справжній переворот в науці, механіці, культурі Франції XVIII ст.

Зміни у свідомості дрібної буржуазії, що відбулися у другій половині XVIIIст. Були наслідком діяльності Жан-Жака Руссо і його школи сентименталістів. В даний період нижчі прошарки суспільства були неосвічені і не цікавилися суспільним і політичним життям Франції, це змінив Руссо його плідна діяльність зробила ці прошарки головною рушійною силою всіх змін, включаючи революції, на кілька століть.

Отже, значення французьких просвітителів і процесу Просвітительства просто неоціненна. Тому що, всі процеси гуманного характеру, всі прояви якими користуються люди в сучасному суспільстві були закладені принципами просвітительства XVIII ст., і зокрема французькою як найактивнішого і найпродуктивнішого гравця на світовій культурно-освітній арені.

Висновки

Отже, підсумовуючи все вище сказане слід сказати, що розвиток капіталістичних відносин і розпад феодально-абсолютиського ладу стали матеріальною основою поширення у Франції буржуазної ідеології , що вилилось у якісно новий суспільно-політичний і культурний рух – Просвітництво. Діячі даного процесу ставили вимоги надання свободи приватному підприємництву , зміцнення буржуазної власності , звільнення особистості від феодального гніту. Сліпій релігійній вірі , що освячувала підвалини феодалізму і абсолютизму , вони протиставляли процес людського розуму , науки, освіти.

На початку свого дослідження я ставив перед собою такі завдання як:

1.Визначити головні течії французького просвітництва XVIII ст.

2.На основі діяльності просвітителів руху дати характеристику Просвітництву як загальноєвропейському процесу.

3.Ознайомитись з життям головними працями просвітителів Франції XVIII ст.

4.Визначити вплив і значення французького просвітництва.

В процесі курсового дослідження я намагався дотримуватись хронологічно – тематичного принципу викладу матеріалу, тому почав з передумов зародження даного процесу, визначив економічні ,соціальні ,культурні і політичні процеси , які спричинили зародження Просвітницького руху.

Щодо поставлених питань ,то я визначив головні течії Просвітництва це: класицизм, фізіократи або енциклопедисти та сентименталізм. Визначив головних діячів цих течій це: Монтеск'є , Вольтер, Дідро, Лесаж, Руссо охарактеризував їх погляди і діяльність, а також відмінності в поглядах основні дискусійні питання, що виникали між цими діячами. На завершення свого курсового дослідження визначив значення і вплив просвітницького руху на життя , свідомість суспільства Франції XVIII ст., а також на світове співтовариство на сучасному етапі розвитку. Вказав, що даний рух має неоціненне значення для переходу від феодалізму до капіталізму, на зародження прогресивних ідей в науці, техніці, культурі і принципів суспільного розвитку.

Список використаної літератури

 1. Анализ статей зарубежной художиственой и научной литературы – Л., 1985

 2. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История француской литературы – М., 1987

 3. Артамонов С.Д., Гражданская З.Т. История зарубежной литературы ХVII – XVIIIвв.: Учеб. для студ.пед.ин-тов – М.: Просвищение , 1988

 4. Артамонов С.Д. Вольтер и его век: книга для учащихся – М., 1980

 5. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы ХVII – XVIIIвв.: Хрестоматия /Сост. С.Д.Артамонов – М.: Просвищение, 1982

 6. Артамонов С.Д., Самарин Р.М. История зарубежной литературы ХVII.-М., 1963

 7. Балмутский В.Я., Бажар Ю.И. История зарубежной литературы XVIII вв. – М.,1983

 8. Гуляев Н.А. Литературные направленыя и методы в русской и зарубежной литературе ХVII – XVIII вв. – М.,1983

 9. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХVII – XVIIIст.-К., 2007

 10. Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе ХVII – XVIIIвв./ М.Г. Соколенский – К ., Одесса: Высшая школа ,1985

 11. Зарубежная литература ХVII – XVIIIвв.: Хрестоматия / Сост. С.Д. Артамонов – М.: Просвищение , 1982

 12. Зарубежная литература. Учебник – пособие для фил. факул. Науч. ред. Б.П.Мицкевича ,- Минцк, И – во БГУ,1973

 13. Зарубежная литература второго тысячилетия , 1000- 2000. - М., 2001

 14. Зарубіжна література в людинотворному вимірі. Книга для вчителя - К.: Генеза, 2003

 15. Зарубіжна література від античності до поч. ХІХст. історико естетичний нарис – К.,2004

 16. История всемирной литературы .В 9 томах / Гл.ред. Г.П.Бердников.- М.:Наука. - Т. 5

 17. История зарубежной литературы XVIII века. Учебник для студ. выш.учеб.завд. – 2-е изд.испр. и допов. –М .: Высшая школа , 1999

 18. История зарубежной литературы XVIII века: Страны Европы и США / П.Неустроев – М.:Из-во МГУ, 1987

 19. История зарубежной литературы XVIII в.Учебник для вузов – М., 2001

 20. История зарубежной литературы ХVII – XVIIIвв. М.: Просвищение , 1967

 21. Луков В.История литературы –М., 2003

 22. Мацкевич Б.П. Зарубежная литература: Учебн.пособие для филос.фак. М..2001

 23. Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література ХVII – XVIIIст. – Х., 2003

 24. Пинский А.Б. ренесанс. Барокко. Просвищение –М., 2002

 25. Проблемы истории зарубежных литератур: Межвузовский сборник – Л: Изд- во , ЛГУ ,1983

 26. Прокаєв Ф.І. Зарубіжна література / Навч.посібник для студ. філ. ф - в пед. Інститутів – К., Вища школа ,1987

 27. Реизов Б.Г. Из истории европейских литератур .- Л.: Изд-во ЛГУ , 1970

 28. Савченко Т.А. Хрестоматия по зар. литературе – М.,1980

 29. Строев А.Ф. "Те кто прославляют фортуну". Авантюристы просвещения –М.: Новое литературное обозрение, 1999

 30. Филлипов М.М. Очерки о западной литературе XVII – XIX вв. – М.: Наука, 1987

 31. Шейко В.М., Гаврюшенко О.А., Кравченко О.В. Історія світової літератури – К.: Кондор, 2006


 
 

Цікаве

Загрузка...