WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Південна Україна середини ХVІII ст. у працях Шарля Де Пейсонеля - Реферат

Південна Україна середини ХVІII ст. у працях Шарля Де Пейсонеля - Реферат

окремі племена Кубанської ногайської орди (Див. примітку 31 у додатку 3). Звичайно такий підхід французького вченого потребує більш детального вивчення, але вже зараз можна припустити, що він міг мати на увазі не назви орд, а місця розташування їх адміністративних центрів, що цілком вірогідно.
Що стосується решти інформації, яка міститься у монографії "Трактат про чорноморську торгівлю", то вона, на нашу думку, безумовно заслуговує на більш детальний та всебічний аналіз з боку фахівців, а ми зі свого боку можемо лише додати до сказаного карту, яка певною мірою слугує ілюстрацією до проаналізованої книги. Йдеться про "Сartе des Environs du Dnieper ou Borysthene, Anciens et Moderne, de la Crimee et de la Mer de Zabache. D'apr?s les cartes Ms. [Manuscripts] de M. de Peyssonnel № III, IV, V et VI et Publi?e en Juillet 1765". (Карта околиць Дніпра або Борисфена, стародавня і сучасна, Криму та Азовського моря. Згідно рукописних карт г-на де Пейсонеля № III, IV, V та VI, опублікованих у липні 1765 р.). Вона була опублікована у 1765 році в іншій монографії Ш. де Пейсонеля і, судячи з легенди, складена автором на підставі четирьох карт його батька. Про одну з них Пейсонель-молодший побіжно згадав у тексті тієї ж книги [34]. Навіть попереднього ознайомлення із цією картою виявилось досить, щоби зробити висновок про те, що не дивлячись на доволі дрібний масштаб, вона своєю точністю та інформативністю вигідно відрізняється від усіх відомих нам російських карт регіону, створених до 1769 року (Рис. 1).
Як бачимо, цей картографічний документ сам по собі є доволі цікавим джерелом з історії усього Північного Причорномор'я, оскільки на ньому, крім інформації стосовно античної та середньовічної географії, що досліджена Ш. де Пейсонелем у тексті книги [22], одночасно нанесена ситуація, яка відповідає саме середині ХVIII ст. З неї звернемо увагу на Дніпровські пороги, Нову Запорозьку Січ (Poutcal), місця розташування ногайських орд, хоча на карті позначена також ціла низка населених пунктів та фортець, а також велика кількість річок, островів, заток та ін. Однак, на жаль, детальний аналіз змісту цієї карти забрав би занадто багато місця, а також викликав необхідність залучення знавця тюркських мов та фахівця з топонімії.
Таким чином, викладені у цій статті факти дают нам повне право стверджувати, що французький дипломат та вчений Клод Шарль де Пейсонель дійсно був непересічною постаттю в історії усього Північного Причорномор'я. Ми сподіваємось, що наша робота не тільки послугує для увічнення його імені і в нашій країні, а найголовніше - дасть поштовх для того, щоби до його творчого спадку звернулись фахівці з самих різних галузей історичної та географічної науки.
Література
1. Андреєва С.С. Матеріали з історії Південної України ХVIII cт. у фондах Архіву зовнішньої політики Російської імперії // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. - Вип. 7. - Запоріжжя: РА Тандем-У, 2003. - С. 7-34.
2. Бойко А.В. Французька історіографія XVIII століття у дослідженнях з історії запорізького козацтва // Проблемы историографии и источниковедения Запорожского казачества. - Запорожье, 1992. - С. 19-23.
3. Бойко А.В. Джерела з історії Південної України останньої чверті ХVIII ст в архівосховищах Москви та Петербурга: Покажчик справ. - Запоріжжя: Тандем-У, 1996.
4. Боровой С.Я. Франция и внешнеторговые операции на Черном море в последней трети XVIII - начале XIX в. // Французский ежегодник за 1961 год. - М., 1962. - С. 496-506.
5. Броневский С.М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Извлечение по Центральному и Северо-Западному Кавказу. - М., 1823. (репринтне вид.: Нальчик, 1999).
6. Вінтоняк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників другої половини ХVIII століття. - Львів-Мюнхен, 1995.
7. Грибовський В.В. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. - Вип. 6. - Запоріжжя: РА Тандем-У, 2001. - С. 151-171.
8. Грибовський В. До питання про походження і час зосередження ногайців у Північному Причорномор'ї // Матеріали перших Новицьких читань. - Запоріжжя, 2002. - С. 133-136.
9. Історія Хаджибея (Одеси) 1415-1795 рр. в документах / За ред. Т.Г.Гончарука. - Одеса: АстроПринт, 2000.
10. [Клеєман Н.Е.] Клееманово путешествие из Вены в Белград и Новую Килию. - С.-Пб., 1783.
11. Корсакова Н.А., Науменко В.В. Е.Д.Фелицын - летописец земли кубанской // Российские исследователи Кавказа (Сер. "История, археология, этнография). - Вып. 19. - Краснодар, 1999.
12. Мейер А. Повествовенное, землемерное и естествословное описание Очаковская земля, содержащиеся в двух донесениях. - С.-Пб., 1794.
13. Миранда Ф. Путешествие по Российской империи. - М., 2001.
14. Наливайко Дм. Очима заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. - К.: Основи, 1998.
15. Пейсонель М. Исследование торговли на Черкесско-Абхазском берегу Черного моря в 1750-1762 годах / В изложении Е.Д. Фелицина. - Краснодар, 1927.
16. Пейсонель К. Трактат о торговле на Черном море // Адыги, балкарцы и карачаевцы в известияхевропейских авторов ХШ-ХIХ вв. - Нальчик, 1974.
17. Пейсонель М. Материалы для истории черкесского народа в изложении Е.Д.Фелицина. - Краснодар: Северо-Кавказский филиал традиционной культуры М.Ц.Т.К. "Возрождение", 1990. - (zihia.narod.ru/paisonel.htm).
18. Петлюра С. Памяти Е.Д. Фелицына. 10 декабря 1903 г. // Областное обозрение и Вестник казачьих войск. - 1904. - 11 января. - № 2.
19. Подрезова М. Описи подорожей ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. по Україні в іменних фондах наукової бібліотеки ОДУ ім.І.І.Мечникова // Південь України. Одеса: Четвертий міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. - О.: АстроПринт, 1999. - С. 414-421.
20. Савельєва Є., Полевщикова О., Шепельська І. Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова: бібліографічний покажчик. - Одеса: АстроПринт, 1999.
21. Сапожников И.В. Домостроительство у ногайских татар и турецко-татарского населения Северного Причерноморья: по описаниям второй половины ХVIII в. // Матеріали перших Новицьких читань. - Запоріжжя, 2002. - С. 136-143.
22. Сапожников И.В. Очерки истории исследований Ольвии и Березани: до начала ХІХ ст. от Р.Х. // Stratum plus. - 2001-2002. - № 3. - С. 452-461.
23. Сапожников И.В., Кожокару В.М. Российские карты земель Юго-Западной Украины и Молдовы времен войны 1768-1774 гг. // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства НАНУ. - Т. 6. - К., 2001. - С. 189-194.
24. Сапожников И., Солодова В. Перелік карт та планів, які стосуються Хаджибея (Одеси) та Буго-Дністровського межиріччя, другої половини ХVIII ст. // Хаджибей - Одеса та українське козацтво: 1415-1797 роки. - Одеса: ОКФА, 1999. - С. 310-325.
25. Січинський В. Чужинці про Україну: вибір з описів подорожей про Україну та інших писань чижинців про Україну за десять століть. - К.: Довіра, 1992.
26. [Тотт Ф.] Записки барона Тотта о татарском набеге 1769 года // Киевская старина. - 1883. - Т. VII, Ч. 9-10 (сентябрь-октябрь). - С. 135-198.
27. Тунманн. Крымское ханство. - Симферополь: Таврия, 1991.
28. Фелицын Е.Д. Западно-кавказские горцы и ногайцы в XVIII столетии по Пейсонелю: материалы по истории западнокавказских горцев // Кубанские областные ведомости. - 1886. - № 22.
29. Фелицын Е.Д. Западно-Кавказские горцы и ногайцы в XVIII столетии по Пейсонелю // Кубанский сборник: Труды Кубанского областного статистического комитета. - Т. 2. Екатеринодар, 1891. - С. 1-35. - (отд. оттиск; опубликована карта Кубанской области 1775-76 гг. с показанием расположения ногайских орд).

 
 

Цікаве

Загрузка...